rok 2017

31.12.2017 Silvestrovský výstu na Veľký Vreteň

Každoročne posledný deň v roku býva v našej obci zvykom, že sa organizuje silvestrovský výstup na náš najvyšší vrch Veľký Vreteň (819 m.n.m.). Samozrejme, že sa tejto peknej udalosti zúčastňujeme aj my, dobrovoľní hasiči obce Snežnica. V minulých rokoch bola účasť na tomto podujatí naozaj vysoká, okolo 50 ľudí z obce a približne 20 členov  nášho zboru.

V tomto roku však počasie príliš neprialo poslednému dňu v roku 2017 a zobudili sme sa do upršaného rána, čo viacerých členov, ale aj občanov odradilo. Nakoniec len hŕstka skalných sa odhodlala k výstupu, farby DHZ hájili Martin Bollo s manželkou Gabikou, Štefan Bollo a Ján Labuda. Viacero členov si však výšlap na vrchol „odbilo“ ešte deň predtým, kedy bolo počasie na turistiku priam ideálne.

24.12.2017 Roznášanie Betlehemského svetla ku kaplnkám

A konečne sú tu - VIANOCE. Či sme starí alebo mladí, všetci sa rovnako tešíme. K tomuto krásnemu obdobiu neodmysliteľne patrí aj Betlehemské svetlo, ktoré na Štedrý deň rozžaruje naše domácnosti. Tak ako v roku minulom, i tento rok sme Vás, drahí spoluobčania priviezli toto svetlo v predvečer Štedrého dňa. Spolu so starostom obce sme ho prevzali z rúk skautov po svätej omši z Farského kostola Sv. Trojice v Žiline. Postretol nás aj pán biskup a aj takto prostredníctvom týchto našich stránok Vám odovzdávam jeho priateľský vianočný pozdrav.

Na druhý deň - 24.12. dvaja naši členovia rozniesli toto Betlehemské svetlo ku kaplnkám v katastri našej obce - Štefan Cesnek a Martin Prášek, ďakujeme, že sa našli medzi nami, dobrovoľnými hasičmi, takí členovia, ktorý dbajú na to, aby sa tento zvyk uchoval. Potešila i účasť Paťa Labudu...

3.12.2017 Okresná IMZ v Rudinskej

Dňa 3.12.2017 sa stretli funkcionári 17-nástich DHZ okresu Kysucké Nové Mesto, aby na inštruktážnom metodickom zamestnaní (IMZ) prejednali a prijali opatrenia na plnenie úloh vytýčených na Plenárnom zasadaní ÚzO DPO SR Kysucké Nové Mesto, ako i úloh prípravy na zimné obdobie. Jednanie sa uskutočnilo v Kultúrnom dome obce Rudinská. V úvode jednania  inštruktorka okrskov Anna Ševčíková  privítala hostí a všetkých účastníkov. Spoločného rokovania sa zúčastnili starostky a starostovia obcí  Rudina Anna Mičianová, Povina Margita Šplháková, Snežnica Milan Hlavatý, Ochodnice Radoslav Ďuroška, Lopušné Pažite Peter Harcek a  domáci starosta obce Rudinská Ing. Jozef Švirík.   
Po schválení programu sa k účastníkom IMZ prihovoril starosta obce Rudinská, ktorý vyzdvihol podiel dobrovoľných hasičov na rozvoji spoločnosti. V obciach  bez nich  by nebol plnohodnotný.
V pracovnej časti programu okresný veliteľ DPO SR Peter Harcek oboznámil  prítomných  o priebehu a výsledkoch Snemu DPO SR, ktorý sa konal v 11. mesiaci 2017 v Trenčíne. IMZ sa tiež zaoberalo priebehom a výsledkami súťaži v hasičskom športe, ktoré počas roka 2017 organizovali jednotlivé DHZ a ÚzV DPO SR.
Samostatne bola vyhodnotená okresná súťaž DHZ Dolných Kysúc za rok 2017 v ktorej na 1. mieste sa umiestnil DHZ Ochodnica ( 168 bodov), na 2. mieste DHZ Dolný Vadičov( 157 bodov), na 3. mieste DHZ Rudinka ( 142 bodov), na 4. mieste DHZ  Nesluša ( 116 bodov), na 5. mieste DHZ Horný Vadičov (108 bodov).
Osobitne boli prerokované a stanovené konkrétne úlohy pre zazimovanie hasičskej techniky a starostlivosť o vodné zdroje, tak aby boli aj v tomto období pripravené na zásah. DHZ boli podrobne informované o celoplošnom rozmiestnení v SR síl a prostriedkov pre rok 2018. IMZ sa tiež zaoberalo prípravou a uskutočnením výročných členských schôdzí DHZ.  
Diskusia na IMZ bola bohatá a vecná. V roku 2018 a rokoch nasledujúcich DHZ musia dôsledne venovať mládeži. Nesmie sa zabúdať ani na zaznamenávanie a uchovanie historických dôležitých dokumentov a  udalostí v kronikách  a publikáciách vydávaných pri jubileách DHZ. Komisia histórie pri ÚzV DPO SR Kysucké Nové Mesto v roku 2018 organizuje  v tejto oblasti súťaž kroník.
Jaroslav Belko, predseda DHZ Kysucké Nové Mesto, vo svojom vystúpení poďakoval za organizačný výbor za pomoc pri organizačnej príprave a veľmi dobrom priebehu súťaže Slovenskej ligy majstrovstiev Slovenska mládeže, ktorá sa uskutočnila na štadióne v Kysuckom Novom Meste za účasti 90 pretekárov z celého Slovenska. Osobitne ocenil a predsedu ÚzV DPO okresu Ing. Jána Martišku a okresného veliteľa Ing. Petra Harceka, ktorým odovzdal pamätné diplomy.
V závere okresná inštruktorka poďakovala starostovi obce Ing. Jozefovi Švirikovi a DHZ Rudinská za vytvorenie ideálnych podmienok pre rokovanie a za poskytnuté pohostenie.  Popriala všetkým do nového roku 2018 veľa zdravia, úspechov a spokojností v rodinách. 
 
