...požiaru

13.04.2012 18:16

Ako pri všetkých život a majetok ohrozujúcich situáciách, i pri požiari platí, že je lepšie požiaru sa zodpovedným konaním a preventívnymi opatreniami vyhnúť, ako mu neskôr čeliť. Oheň je mimoriadne nebezpečný živel, ktorého rýchlosť šírenia a devastačná sila prekonáva bežnú laickú skúsenosť a očakávania. Pokiaľ sa z akýchkoľvek príčin ocitnete v situácii priamej konfrontácie s požiarom, je preto dobré vedieť, ako postupovať.

Čo robiť, ak vznikol požiar odporúča v šiestich bodoch Hasičský a záchranný zbor združujúci profesionálnych hasičov Slovenskej republiky:

 • Bezodkladne ohlásiť vznik požiaru na ohlasovňu požiarov
tiesňová linka 112
 • alebo na ešte stále platné číslo 150. Linka 112 platí vo všetkých krajinách Európskej únie.
 • Uviesť kde horí (presnú adresu alebo popis miesta), čo horí a kto volá. Ďalej je potrebné uviesť podrobnejšie informácie o požiari (napríklad, na ktorom poschodí horí) a riadiť sa pokynmi operátora tiesňovej linky.
 • Ak je to možné, uhasiť požiar dostupnými hasiacimi prostriedkami (voda, piesok, ručné hasiace prístroje, vlhké prikrývky a pod.), alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia.

 • Zabezpečiť odvetranie zadymených priestorov (chodieb, schodísk a ostatných únikových ciest slúžiacich na evakuáciu osôb) pomocou ventilačných zariadení, okien a pod.

 • Vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb, evakuovať najmä deti a chorých ľudí - využiť na to chodby, schodiská a ostatné únikové cesty vedúce na voľné priestranstvo.

 • Poskytnúť na výzvu veliteľa zásahu osobnú a vecnú pomoc jednotke požiarnej ochrany - napríklad dopravné prostriedky, zdroje vody, spojovacie zariadenia a iné veci potrebné na zdolanie požiaru.

Čo by ste mali vedieť o požiaroch:

 • Na založenie ohňa je potrebná horľavá látka, kyslík (vzduch) a zdroj tepla. Oheň teda zlikvidujeme odstránením horľavej látky, zamedzením prístupu kyslíku (vzduchu), alebo odstránením zdroja tepla.

 • Vodou sa nesmú hasiť zariadenia zapojené do elektrického prúdu (voda je vodivá látka), ale ani oleje a látky obsahujúce ropné produkty. Olej na vode pláva a hasenie vodou je preto neúčinné. Navyše, ak horiaci olej nie je v uzatvorenom priestore, hasením vodou sa zvýši roztekanie horiacej látky do okolia.

 • Pri hasení požiaru dávajte pozor na samovznietenie – voda môže uhasiť plameň a napriek tomu požiar opäť vzplanúť. Po odparení vody sa miesto požiaru môže prehriať na samovznietiteľnú teplotu a oheň potom vzplanie aj bez priameho kontaktu s plameňom. Miesto požiaru je potrebné preto dostatočne schladiť.

 • Plasty a syntetické materiály uvoľňujú pri horení prudko jedovaté látky, ktoré vdýchnutím spôsobia rýchlu otravu ľudského organizmu.

 • Základným protipožiarnym opatrením je vybavenie sa hasiacim prístrojom - minimálne jedným  vhodného druhu pre pravdepodobný požiar. Hasiaci prístroj musí byť ľahko prístupný aj v tme.

 

Oboznámte sa s používaním Vášho hasiaceho prístroja, aby ste boli schopný použiť ho aj so zatvorenými očami (požiar môže vypuknúť v noci, alebo miestnosť môže byť silne zadymená).