rok 2013

Správa z činnosti - VČS 2013 - autor Ján Belanec

                                                                                                                                                           

MENO DELGÁTA OV DPO:   p. Ľudovít Hoch

Dňa:   11.1.2014

  1. DHZ v Snežnici má súčasnosti 47 členov, s toho 6 žien.
  2. Účasť na VČS celkom  21 členov, z toho 1 žena, 1 delegát
  3. Zhodnotenie priebehu VČS:

     

     Schôdzu otvoril a viedol  tajomník Zdeno Bollo, privítal delegáta OV DPO p. Hocha, všetkých členov DHZ a prítomných sponzorov. Následne odovzdal slovo predsedovi DHZ Štefanovi Tomášovi a požiadal ho o zhodnotenie činnosti za predchádzajúci rok.

    Predseda privítal členov a zbilancoval činnosť zboru v uplynulom roku. Zhodnotil rok ako pomerne úspešný, vyzdvihol aktivity členov pri kultúrnospoločenských podujatiach v obci, ako boli fašiangy spojené s obecnou zabíjačkou, stráž pri Božom hrobe, stavanie a váľanie mája, MDD, Floriánska sv. omša, omša pri kaplnke pri Brodňanke, obecné hody atď. Taktiež spomenul rozbiehajúcu a aktivitu mladých hasičov a vyslovil túžbu udržať ich záujem o hasičstvo čo najdlhšie.

   Ďalej si prevzal slovo veliteľ  Ján Belanec a predniesol správu o zásahoch a školeniach. DHZ v roku 2013 zasahoval spolu 5 krát. Z toho malo 1 zásah pri požiari a 4 technické zásahy. Následne ich podrobnejšie popísal a upozornil, že príčina požiaru bolo opäť horenie komína. V súvislosti s tým upozornil, že netreba zabúdať na kontrolu stavu komínov a vykurovacích telies. Členovia DHZ sa zúčastnili spolu 4 školení, z čoho k najvýznamnejším patrili základná príprava členov HJ a cyklická príprava veliteľov.  Pritom spomenul spoluprácu a financovanie DHZ z ministerstva vnútra a upozornil na nedostatok vyškolených členov pre nasadenie v obecných hasičských zboroch.

   Následne veliteľ zhodnotil plnenie uznesenia za predchádzajúci rok.

  1. Označiť hydrantyobci – je potrebné dokončiť
  2. školenie členov zákl. príprava členov HJ splnené, vyškolený 4 členovia
  3. pokračovať v prevencii nesplnené
  4. účasť na okresnej súťaži splnené
  5. Viesť mládež pripraviť ju na okresnú súťaž nesplnené, činnosť začali až po OS
  6. Účasť na brigádach a získavanie financií účasť len na jednej brigáde

   Po veliteľovi vystúpil strojník Martin Bollo a informoval o stave techniky a údržbe v roku 2013. Predniesol aj plán na potrebu opráv a údržbu v nastavajúcom roku, kde je plánovaná pravidelná servisná prehliadka auta, a nakoľko sa v uplynulom roku nepodarilo vykonať opravu na PS 12 – výmena telesa čističa a hriadele čerpadla, presúva sa táto oprava na tento rok.

      Svoj príspevok predniesol aj referent mládeže Štefan Cesnek, ktorý zhodnotil prácu s mládežou. S mládežou začali pracovať na jar, avšak na OSMH, ktorá sa konala u nás doma, sa nestihli dostatočne pripraviť. Zúčastnili sa na 3 pohárových súťažiach a na jesennom kole Plameň v Rudinskej.

   Ďalej za neprítomného preventivára obce informoval veliteľ zúčastnených o stave vykonávania a rozsahu prevencie. Nakoľko prevencia po domoch a objektoch nebola vykonávaná, zostala viac-menej len v medziach informovaní občanov formou obecného rozhlasu, oznamov vo vitríne na námestí a internetovej stránke DHZ  www.dhzsneznica.webnode.sk . Navrhol zmenu vykonávania kontrol v obci rozdelením obce na 5 častí, pričom v každom roku by sa vykonala prevencia v inej časti.

   Následne tajomník odovzdal slovo predsedovi Štefanovi Tomášovi a požiadal ho o finančnú správu, nakoľko práve nemáme pokladníka. Predseda všetkým objasnil situáciu vo financovaní zboru v uplynulom roku. Spomenul akcie v priebehu roka z ktorých zbor získal prostriedky na svoju činnosť.

   Poslednú správu predniesol brigádnický referent Ján Labuda, ktorý zhodnotil brigády a účasť členov na nich. Skonštatoval, že členovia prejavujú veľmi malý záujem o brigády v lese, kde zbor môže získať nemalé prostriedky. Vyzval členov k väčšej aktivite a účasti na rôznych brigádach a pomoci zboru.

    V zapätí veliteľ Ján Belanec predniesol plán na rok 2014. Bude potrebné dokončiť označenie hydrantov, v našom záujme je dať vyškoliť ďalších členov na základnú prípravu členov HJ. Spomenul rozvíjanie už začatých tradícií v obci, ako sú fašiangy, zabíjačka, stráž pri Božom hrobe, stavanie a váľanie mája, MDD, Floriánska sv. omša, súťaž, hody, ..... Vzhľadom k tomu, že v tomto roku budeme oslavovať 90 rokov, chceli by sme zorganizovať oslavu výročia, pričom starosta prisľúbil podporu tejto akcie.