autor článku: Ľudoví Hoch
 
V súťaži DHZ Dolných Kysúc za rok 2017 sa naša obec umiestnila v závere jednotlivých DHZ, pretože táto súťaž v sebe odráža len súťažné aktivity jednotlivých zborov, ktorých sme moc nemali.

26.11.2017 Ďalšie zasadnutie výboru

Opäť bolo nutné zvolať členov Výboru kvôli jedinému hlavnému bodu tohto zasadnutia - žiadosti o rozpočet zo samosprávy - obce. Môžeme vyjadriť spokojnosť nad súčinnosťou výboru, ako i celého DHZ s obcou a jej pracovníkmi. Žiadosť má za úlohu vypracovať tajomník v spolupráci s účtovníčkou Gabrielou Bollovou.

Prakticky jednoznačne sme sa zhodli na nasledovných položkách rozpočtu, ktoré budeme od obce požadovať: PHM (200€), školenia (200€), údržba techniky - oprava MAGIRUSU (300€), poistenie členov DHZO (60€), STK (60€), príspevok na organizáciu súťaže (300€), IMZ - okresná schôdza (300€)...toto boli asi najdôležitejšie body rozpočtu.

Zároveň prebehlo i vyhodnotenie protipožiarnej prevencie a tiež sme sa uistili v tom, že rozhodnutie zrušiť ples bolo naozaj na mieste, keďže sa nám ani dodatočne nikto neprihlásil. Tajomník vyhotoví záznam z prevencie a potrebné písomnosti odovzdá na Obecný úrad v Snežnici.

19.11.2017 Zasadnutie Pléna ÚzO DPO KNM

Každoročne ku koncu roka organizuje Územný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Kysuckom Novom Meste koncoročné zasadnutie okresného Pléna, ktoré sa konalo v Kysuckom Novom Meste. Ide o stretnutie vrchných okresných funkcionárov, predsedov DHZ a nominantov. Členmi Pléna, ktorí zastupujú náš zbor sú predseda Martin Bollo s manželkou Gabrielou (účtovníčkou).

V rámci tohto zhromaždenia sa zhodnotila činnosť v uplynulom roku a prijali sa úlohy na rok nadchádzajúci. Taktiež tam boli sprostredkované informácie zo Zasadnutia Snemu Dobrovoľnej požiarnej ochrany.

