rok 2011

- správa z VČS 2011 - Autor- Ján Belanec

 

Správa z VČS za rok 2011 v Snežnici
Dňa: 14.1.2012
MENO DELGÁTA OV DPO: p. Ľudovít Hoch
1. DHZ v Snežnici má v súčasnosti 49 členov, z toho 7 žien.
2. Účasť na VČS celkom 26 členov, z toho 4 ženy

3. Zhodnotenie činnosti:

    Schôdzu otvoril a viedol Bc. Dušan Ševčík, privítal delegáta OV DPO p. Hocha, všetkých členov DHZ a zvlášť 2. najstaršieho člena DHZ p. Jozefa Labudu, ktorý už čoskoro oslávi 86 rokov. Následne odovzdal slovo predsedovi DHZ Štefanovi Tomášovi a požiadal ho o zhodnotenie činnosti za predchádzajúci rok. Predseda taktiež privítal členov a bilancoval činnosť zboru v uplynulom roku. Zhodnotil plnenie plánu a uznesení z predchádzajúceho roka. Rok označil ako priemerný, vyzdvihol aktivity členov pri kultúrnospoločenských podujatiach v obci, ako boli fašiangy, stráž pri Božom hrobe, váľanie mája, vyhlásenie farnosti, obecné hody atď. Taktiež poznamenal že DHZ v spolupráci OV DPO zorganizovali okresnú súťaž mladých hasičov a veľmi úspešne dopadla aj súťaž o pohár starostu obce do kopca. Spomenul aj doplnenie výbavy zbrojnice zo schválených prostriedkov obecného rozpočtu. DHZ v roku 2011 pomáhal pri čistení kanalizácie, priepustov, odčerpávaní vody na miestnej píle a ďalších prácach. Upozornil na nesplnené body uznesenia z predchádzajúceho roku a vyslovil potrebu naplnenia nedokončených úloh. Na záver ešte raz zablahoželal k sobášu našim členom Janke a Jurajovi Zajacovcom, a takisto im zagratuloval, ako aj Danke a Štefanovi Cesnekovcom k prírastkom do rodín.

    Po predsedovi vystúpil vedúci mládeže Štefan Cesnek a zhodnotil športové aktivity mládeže, ale aj dospelých. Zdôraznil potrebu novej striekačky pre zvýšenie konkurencie schopnosti a väčšej motivácie mládeže do budúcna. Následne Bc. Dušan Ševčík odovzdal slovo Milanovi Drabikovi ( zastupoval pokladníčku) a požiadal ho o finančnú správu. Milan Drabik všetkým objasnil situáciu vo financovaní zboru v uplynulom roku. Spomenul všetky akcie v priebehu roka z ktorých zbor získal prostriedky na svoju činnosť. Taktiež spomenul príjmy od sponzorov, pričom poznamenal že ich počet bol v predchádzajúcom roku veľmi nízky. Na záver správy dodal, že cena príspevkov za členské známky sa zvýšila na 2€.

    Ďalším bodom schôdze bolo povýšenie členov DHZ. Veliteľ Ján Belanec oboznámil členov s priznanými hodnosťami, ktorých návrh podal na OV DPO a ktoré mu aj následne schválili v skupine zbormajstrov a technikov. Na záver ešte povýšil niektorých členov v skupine výkonných hasičov.

    Ďalej Bc. Dušan Ševčík prečítal zostavenie výbor DHZ a predniesol návrh výboru na voľbu novej funkcie výboru a to brigádnický referent. Do funkcie bol navrhnutý Ján Labuda a zároveň bol členmi DHZ aj zvolený. V zapätí veliteľ Ján Belanec predniesol plán na rok 2012. Vyslovil potrebu dokončiť nesplnené body uznesenia z predchádzajúceho roka, taktiež spomenul rozvíjanie už začatých tradícií v obci. DHZ plánuje v januári zorganizovať po prvýkrát obecnú zabíjačku. Preto poprosil členov, aby sa všetci, čo budú môcť, nejakým spôsobom zapojili a pomohli k úspešnému priebehu tejto akcie. Ďalej vyzval všetkých členov o aktívnejší prístup a zapájanie sa do brigád pre DHZ, k čomu by mal prispieť aj nový člen výboru, ktorý sa bude viac venovať organizovaniu brigád.

    Ďalší príspevok predniesol delegát OV DPO p. Hoch, ktorý vyslovil uznanie s prácou v našom zbore. Oboznámil nás s tým, že bilancovať by sme mali nielen za minulý rok, ale aj za celú 5-ročnicu. Vzhľadom k tomu, že činnosť za posledné roky bola dosť bohatá na rôzne zásahy a podujatia, bolo by toho určite dosť na zhodnotenie. Taktiež požiadal zbor, aby navrhli člena zo svojich radov do  vyšších orgánov v rámci okresu, kraja alebo republiky, pričom vymenoval členov navrhnutých OV DPO. Na záver príhovoru pochválil zbor za snahu o zverejňovanie príspevkov v tlači o činnosti v našom DHZ.