   Po týchto správach predniesol svoj príhovor delegát OV DPO p. Hoch. Poznamenal že náš zbor sa zmobilizoval a pracuje na vysokej úrovni. Spomenul účasť na rôznych spoločenských podujatiach v okrese, ako sú omše, pohreby alebo iné udalosti. Pozdvihol prácu s mládežou, spomenul financovanie DHZ zo štátu a zákon o DPO. Na záver vyjadril spokojnosť s úrovňou prípravy a vedenia schôdze, a poprial všetko dobré v novom roku.

   Na záver vystúpil starosta obce, ktorý poďakoval členom za pomoc obci. Spomenul aj malý  záujem občanov o akcie organizované zborom, aj keď sú pripravené na vysokej úrovni, pričom spomenul, že sa to týka aj ostatných akcií v obci. Pochválil súťaž konanú v náročnom teréne a prisľúbil podporu na oslavu výročia DHZ. V závere poprosil o podporu detí a mládeže v ich záujme o naše aktivity a poprial veľa elánu do ďalšej práce.

   Po týchto príspevkoch sme odovzdali pozdravný list pri príležitosti jubilea 80 rokov a medailu za mimoriadne zásluhy p. Antonovi Labudovi a predsedovi DHZ pri príležitosti jubilea 60 rokov pozdravný list a dar od nášho zboru. Nasledovala diskusia, na konci ktorej mladí hasiči zložili sľub. Po krátkej diskusii bolo odsúhlasené uznesenie zo schôdze, veliteľ poďakoval členom za účasť a pozval členov na občerstvenie , ktoré pripravil predseda zboru pri príležitosti oslavy svojich narodenín.

 

 

 

11.1.2014 Výročná členská schôdza DHZ Snežnica

    V túto sobotu sa v priestoroch klubovne Obecného úradu v Snežnici konala výročná schôdza členov DHZ Snežnica. Správu z činnosti si môžete pozrieť: Správa z VCS 2013.pdf (54822)  a tiež uznesenie pre rok 2014:Uznesenie na rok 2014.pdf (27287) .

viac foto na : pokec.azet.sk/DHZSneznica/fotoalbumy?i9=ce19abcf6f54#/dhzsneznica/fotoalbumy/vyrocna-schodza-2013

Zriadenie účtu, žiadosť

                Ako je už dlhšie obdobie známe v rámci rozvoja dobrovoľného hasičstva a vďaka spolupráce Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR a Ministerstva vnútra SR budú od nového roka rozdelené činné hasičské zbory do skupín podľa vybavenia a počtu členov na skupiny A,B,C. Pre nadchádzajúci- pilotný rok 2014 je náš zbor začlenený do skupiny C, kde musíme spĺňať tieto požiadavky: zbor C.pdf (33107) , pričom v rámci početnosti členov a vybavenia by naša zbrojnica mala obsahovať:pocetne stavy.pdf (44,7 kB)

Vedenie zboru teda zaslalo na DPO SR žiadosť o zaradenie DHZ Snežnica v rámci celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek, pričom v najbližšom období očakávame späť zmluvu k podpisu na zaradenie nášho zboru. MV SR poskytuje na opotrebený materiál a štandardné výdavky zboru počas roka v prípade zaradenia do skupiny C finančnú podporu vo výške 700€, čo však v žiadnom prípade nemá zastupovať obec pri plnení jej záväzkov voči DHZ. Z tohto dôvodu bol zriadený i účet pre hospodárenie s financiami. Verím, že práve táto činnosť od DPO SR a MV SR pozdvihne dobrovoľné hasičstvo nielen v obci, ale posilní i jeho postavenie v rámci celého Slovenska...

30.12.2013 Pohreb člena DHZ Povina

                I v tomto sviatočnom období sme sa zúčastnili dôstojnej rozlúčky s členom DPO SR z DHZ Povina. Na poslednej ceste sme ho odprevadili asi 20 dobrovoľní hasiči z okresu. Tento rok bol na úmrtia dobrovoľných hasičov mimoriadne negatívny, kde z kruhu dobrovoľníkov odišlo 6 členov. Česť jeho pamiatke....

27.12.2013 Detská výročná schôdza

                Starý rok sa pomaly chýli ku koncu a ako zvykom býva zvykne sa zrekapitulovať a zhodnotiť predchádzajúci rok a stanovia sa ciele na ďalší rok 2014. I z tohto dôvodu zvolal referent mládeže Štefan Cesnek vôbec prvú Detskú výročnú schôdzu, ktorej sa zúčastnili detskí členovia, ktorí našu obec pekne reprezentovali na súťažiach v našom okrese. Zúčastnili sa mnohých súťaží, na ktorých sa nasledovne umiestnili: 6. Miesto domáca súťaž 28.7.2013, 3. miesto „O pohár starostu obce Kysucký Liekovec“ 18.8.2013, 1. miesto Jesenná časť hry Plameň Rudinská 19.10.2013. Za tieto pekné umiestnenia a disciplínu im treba poďakovať.

                Do budúceho roka je naplánovaných mnohokrát viac súťaži a veríme, že svojim prístupom a pravidelnými tréningami dosiahneme pekné a cenné umiestnenia i v nadchádzajúcom roku. Z rúk predsedu DHZ Štefana Tomáša si prevzali ďakovné listy za rok 2013 a po zhodnotení  roka nasledovala malá disco zábava a občerstvenie. Tu je na mieste poďakovať všetkým, ktorý prispeli svojim voľným časom pre naše deti či už v rámci tréningov, výchovy, súťaží...