17.11.2017 Protipožiarna prevencia u nás v obci

Každá organizácia má prijatý plán svojej činnosti a tiež vie, že často všetko nejde podľa plánu. Aj u nás je tomu tak a v rámci protipožiarnej prevencie sme tiež mali isté nedostatky, ktoré sa nám však už podarilo napraviť, pretože 17.novembra sme vykonali protipožiarnu kontrolu objektov v lokalitách Prúty, Dúbravka a Pod ihriskom. Skontrolovalo sa 90 objektov, v 2 prípadoch boli zistené závažné porušenia z pohľadu požiarnej bezpečnosti, ktorých riešenie už spadá pod právomoc obce. V ostatných prípadoch boli drobné nedostatky odstránené na mieste a riešené dohovorením. Majitelia objektov, ktorí neboli prítomní, alebo nám neumožnili vykonanie kontroly,  budú oboznámení obcou o dátume vykonania kontroly. Vďaka členom kontrolných skupín, ktorí si našli v tento sviatočný deň čas - Štefan Bollo, Štefan Cesnek, Martin Prášek, Martin Bollo, Peter Bollo a Dušan Ševčík.

12.11.2017 Zazimovanie hasičskej techniky - brigáda

Pomaly nám zima búcha na dvere a s tým je i každoročne spojená brigáda v zbrojnici - zazimovanie techniky. Hlavnú požiarnu zbrojnicu - garáž pri obecnom úrade máme vykurovanú, takže sme len poupratovali jej interiér, doliali sa pohonné hmoty, preskúšala funkčnosť jednotlivého vybavenia. Mali sme v pláne urobiť pre našich občanov i ukážku práce s protipovodňovým vozíkom a hlavne ukázať protipovodňové bariéry, ale pre nízky záujem a pomoc členov zboru sme napokon od tejto myšlienky upustili. Z priestorov garáži v areáli ZŠ sme do vykurovanej zbrojnice previezli mašinu PS15, aby sme zabezpečili neustále jej funkčnosť v prípade potreby. 

6.11.2017 Pracovná schôdza výboru

Na čele takmer každej organizácie stojí výbor. Tak je tomu aj u nás, riadi, plánuje a vyhodnocuje obdobie medzi výročnými členskými schôdzami, kedy informuje o svojej činnosti všetkých prítomných členov. Je dôležité, aby všetky záležitosti boli zodpovedne prebraté aspoň členmi výboru, nesmie viaznuť komunikácia, len tak sa organizácia drží pevne na svojich nohách. Túto úlohu, dovolím si povedať ako členovia výboru zvládame, niekedy skôr viazne komunikácia s ostatnými členmi.

Na túto pracovnú schôdzu sme mali naplánované len 2 hlavné a dôležité body - organizácia III.ročníka hasičského bálu a protipožiarna prevencia v obci.

1.bod: III.ročník hasičského bálu

Prítomní členovia výboru vyjadrili zatiaľ sklamanie nad prejaveným záujmom o ples a prakticky sa nikto okrem členov zboru nenahlásil. Musíme pozerať aj na ekonomické hľadisko a rentabilnosť tejto udalosti by sa prejavila až pri cca 60 plesajúcich. Rozhodli sme sa do 8.11. zistiť záujem občanov, pokiaľ nebudeme mať prisľúbených aspoň 50 ľudí, ples zrušíme. (III.ročník bálu sa napokon zrušil z dôvodu nízkeho záujmu - pozn. mimo tejto porady).

2.bod: Protipožiarna prevencia v obci

Tomuto bodu sme venovali veľkú pozornosť, nakoľko sa nám dlhodobo nedarí plniť plán v tejto oblasti. Napokon sme sa dohodli, že vytvoríme 2 trojčlenné preventívne skupiny, ktoré skontrolujú v piatok 17.11.2017 lokality Prúty, Dúbravka, Pod ihriskom. Vedúcim členom prevencie bude Štefan Bollo, ktorý má na to príslušné školenia a preškolí ostatných členov týchto skupín. Administratívne záležitosti dorieši v súčinnosti s obcou tajomník zboru Dušan Ševčík (povolenia, tlačivá,...).

22.10.2017 Taktické cvičenie v Čadci so zameraním na povodne

V túto nedeľu sa uskutočnilo taktické cvičenie na využitie povodňových súprav pri povodni, ktoré bolo simulované na rieke Kysuca v Čadci. Zúčastnili sa ho Dobrovoľné hasičské družstva z okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto,  celkovo 35 DHZ s počtom 171 zasahujúcich hasičov. Našu obec reprezentovalo 7 členná jednotka v zložení: Ján Belanec, Martin Bollo, Štefan Bollo, Peter Bollo, Milan Drabik st., Štefan Cesnek a Dušan Ševčík.

Hlavnými organizátormi boli veliteľ zásahu kpt. Rastislav Fatura za účasti riaditeľa KR HaZZ Žilina plk. Ing. Jaroslava Kapusniaka. Účastníci tohto cvičenia mali za úlohu vytvoriť ochranný val v dĺžke 340 metrov.