    Na záver vystúpil náš člen a zároveň aj starosta obce Ján Pokrivka. Poďakoval členom za bohatú účasť na schôdzi a pochválil ich aktívny prístup ku kulturno-spoločenským podujatiam v obci. Vyslovil potrebu zaškolenia pracovníkov miestnej prevádzky na prácu s technikou. Vyjadril svoju nespokojnosť so zapájaním sa členov do brigád v obci, hlavne pri budovaní športového areálu ,,Kúpeľ“, ktorý sme vlastne sami navrhli a plánovali začať budovať v minulom roku. Taktiež nám prisľúbil vyšší obnos peňazí na zakúpenie novej striekačky, no zdôraznil že očakáva viac aktivity od nás a hlavne viac zapájajúcich členov. Na záver svojho príspevku ešte raz poďakoval členom a pochválil ich za celkový prínos pre obec v predchádzajúcom roku.

    Po týchto príspevkoch nasledovalo malé občerstvenie a diskusia. Po krátkej diskusii bolo odsúhlasené uznesenie zo schôdze, veliteľ poďakoval členom za účasť a so všetkými sa rozlúčil.

 

 

 

Tiež je naša činnosť z roku 2011 zhrnutá v článku z VČS 2011

 

    Dňa 14.1.2012 sa konala VČS DHZ v Snežnici. Schôdzu otvoril a viedol člen zboru Bc.Dušan Ševčík , ktorý privítal delegáta OV DPO KNM Ľudovíta Hocha, všetkých členov zboru a najmä druhého najstaršieho člena DHZ Jozefa Labudu, ktorý čoskoro oslávi 86.rokov, vďaka ktorému náš zbor napredoval niekoľko desaťročí v uplynulom storočí.

    Slova sa ujal predseda zboru Štefan Tomáš, ktorý zhodnotil uplynulý rok 2011. Rok označil ako priemerný, vyzdvihol aktivity členov pri kultúrno-spoločenských podujatiach v obci, ako boli fašiangy, stráž pri Božom hrobe, váľanie mája, vyhlásenie farnosti, obecné hody, floriánska svätá omša, pochody so zástavou  atď.  Taktiež poznamenal že DHZ v spolupráci OV DPO zorganizovali okresnú súťaž mladých hasičov a veľmi úspešne dopadla aj súťaž o pohár starostu obce do kopca. Spomenul aj doplnenie výbavy zbrojnice zo schválených prostriedkov obecného rozpočtu. DHZ v roku 2011 pomáhal pri čistení kanalizácie, priepustov, odčerpávaní vody na miestnej píle, dohasovaní tlejúcich pahrebísk, zúčastnil sa brigád pre lesy a ďalších prácach.

    Odovzdal slovo referentovi mládeže Štefanovi Cesnekovi, ktorý zhodnotil súťažné aktivity nášho zboru v predošlom roku. Vyzdvihol účasť dorastencov a mužov na okresnom kole, kde dorastenci obsadili pekné 3.miesto. Počas roka sme sa zúčastňovali viacerých súťaži v okrese i mimo neho, avšak nezaznamenali sme výrazný úspech. Zdôraznil potrebu novej PS pre zvýšenie konkurencieschopnosti, kvality zásahu a väčšej motivácie pre mládež. Družstvo žiakov sa tiež výrazne nepresadilo, nakoľko sme nedokázali zostaviť ucelené družstvo, ktoré by dokázalo zaznamenať úspechy. Vyjadril sklamanie nad najmenšími, pretože počas roka sme im vytvorili naozaj skvelé podmienky na tréningy, dokázali sme zabezpečiť prekážky pre súťažné disciplíny, viackrát sme s deťmi išli na výlet, zriadili sme nástenku v škole s hasičskou tematikou, viedli sme besiedky v spolupráci so základnou školou, kde si žiaci mohli vyskúšať aj praktické zručnosti....Verí, že v budúcnosti sústavnou prácou s mládežou dokážeme vybudovať stabilnú mladú členskú základňu, ktorá bude nápomocná pri akciách organizovanými DHZ a bude i vzorne reprezentovať obec, ako to bolo po minulé roky.

    V schôdzi pokračoval Milan Drabik, ktorý predniesol finančnú správu za rok 2011. Spomenul všetky akcie v priebehu roka, z ktorých zbor získal prostriedky na svoju činnosť. Taktiež s vďakou spomenul príjmy od sponzorov, pričom poznamenal že ich počet bol v predchádzajúcom roku veľmi nízky.