24.12.2013 Betlehemské svetlo  

    Nepochybne k najkrajším dňom celého roka patrí pre mnohých z nás práve ten štedrý...Už po druhýkrát sme sa ako členovia DHZ rozhodli rozniesť Betlehemské svetlo symbolicky ku všetkým kaplnkám v katastri našej obce. Stretli sme sa pred miestnym kostolom, kde sme odpálili zo sviece Betlehemské svetlo a zapálili naše lampáše. Vo viacerých skupinách sme sa pobrali ku kaplnkám, kde sme tento krásny symbol Vianoc odovzdali a zapálili sviečky. Pri každej kaplnke sme sa pomodlili za našu obec,  nech nás toto svetlo počas celého roka ochraňuje od všetkého zlého. Bol to pre nás veľmi pekný zážitok a tak sme naozaj mohli  s pocitom dobrého skutku večer zasadnúť so svojimi rodinami k štedrovečernému stolu...

 

Údržba techniky, kontrola vybavenia Iveca

                Každoročne je samozrejmosťou zazimovanie hasičskej techniky, kontrola stavu, opotrebenia a zhodnotenie celkového stavu inventáru hasičskej zbrojnice. Tak sa samozrejme stalo i tento rok. Preskúšali sa mašiny, otestovali sme ich tesniace vlastnosti a následne sme ich pripravili na zimný režim používania. Poupratovali sme i všetko technické vybavenie, previli a potriedili hadice, doplnili pohonné hmoty, oleje a nemrznúce zmesi, všetko tak, aby technika bola pripravená i na zásah v mrazivom období.

                S hasičským autom IVECOm sme sa zúčastnili každoročnej kontroly vybavenia, používania, administrácie ohľadom vozidla na HaZZ v Čadci, kde kontrola dopadla na výbornú najmä vďaka veliteľovi J. Belancovi, vodičom J. Labudovi, M.Tomášovi, J. Cesnekovi, či strojníkovi M. Bollovi..., ktorí prispievajú svojou svedomitou prácou k dobrému využívaniu a fungovaniu hasičského vozidla.

Činnosť v obci- čistenie odtokovej rúry na zvodovú vodu                                                     

Náš DHZ slúži obci i na pomoc pri rôznych havarijných situáciách akou je i upchatie odtokových, či kanalizačných rúr. Vplyvom dlhodobého zanedbávania odtokových rúr na dažďovú- zvodovú vodu došlo k jej upchatiu v časti obce Prúty. Pomocou našej dostupnej a treba povedať, že v tomto prípade i postačujúcej techniky sme čiastočne prepchali odtokovú rúru, ktorá už odteká, avšak ešte na jar sa musíme na tento problémový úsek vrátiť a úplne dočistiť, nakoľko dlhoročným usadzovaním a naplavovaním nánosov po výdatných búrkach bolo zanesenie značné.

     Technického výjazdu na tento problémový úsek sme sa zúčastnili trikrát v priebehu dvoch týždňov v mesiaci október. Veľkým problémom bol i nedostatok vody, pretože aby sme nánosy odstránili museli sme použiť veľký tlak i množstvo vody, čo nestíhali hydranty resp. ani obecné rezerváre pokrývať.

    DHZ zbor slúži teda naozaj i pre občanov a obec i v takýchto prípadoch, avšak od obce by sme čakali mnohonásobne väčšiu podporu najme čo sa týka materiálneho ale i finančného zabezpečenia. I škody, ktoré nám napríklad vznikli na hadiciach, ktoré sa vplyvom vysokého tlaku vody trhali, najmä tie staršie budeme musieť pravdepodobne zadovážiť opäť svojpomocne formou nejakej brigády, pretože obec jednoducho nemá peniaze ani na naše základné požiadavky... Nuž uvidíme čo naozaj prinesie nadchádzajúci rok 2014 pre našu obec a pre náš zbor...

          

viac foto: pokec.azet.sk/dhzsneznica/fotoalbumy/pomoc-obci?i9=e2ae10211c54

Pohreby hasičov v okrese KNM

                Na jeseň tohto roku prišli kysuckí hasiči o dvoch popredných členov dobrovoľných zborov. I naši členovia sa zúčastnili dôstojnej rozlúčky s našimi bratmi- v Kysuckom Lieskovci a v Ochodnici, kde zomrel tragicky iba 30 ročný mladík.

 

25.10.2013 Pracovné stretnutie hasičov Žilinského kraja s ministrom vnútra

                V Martine sa konalo stretnutie zástupcov hasičských zborov Žilinského kraja s ministrom vnútra Róbertom Kaliňákom, kde bola prednesená koncepcia rozvoja dobrovoľného hasičstva v rámci SR. I náš zbor bol reprezentovaný 4 členmi. O tom, že sa hasičstvo hýbe smerom vpred, svedčia nielen slová ministra, ale aj jeho skutky, pretože vzápätí po pracovnom stretnutí bol prijatý zákon o Dobrovoľnej požiarnej ochrane, ktorý upevňuje jej postavenie. Zákon bude k dispozícii i na našej stránke ihneď po jeho spracovaní.

                Pre náš zbor je však zaujímavá najmä analýza :navrh rozmiestnenia síl a prostriedkov.pdf  , kde si už sami môžeme vybrať cestu, ktorá bude do budúcna formovať náš zbor a bude to veľmi dôležitý krok v rámci nášho DHZ, či už ohľadom stagnácie, alebo naozajstného poloprofesionálneho napredovania. Jednotlivé obce boli tiež posudzované podľa určitých ukazovateľov „kritickosti“, preto koho zaujíma i naša oblasť môžete si to pozrieť, pričom v spodnom menu vyberie Čadcu:obce.xlsx

19.10.2013 Jesenná časť hry Plameň

                K záveru súťažnej sezóny pre mladších hasičov nepochybne patrí „Jesenné kolo hry Plameň“, ktoré organizuje Okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky v KNM- OV DPO KNM. Pre tento rok sa táto pekná súťaž konala v spolupráci s obcou Rudinská. Súťaže sa zúčastnilo do 20 družstiev z okresu KNM rozdelený do 4 kategórií- starší a mladší chlapci /dievčatá.