Počas kladenia povodňových vakov bolo potrebné upraviť terén  vyrezaním porastu a stromov, ako i postupné naplňovanie vakov vodou, ktoré postupne ukotvovali tak,  aby chránili svojou výškou a odrazili povodňovú hladinu rieky do výšky 80 cm. Celé cvičenie malo za účel zistiť vycvičenosť jednotlivých DHZ pri použití povodňových vozíkov, čo sa aj ukázalo, ako veľmi prospešné, či to bolo rozmiestňovanie vakov, ich napĺňanie vodou, odvzdušňovanie a upevňovanie si touto previerkou všetci účastníci v praxi overili a v prípade potreby už budú vedieť účinne zasiahnuť.

21.10.2017 Jesenné kolo hry Plameň u nás v obci

V sobotu 21.10.2017 sme organizovali okresnú súťaž mladých hasičov s názvom Jesenné kolo hry Plameň. Úvod patril príhovorom okresných funkcionárov, starostu obce MVDr. Milana Hlavatého a tiež predsedu domáceho DHZ Martina Bollu. Zázemie pretekov bolo na futbalovom ihrisku a pretekári museli v chladnom sychravom počasí absolvovať súťažnú trať z ihriska ku Kaplnke na Medzivretní a späť.

Súťažilo sa v 4 kategóriách - starší chlapci a dievčatá, mladší chlapci a dievčatá. Okrem náročnej trate pretekárom dali zabrať aj jednotlivé disciplíny, ktoré museli plniť: streľba zo vzduchovky, hod granátom, určovanie optických signálov, zdravotnícka príprava, hasiace prístroje, orientácia v teréne a prekonanie istej vzdialenosti rúčkovaním na lane. Na jednotlivých stanoviskách robili rozhodcov prevažne domáci členovia hasičského zboru.

Čas, ktorý pretekári strávili na trati spolu s trestnými bodmi, ktoré nazbierali na jednotlivých stanoviskách,  bol výsledným časom, na základe ktorého sa určilo poradie. Našu obec reprezentovalo jedno súťažné družstvo v kategórii starší chlapci a skončili na peknom II. mieste pred chlapcami z Horného Vadičova. V kategórii starších dievčat sa najviac darilo kolektívu z Kysuckého Lieskovca, ktorý vyhrali i v kategórii mladší chlapci a mladšie dievčatá nenastúpili žiadne. Veľká vďaka domácim organizátorom, ktorí pripravili vynikajúci pretek.

15.10.2017 Prezentácie hasičskej techniky v Diagnostickom centre v Lietavskej Lúčke

Členka nášho zboru Mgr. Janka Zajacová nás oslovila s myšlienkou prezentácie našej techniky v Diagnostickom centre v Lietavskej Lúčke. Veľmi dobre vieme, aká je dôležitá prevencia a osveta pred požiarmi, preto sme radi túto žiadosť prijali.

Náš výklad bol zameraný najmä na praktické cvičenia, ale hlavnou témou tiež bolo prezentovať dobrovoľné hasičstvo ako koníček, hobby, či životné poslanie. Je dôležité pre dievčatá, najmä v dospievajúcom veku, aby si našli záľubu, ktorá ich bude lákať a cítili sa potrebné a dôležité pre spoločnosť. Jednou z  možností je aj dobrovoľné hasičstvo, ktoré sme im vykreslili naozaj zo všetkých strán. Nejde len o zásahy, ale hasiči už dlhé roky neodmysliteľne patria k obci, kde jej pomáhajú prakticky na každom kroku - od kultúry, cez spoločenské udalosti, preventívnu činnosť...Veríme, že naša návšteva bola pre mládež prínosom a do budúcna sa z nich môžu stať plnohodnotné členky hasičských zborov. Teraz je však krok na nich, či chcú niečo vo svojich životoch zmeniť.

Veľká vďaka patrí najmä Janke Zajacovej za realizáciu tejto myšlienky, ale tiež chalanom, ktorí pomohli pri prezentácii - Milanovi Drabikovi st., Martinovi Práškovi, Dušanovi Ševčíkovi a Jánovi Labudovi.