    Ďalším bodom schôdze bolo povýšenie členov DHZ. Veliteľ Ján Belanec oboznámil členov s priznanými hodnosťami, ktorých návrh podal na OV DPO a ktoré mu aj následne schválili v skupine zbormajstrov a technikov. Na záver ešte povýšil niektorých členov v skupine výkonných hasičov.  Veliteľ predniesol návrh na voľbu novej funkcie výboru a to brigádnický referent. Do funkcie bol navrhnutý Ján Labuda a zároveň bol členmi DHZ aj zvolený.

    V zapätí  Ján Belanec predniesol plán na rok 2012. Vyslovil potrebu dokončiť nesplnené body uznesenia z predchádzajúceho roka ( dokončenie protipožiarnej prevencie, vyškolenie ľudí z obecnej prevádzky na prípadný zásah, získať prostriedky na kúpu novej PS....), taktiež spomenul rozvíjanie už začatých tradícií v obci. DHZ plánuje v januári  zorganizovať po prvý krát obecnú zabíjačku. Preto poprosil členov, aby sa všetci, čo budú môcť, nejakým spôsobom zapojili a pomohli k úspešnému priebehu tejto akcie. Ďalej vyzval všetkých členov o aktívnejší prístup a zapájanie sa do brigád pre DHZ, k čomu by mal prispieť aj nový člen výboru. Je nutné pokračovať v prezentácii hasičstva najmä v spolupráci so školou, tento rok však chceme rozšíriť našu spoluprácu i s miestnou materskou školou. Veliteľ vyjadril i potrebu zorganizovania posedenia- gulášky pre členov DHZ spolu s rodinami, ktoré by mohlo ešte viac zomknúť vzťahy medzi nami. Verí, že budúci rok bude pre náš zbor úspešný nielen z hľadiska športového, ale najmä z hľadiska „ľudského“, aby sme robili dobré meno pre hasičov v obci, i mimo nej a aby sme v prípade potreby dokázali uchrániť majetky, či zdravie našich spoluobčanov...

           Ďalší príspevok predniesol delegát OV DPO p. Hoch, ktorý vyslovil uznanie s prácou v našom zbore. Poznamenal, že vo volebnom roku 2012 by bolo vhodné zhodnotiť fungovanie zboru za celé volebné obdobie t.j. za 5 rokov. Taktiež požiadal zbor, aby navrhli člena zo svojich radov do vyšších orgánov v rámci okresu, kraja príp. republiky, pričom vymenoval členov navrhnutých OV DPO. Na záver príhovoru pochválil zbor za snahu o zverejňovanie príspevkov  v tlači o činnosti v našom DHZ. Vyslovil i uznanie, že v zbore pracuje i kronikár, ktorý zaznamenáva súčasné dianie v zbore pre budúce generácie.

    Na záver vystúpil náš člen a zároveň aj starosta obce Ján Pokrivka. Poďakoval členom za bohatú účasť na schôdzi a pochválil ich aktívny prístup ku kultúrno-spoločenským podujatiam v obci. Vyslovil potrebu zaškolenia pracovníkov miestnej prevádzky na prácu s technikou. Vyjadril svoju nespokojnosť so zapájaním sa členov do brigád v obci, hlavne pri budovaní športového areálu ,,Kúpeľ“, ktorý sme vlastne sami navrhli a plánovali začať budovať v minulom roku.  Prisľúbil nám i finančnú pomoc na zakúpenie novej striekačky, no zdôraznil že očakáva viac aktivity od nás a hlavne viac zapájajúcich členov najmä z radu strednej generácie. Na záver svojho príspevku ešte raz poďakoval členom a pochválil ich za celkový prínos pre obec v predchádzajúcom roku.

    Diskusia sa viedla najmä v duchu pripravovanej zabíjačky, kde od viacerých členov zazneli podnetné názory. Členovia zboru prisľúbili pomoc pri prácach na športovo- rekreačnom hasičskom areáli Kúpeľ. Po skončení diskusie členovia výboru spolu so starostom obce slávnostne odovzdali ďakovný list Jozefovi Labudovi, ktorý ho prijímal so slzami v očiach. Porozprával nám o jeho aktívnom fungovaní v zbore, o jeho zápale pre hasičstvo. Vyzýval nás najmä na pomoc občanom, starým ľuďom, aby sme udržiavali tradície v obci, dobré medziľudské vzťahy, lebo len tak môže zbor napredovať. Na záver sme schválili uznesenie, veliteľ poďakoval všetkým prítomným za účasť a so všetkými sa rozlúčil.