                Súťaž pozostávala z viacerých stanovísk, ktoré boli rozmiestnené na členitej 2km trati, ktorú domáci zbor veľmi pekne pripravil. Štart bol na domácom štadióne, kde ihneď nasledovala streľba so vzduchovky. Ďalej nasledoval kopcovitý terén, kde sa postupne vystriedali ďalšie stanoviská- hod granátom, hasiace prístroje, signalizácia hasičských povelov, topografia. V lese na súťažiacich čakala lanová dráha a pri ceste do cieľa to ešte bola i zdravotnícka príprava. Naše súťažné družstvo v zložení- Marián Muzika, Kristína Jaššová, Kristína Pokrivková, Júlia Labudová a Lucia Tomášová skončili vo svojej kategórii na výbornom prvom mieste, kde si trestné body nazbierali len z dvoch disciplín- lanová dráha a streľba.

                Práve táto súťaž patrí medzi najkrajšie a najťažšie, ktoré DPO organizuje, preto nás veľmi teší naša účasť i umiestnenie. Budúci rok by sme radi prejavili záujem o organizáciu tejto súťaže u nás na domácej pôde, uvidíme, či sa našim mladým podarí zopakovať popredné umiestnenie.

viac foto na: pokec.azet.sk/dhzsneznica/fotoalbumy?i9=e2ae10211c54#/dhzsneznica/fotoalbumy/jesenne-kolo-plamen-rudinska-2013/strana-3?i9=e2ae10211c54

Neúspešná dotácia z MV SR

                V spolupráci s obcou sme sa uchádzali o dotáciu, ktorú vyhlásilo ministerstvo vnútra na podporu materiálno- technického zabezpečenia na úseku ochrany pred požiarmi. Výzva bola vyhlásená ešte v mesiaci august, až teraz však prišlo vyrozumenie so záporným stanoviskom. Je ozaj dobré, že v zbore máme i takých členov, ktorý zapájajú náš zbor i do takýchto aktivít, tým ho i zviditeľňujú, pretože financie nám ledva pokrývajú naše fungovanie, čo sa týka PHM a drobného materiálu. I keď išlo o neúspešný „pokus“ budeme sa i ďalej snažiť uchádzať sa o podobné získanie finančných prostriedkov, lebo spoliehať sa na obec a na vlastné zdroje príjmu nepostačuje a najmä v budúcnosti v rámci rozvoja DHZ nebude postačovať na fungovanie. Zároveň vyjadrujeme vďaku pracovníčke obecného úradu Ing. Gabike Bollovej za pomoc s prílohami v rámci tejto výzvy...

14- 15.9. 2013  Obecné hody

                Už 18. krát sa konali v našej obci hodové slávnosti, ktoré tradične pripadajú na sviatok Sedembolestnej patrónky Slovenska. Ako zvykom býva i tento rok sme v obci pomáhali s prípravou tohto podujatia čo sa týka najmä materiálno- technického zabezpečenia.  Hodom predchádza slávnostná omša pri kaplnke Na Medzivretní, kde sme zabezpečili potrebné vybavenie pre konanie omše a zároveň sme i asistovali pri malom agapé po jej skončení. Omšu celebrovali správca farnosti Snežnica- Ján Vrbata a správca farnosti KNM.

V obci medzitým ďalší členovia pripravovali stánok, kde sme ponúkali grilované špeciality, varenú kukuricu a iné občerstvenie. Tento náš predajný stánok je prakticky nevyhnutnosťou, aby sme dokázali zabezpečiť fungovanie nášho zboru, čo sa týka financií. Výťažok z tohtoročného predaja je venovaný na rozvoj hasičskej mládeže v obci- zakúpia sa detské hadice. V rámci kultúrneho programu tohtoročných hodov vystúpil Kysucký prameň a country kapela, kde sme sa zabávali až do neskorého rána. Na druhý deň prišli Kubovci zo Zástrania, ktorí pekne dotvorili atmosféru hodov....

7.9.2013 Vyznamenanie členov pamätnými medailami

                Okrem členskej schôdze, ktorá sa konala kvôli organizovaniu obecných hodov v tento deň sa odovzdali i pamätné metaly, ktoré udelil Okresný výbor dvom našim členom- Milanovi Drabikovi st. za dlhoročný prínos v oblasti dobrovoľnej požiarnej ochrany a predsedovi Štefanovi Tomášovi jednak za prínos a tiež pri príležitosti jeho 60.tych narodenín. I my sme sa pridali ku gratulácii a na pamiatku sme venovali pamätný tanier ako vďaku za jeho dlhoročné predsedníctvo.

1.9.2013 Požiar komína v Snežnici

    Prakticky sa prvý deň ochladilo, dá sa povedať, že začalo vykurovacie obdobie a hneď už v Snežnici v časti Dúbravka horeli sadze v komíne v dôsledku zlej, resp. žiadnej  údržby komínového systému. Po príchode na miesto požiaroviska a po dôslednej obhliadke horiaceho komína bolo hneď jasné, že situácia je veľmi vážna, nakoľko horná časť komína bola značne poškodená ( dieravá)  vplyvom vysokej teploty a boli sme nútení ho značne zdemontovať, aby prípadný pád neohrozil jednak členov zasahujúcej miestnej jednotky, ale najmä aby sme zamedzili prípadnému šíreniu požiaru na okolité drevené konštrukcie. Veľkou výhodou bolo opäť naše Iveco, kde sme všetko potrené vybavenie mali, pretože požiare komína bývajú v tejto lokalite časté. Postupným čistením usadených tlejúcich sadzí a neustálej kontroly okolitých konštrukcií sa nám podarilo komín spriechodniť. Majiteľ nevenoval prakticky žiadnu pozornosť údržbe komína, nemal splnené ani základné bezpečnostné opatrenia v okolí kotla na tuhé palivo, ba dokonca nevlastnil ani žiadne prostriedky ( štetku) na údržbu. Bol dôrazne upozornený od členov DHZ Snežnica na dodržiavanie bezpečnostných opatrení, pretože svojim nedôsledným správaním mohol ohroziť nielen svoj majetok, ale aj svoje okolie, kde pri požiari komína najmä v noci  môže dôjsť i k ujme na zdraví príp. smrti.

    Zasahovalo 7 členov hasičského zboru zo Snežnice, zásah trval vyše troch hodín, nakoľko veľká teplota a značné zanesenie komínu komplikovali celú situáciu. Pri takýchto tipoch zásahu sú značne obmedzené možnosti hasičov ( nielen dobrovoľných), nakoľko použitie vody sa neodporúča, iba v krajných prípadoch, pretože horiaci komín má veľkú teplotu a pri zásahu s vodou môže explodovať, čo narobí často ešte väčšiu škodu, príp. sa používa iba v malých množstvách...

    Preto naozaj vyzývame občanov aj my, v mene DHZ Snežnica, aby venovali pozornosť najmä svojim komínom, veríme, že i rozsiahlou prevenciou, ktorú plánujeme v obci prispejeme k disciplíne čo sa týka najmä vykurovacieho obdobia...

viac foto na:pokec.azet.sk/dhzsneznica/fotoalbumy?i9=e2ae10211c54#/dhzsneznica/fotoalbumy/poziar-komina/strana-2?i9=e2ae10211c54

 

 

25.8.2013 Dve farnosti - jedna omša

    V túto nedeľu dve susedné farnosti- Snežnica a Brodno v spolupráci s obcami zorganizovali slávnostnú svätú omšu pri Kaplnke pod Brodencom, ktorá symbolicky stojí práve na rozhraní týchto obcí. Omšu celebrovali  Ján Vrbata za RKF Snežnica a p. farár z Brodna. Tejto peknej akcie sa zúčastnilo mnoho veriacich i neveriacich :-)  nielen zo susedných obcí.

     Dôstojnosti celej akcii pridala i dychová hudba Brodnianka ako i terchovská muzika,  ktorá ešte dlho po skončení slávnostnej omše vyhrávala v ozvene peknej prírody. Taktiež ako členovia hasičského zboru Snežnica spolu s pracovníkmi obecnej prevádzky a poslancami  OZ sme pomáhali pri príprave celej tejto vydarenej akcie. Patrí sa poďakovať všetkým, ktorí prispeli akoukoľvek pomocou a verím, že sa bude v podobných tradíciách pokračovať.

 

18.8.2013 Pohárová súťaž v Kysuckom Lieskovci

    Zúčastnili sme sa na pohárovej súťaži „O pohár starostu obce Kysucký Liekovec“, kde nás reprezentovalo jedno súťažné družstvo v kategórii Plameň. Naši mladí hasiči si svojim pekným výkonom zaslúžili pohárové umiestnenie a skončili na peknom 3. mieste. Je to vôbec prvý pohár, ktorý získali a preto zavládla medzi našimi mladými obrovská radosť.

    Ešte dodatočne im v mene všetkých členov DHZ Snežnica gratulujeme a veríme, že ich toto umiestnenie motivovalo i do budúcna a budú tak vzorne reprezentovať našu obec. Vďaka patrí i referentovi mládeže Štefanovi Cesnekovi a Dušanovi Ševčíkovi, ktorí našu mlaď pripravujú a tiež vodičovi Jánovi Labudovi...

Na fotke chýba najmladší člen kolektívu- Matej Kubala

foto na: pokec.azet.sk/dhzsneznica/fotoalbumy?i9=e2ae10211c54#/dhzsneznica/fotoalbumy/sutaz-v-kyuckom-lieskovci-2013?i9=e2ae10211c54

28.7.2013 Domáca súťaž do kopca

    V túto krásnu letnú nedeľu sa v našej obci konala súťaž v požiarnom športe o Pohár starostu obce Snežnica. Súťažilo sa v kategóriách dievčatá a chlapci, taktiež muži a ženy. V náročnej súťaži, kde sa tradične beží do kopca si svoje sily otestovalo 14 dospelých a 9 detských družstiev. Medzi mužmi  obhájilo prvenstvo družstvo z Kolárovíc pred Lodnom a Horným Vadičovom . V kategórii žien sa tiež darilo družstvu z Kolárovíc, druhé skončili ženy z Lietavy a tretie z Dolného Hričova.

     V detskej súťaži  aj chlapčenskú aj dievčenskú kategóriu vyhrali tiež Kolárovice, ktorým gratulujeme, pretože už druhýkrát za sebou si od nás odniesli všetky štyri najcennejšie poháre.  Našu obec zastupovalo jedno družstvo dospelých a tiež jedno detské družstvo, kde oba súťažné tímy skončili zhodne na 6.mieste.

14.6.2013 Návšteva v MŠ

    Tento deň sa v miestnej materskej škole konala pekná akcia- Andersenova noc, kde starší škôlkari prežili noc plnú dobrodružstiev,  o ktorú sa im postarali pani učiteľky. V rámci večerného programu sme aj my, členovia hasičského zboru, prišli za deťmi, ktoré nás už netrpezlivo očakávali. Deťom sme predstavili naše hasičské auto, zastriekali si so džberovkami...Na záver sa deti rozpŕchli a hľadali poklad na školskom dvore.

    Je dôležité, aby činnosť zboru neustále napredovala, musíme vyvíjať viac aktivity, najmä medzi mladými a deťmi, aby sa naša členská základňa neustále rozrastala a do budúcna aby sme boli jednak kvalitne vycvičený, kolektívny a nápomocný hasičský zbor...

foto zo škôlky sú k dispozícii: pokec.azet.sk/dhzsneznica/fotoalbumy?i9=e2ae10211c54#/dhzsneznica/fotoalbumy/navsteva-ms-2013?i9=e2ae10211c54

8.6.2013 Okresná súťaž- Plameň

    Na ihrisku v Snežnici sa tento rok konalo okresné kolo mladých hasičov, ktoré organizoval Okresný výbor v KNM. Súťažilo sa v troch disciplínach- požiarny útok s vodou, CTIF a štafete  v kategórii chlapci a dievčatá. Naša obec na súťaži nemala zastúpenie.

2.6.2013 Okresná súťaž

    V tento deň sa na ihrisku v Rudinke konalo okresné kolo v hasičskom športe pre kategórie mužov žien a dorastu. Súťažilo sa tradične, podľa súťažného poriadku DPO SR- požiarny útok s klasickými hadicami a v štafete na 8 x 50m. Našu obec reprezentovalo jedno súťažné družstvo v kategórii mužov. Z 9 súťažných družstiev sme sa umiestnili na peknom 7. mieste. Účasťou na okresnom kole, ktoré organizoval OV DPO KNM sme tiež splnili jeden bod z uznesenia, ktoré sme prijali na výročnej schôdzi pre tento rok 2013.

31.5.2013 Váľanie mája

    Už tradične posledný deň v mesiaci máj patrí v obci dobrovoľným hasičom, kde váľame obecný máj na námestí. I tento rok sa prišlo na túto peknú kultúrnu akciu pozrieť mnoho spoluobčanov. Počas tejto udalosti prebiehala súťaž v pílení dreva pre trojčlenné družstvá, kde dvaja členovia rezali drevo pomocou píly- kaprovky a tretí súťažiaci mal za úlohu odrezaný klát rozštiepiť na štyri kusy. Víťazom tejto zdarenej súťaže bolo družstvo v zložení: Milan Drabik ml, Tomáš Jezbera a Ľubo Drabik. Dôstojný priebeh celej akcie doplnili ľudovou hudbou členovia zboru Jano a Miro so svokrom :-). Máj pre tento rok skončil po dražbe v rukách obecného poslanca Stanislava Kmeca....

foto zo stavania i váľania mája môžete pozrieť na: pokec.azet.sk/dhzsneznica/fotoalbumy?i9=e2ae10211c54#/dhzsneznica/fotoalbumy/valanie-maja-2013?i9=e2ae10211c54

video: pokec.azet.sk/DHZSneznica/videoalbumy/1973372?i9=e2ae10211c54

 

8.,11.,25.,26.5 2013 Základná príprava jednotlivca

    Štyria naši členovia- Ján Cesnek, Ľuboš Drabik, Michal Jezbera a Milan Drabik ml. sa v týchto dňoch zúčastnili rozsiahleho štvordňového školenia v Čadci- základnej prípravy hasičských jednotiek, ktorú organizovala Odborná škola v Martine, ktorá priamo spadá pod Dobrovoľnú požiarnu ochranu SR. Toto školenie, kde členovia získali jednak potrebné osvedčenie o absolvovaní predurčuje týchto vyškolených členov i na prípadný zásah, pretože každý, kto má záujem sa aktívne zúčastňovať zásahov a pomoci HaZZ musí toto školenie úspešne ukončiť skúškou, ktorá čakala i našich zástupcov. Príprava dá mnoho cenných poznatkov pri riešení rôznych krízových situácií, pri ochrane zdravia, majetku...., ktoré v prípade potreby vieme využiť v prospech pre našu obec a naše okolie.

 

    V dňoch 25 a 26.5.2013 sa konalo taktické cvičenie pre DHZ/OHZ Korňa, Klokočov, Zákopčie Tarabov, Nesluša, Kysucký Lieskovec, Rudina, Turzovka, Snežnica, Nesluša, Ochodnica, Dolný Vadičov a Staškov v rámci základnej prípravy členov obecných hasičských zborov pre okresy Čadca a Kysucké Nové Mesto v spolupráci s OR HaZZ Čadca a Odbornou školou DPO Martin.

    Cvičenie bolo zamerané najmä na koordináciu a zjednotenie postupu pri požiaroch lesných porastoch,  čerpanie a dopĺňanie vody, dopravu vody na veľké vzdialenosti, likvidácia požiaru za pomoci CAS 32 T 148, CAS Iveco Daily, PS 12, plávajúcich čerpadiel s vodou a následne aj s použitím ťažkej po prípade strednej peny. Čerpanie vody s veľkým prevýšením a znečistenej vody. Poskytovanie predlekárskej pomoci, transport pacienta v nedostupnom teréne. Použitie vecných prostriedkov, ktoré majú jednotlivé obecné hasičské zbory vo výbave. Akcie sa zúčastnilo cvičenia 57 dobrovoľných obecných hasičov.                       

                                                        )

30.4.2013 Stavali sme máj

    Ako to už zvykom býva, i tento rok sme ako členovia DHZ postavili máj na námestí pre všetky miestne dievčatá. Je dôležité pre náš zbor udržiavať i takéto tradície, aby sa zachovali pre ďalšie generácie a tým aby sme aj prispeli k šíreniu dobrého mena dobrovoľnej požiarnej ochrany...

 

23.4.2013 S Ivecom sme navštívili servis

    Naše hasičské vozidlo nám naozaj dobre slúži, avšak o každé auto sa treba aj starať, preto sme navštívili odborný servis v Žiline, kde nám na aute odstránili zopár drobných závad. Auto je ešte v záruke, preto táto prehliadka bola zdarma, uvidíme do budúcna, koľko financií bude musieť náš zbor investovať do Iveca, aby bolo vždy pripravené poskytnúť pomoc spoluobčanom, prípadne i na miestach, kde budeme povolávaní i profesionálnymi hasičmi.

21.4.2013 Inštruktážno- metodické zamestnanie

    Na okresnej IMZ, ktorú organizoval Okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Kysuckom Novom Meste, ktorá sa konala vo Vadičove náš zbor zastupovali 4 členovia z nášho výboru. IMZ sa niesla najmä v hodnotení uplynulého roka, čo sa týka požiarovosti, technických výjazdov, činnosti hasičských zborov, vyhodnotenia súťaží a samozrejme plánov pre tento rok 2013.

18.4.-19.4.2013 Školenie veliteľov

    Školenia veliteľov v  Čadci sa zúčastnil náš člen, veliteľ, Ján Belanec. Z tohto školenia, ktoré je povinné pre veliteľa každého DHZ, si odniesol cenné poznatky, nielen z teoretického hľadiska vedenia dobrovoľných zborov, ale bol poučený i o najnovších metódach, právomociach a možnostiach, ktoré môže využiť i pri samotnom zásahu, tak aby vedel ochrániť zdravie, majetok našich spoluobčanov, či samotných členov DHZ. 

 

14.4.2013 Plénum OV DPO SR

    V túto nedeľu sa v Kysuckom Novom Meste uskutočnilo Plénum Okresného výboru, na ktorom náš zbor reprezentoval predseda Štefan Tomáš.  Zhromaždenie sa nieslo najmä v duchu rozvoja Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, kde pre mnohé aktívne zbory sú vyčlenené finančné a materiálne prostriedky na ich činnosť. Dobrovoľné zbory sa však zaviažu bližšej pomoci Hasičským a záchranným zborom, postupom času sa plánuje i prepojenie s integrovaným systémom a tiesňovou linkou 112, kde dokážu priamo kontaktovať v prípade potreby členov zboru. 

 

8.4.2013 Pohreb predsedu DHZ v Nesluši

    3.4.2013 nás opustil predseda Dobrovoľného hasičského zboru Nesluša Justín Grísa. Posledná rozlúčka sa konala na cintoríne v Nesluši, kde sa nás zúčastnilo asi 60 dobrovoľných hasičov z celých Kysúc. p. Grísa patril medzi popredné osobnosti hasičského zboru nielen v rodnej obci, ale zastával aj predsednícke funkcie v rámci nášho okresu. 

Slávenie Veľkej noci v obci

Už sa stalo peknou tradíciou pre náš hasičský zbor, ako aj zbor zo susednej Oškerdy, že sa zúčastňujeme na slávení sviatkov Veľkej noci  v našej farnosti v Snežnici. Tradične na Bielu sobotu držíme stráž pri Božom hrobe,  kde sa pravidelne striedame s hasičmi z Oškerdy, a opäť po roku sa do tejto vznešenej pocty zapojilo i miestne poľovnícke združenie.

Vrcholom osláv je vigília Vzkriesenia, kde sme dotvorili dôstojnosť celej tejto peknej akcie. Veď už len samotná symbolika, ako dobrovoľný hasič nesie sochu Zmŕtvychvstalého Ježiša nám dáva  pekné posolstvo týchto sviatkov...

 

foto na:pokec.azet.sk/DHZSneznica/fotoalbumy?i9=51ea8918cd54#/dhzsneznica/fotoalbumy/velkonocne-sviatky-2013

2.3.2013 Brigáda pre lesy

    Skorší príchod teplejších dní nám umožnil, aby sme pomohli miestnemu lesnému spoločenstvu s lesnými prácami, kde sme v časti Bukovina pálili haluzoviny po ťažbe dreva. Brigády sa zúčastnilo 9 našich členov. Práca v hore nás baví a samozrejme je to i dobrá príležitosť ako si zlepšiť finančnú situáciu v hasičskej kase.

foto na : pokec.azet.sk/dhzsneznica/fotoalbumy#/dhzsneznica/fotoalbumy/brigada-2-3-2013

          Nedá mi nereagovať na vznikajúcu situáciu v našom hasičskom zbore, čo sa týka financií. Náklady spojené s hasičským vozidlom, školeniami, pohonnými hmotami, či rôznym materiálom sú vysoké. Obec nás odkázala samých na seba a 500€ od obce na rok 2013 je priveľmi malá čiastka na dôstojné fungovanie nášho zboru. I preto sa snažíme zarábať, kde sa dá, avšak všetko je to málo. Je na mieste obava, dokedy to bude baviť našich členov zarábať peniaze pre obec, pretože hasičská zbrojnica, ktorú zveľaďujeme spolu s technikou je majetkom obce. Preto odovzdávam všetkým členom vďaku za prácu, ktorú pre hasičstvo, ako i obec Snežnica vykonávajú....

27.2.2013 Pohreb v Oškerde

    V susednej obci Oškerda nás navždy opustila dlhoročná členka DHZ OŠkerda. I ako členovia nášho zboru sme sa zúčastnili dôstojnej rozlúčky s priateľkou hasičkou na cintoríne v Oškerde.

25.2.2013 Servisná prehliadka nášho Iveca

    V tento pondelok sme sa zúčastnili povinnej ročnej prehliadky v autorizovanom servise v Trnave s našim hasičským vozidlom Ivecom Daily. Na mieste boli odstránené niektoré nedokonalosti, pričom s drobnými závadami nás odporučili na servis do Žiliny. Auto je teda v poriadku. Prvý rok sme mali túto povinnú ročnú prehliadku zdarma, avšak jej cena pre ďalšie roky sa pohybuje okolo 600€. Uvidíme ako sa popasujeme s touto úlohou, nakoľko ani náš rozpočet schválený obcou pre tento rok by nepokryl túto čiastku. Táto prehliadka je pre nás záväzná, nakoľko auto nie je majetkom obce, každoročne chodíme so správou o využívaní tohto vozidla i na Okresné riaditeľstvo HaZZ do Čadce, kde bývame kontrolovaní nielen ohľadom vybavenia a využitia IVECA, ale i ohľadom servisných prehliadok, či školení....V prípade, že by sme nedokázali nejakú povinnú náležitosť splniť, na základe zmluvy o výpožičke nám môže byť vozidlo odobraté....

13.2.2013 Predseda oslavuje

V tento deň sa dožil krásneho životného jubilea 60. rokov náš dlhoročný predseda Štefan Tomáš. Patrí mu vďaka za dlhoročnú činnosť pre hasičstvo v obci, veľa zdravia, šťastia a lásky mu želá kolektív DHZ SNEŽNICA.

9.2.2013 2.ročník fašiangovej zabíjačky

    V tento posledný fašiangový víkend náš zbor organizoval už 2. ročník fašiangovej zabíjačky. Výrobky sa vyrábali už deň pred samotnou zabíjačkou. V sobotu skoro ráno sme sa stretli pred zbrojnicou a chystali sme všetky potrebné veci na dôstojný priebeh celej akcie. Okolo 8.00 hod sme priviezli za požiarnym autom 200 kilovú svinku. Množstvo prizerajúcich spoluobčanov si neskôr mohli zakúpiť tradičné zabíjačkové špeciality, na ktorých si mohli pochutiť za sprievodu miestnej ľudovej hudby. Vo večerných hodinách sa v kultúrnom dome konala tradičná fašiangová zábava, kde sme o polnoci so smútiacim sprievodom pochovali basu.

    Takáto akcia akou je zabíjačka, je veľmi náročná na organizáciu i financie, preto je na mieste poďakovať všetkým sponzorom, bez ktorých by sa takáto akcia nemohla uskutočniť:

Miroslav Jaššo, Ján Ondrášek, Ján Pokrivka,  Jaroslav Labuda, Jozef Rybárik, Ivan Mihalda, Daniela Labudová, Daniela Mráziková...

    Tiež je na mieste vyjadriť vďaku i všetkým občanom, ktorí prispel svojou kapustnicou a tiež Jarovi Labudovi, Štefanovi Tomášovi, Mariánovi Majtánovi za pomoc pri spracovaní výrobkov, našim muzikantom Jánovi Cesnekovi a Mirovi Javoríkovi, ktorí svojou hudbou spríjemnili celú akciu, ako aj večernú zábavu a tiež patrí vďaka všetkým členom, ktorí boli nápomocní pri spomínanej akcii.

Foto je k dispozícii vo fotoaulbume: pokec.azet.sk/dhzsneznica/fotoalbumy?i9=e2ae10211c54

 

3.2.2013 Pokladníčka odstúpila zo svojej funkcie

    Oficiálne sa naša dlhoročná pokladníčka Mgr. Jana Zajacová vzdala tejto výborovej funkcie, ktorú zastávala od roku 2010. Bola svedomitou členkou výboru, avšak kvôli istým problémom sa rozhodla vzdať svojej funkcie ( oficiálne stanovisko zaujala i vo fóre na tejto našej stránke). Kasu odovzdala predsedovi DHZ Štefanovi Tomášovi. Výbor na svojej najbližšej schôdzi určí nového pokladníka z radov našich členov, ktorého odsúhlasia i členovia zboru na najbližšej členskej schôdzi resp. na VČS.

2.2.2013 Ďalšia členská schôdza

    Schôdze sa zúčastnilo 12 členov, prejedali sa podrobnejšie záležitosti ohľadom pripravovanej akcie- zabíjačky a zábavy. Rozdelili sme si úlohy, aby zodpovednosť nieslo viacero členov...

19.1.2013 Členská schôdza

    V túto sobotu sa v priestoroch miestnej zbrojnice uskutočnila členská schôdza DHZ. Schôdze sa zúčastnilo 17 členov, kde bolo na pláne najmä prejednanie pripravovanej zabíjačky a zábavy. Nakoniec po dlhšej diskusii sme sa dohodli na termíne zabíjačky a zábavy, ktorý pripadá na koniec fašiangového obdobia- 9.2.2013. Predseda tiež informoval, že na základe žiadosti našej organizácie nám bolo pridelené IČO od Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky ( DPO SR). Ako organizácia si tým pádom môžeme zriadiť účet resp. sa samostatne uchádzať o dotácie. O potrebe resp. absurdnosti zriadenia účtu tiež prebehla diskusia, ale týmto sa bude zaoberať výbor nášho zboru...