30.9. - 1.10., 7.10. - 8.10.2017 Štyria členovia úspešne absolvovali základnú prípravu

Aby člen DHZ mohol plnohodnotne zasahovať musí mať absolvovanú minimálne základnú prípravu jednotlivca. V súčasnosti v našom zbore osvedčenie o absolvovaní tejto skúšky majú títo 11 členovia: Ján Belanec, Martin Bollo, Štefan Cesnek, Dušan Ševčík, Martin Tomáš, Štefan Bollo, Milan Drabik st., Milan Drabik ml., Ľuboš Drabik, Michal Jezbera, Ján Cesnek.

Je potrebné túto členskú základňu rozširovať a neustále doškoľovať ďalších členov. Na prelome septembra a októbra sa v dĺžke trvania 4 dní uskutočnila táto príprava v susednej obci Rudinka. Na školenie nastúpilo okolo 20 záujemcov, náš zbor reprezentovali 4 uchádzači: Milan Maliar, Peter Bollo, Tomáš Jezbera a Martin Prášek. Počas školenia, ktoré úspešne absolvovali nadobudli základné teoretické i praktické poznatky z oblasti zdolávania pred požiarmi, oboznámili sa s platnou legislatívou na tomto úseku a tiež prehĺbili svoje vedomosti v zdravotníckej príprave. Garantom školenia bol školiteľ z Odbornej školy DPO SR v Martine, pri praktickom cvičení pomáhal i náš veliteľ Ján Belanec s naším vozidlom.

Vyškolenie nových členov pre potreby zásahovej činnosti sa nám v uplynulých rokoch príliš nedarilo napĺňať, preto je toto významný krok, ktorý veľkou mierou prispel k lepšej akcieschopnosti nášho zboru. V súčasnosti teda máme vyškolených 15 členov, čo sa už dá považovať za optimálny počet. Touto cestou ďakujeme aj DHZ za organizáciu tejto aktivity.

30.9. 2017 Konferencia hasičských jednotiek 2017 v Martine

V túto sobotu Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky v spolupráci s Hasičským a záchranných zborom Slovenskej republiky a Technickou univerzitou vo Zvolene zorganizovali v Martine konferenciu Hasičské jednotky 2017 s hlavnou témou - Vyhlásenie poplachu, výjazd a doprava na miesto zásahu.

Konferencia sa riadila týmito bodmi:

  1. Prijatie správy o udalosti, vyhlásenie poplachu a výjazd
  2. Doprava na miesto zásahu, povinnosti strojníka a členov hasičskej jednotky, BOZP
  3. Vedenie predpísanej dokumentácie hasičskej jednotky

V úvode nás privítal prezident DPO SR Pavol Ceľuch. Pozdravné slovo postupne predniesli i ďalší poprední funkcionári dobrovoľnej aj profesionálnej požiarnej ochrany. Cieľom v rámci dobrovoľných hasičov je v najbližšom období zosúladiť spoluprácu medzi dobrovoľníkmi a profesionálmi, pričom podľa prezidenta DPO SR je jednou z najbližších úloh, aby profesionáli priamo školili dobrovoľníkov v počte členov 1+3, čo je počet nutný na výjazd. Zároveň komunikácia, zvolávanie a prenos informácií medzi týmito zložkami sa tiež stáva prioritná pre úlohy DPO SR. V podobnom duchu sa niesla aj prezentácia jednotlivých bodov a tiež diskusia.

Náš zbor na tomto celoslovenskom stretnutí reprezentovali predseda - Martin Bollo, účtovník - Ing. Gabriela Bollová, referent mládeže - Štefan Cesnek a tajomník - Dušan Ševčík. Získané nové vedomosti budeme tlmočiť ďalej našim členom na najbližších schôdzach.

Na záver sa opäť slova ujal prezident DPO SR, ktorý pobádal dobrovoľných hasičov vo svojej činnosti. Máme byť hrdí, že sme členmi DPO SR. V obci a mestách máme byť vzorom najmä pre mladšiu generáciu...

video z konferencie: www.youtube.com/watch?v=nBLxw5fADk8

26.9.2017 IMZ zameraná na obluhu protipovodňových vozíkov

Toto inštruktážno metodické zamestnanie (IMZ) sa organizovalo v Čadci a bolo zamerané najmä na obsluhu protipovodňových vozíkov. Bolo určené najmä pre všetky DHZ Kysúc, ktoré ešte neabsolvovali školenie ohľadom jeho používania. I my sme patrili do tejto skupiny a prakticky do tohto dňa by sme nemali tento vozík použiť, pretože v prípade úrazu člena, alebo nejakého poškodenia by sme si ťažko uplatňovali náhrady, keďže prakticky sme neboli odborne vyškolení.

Vozík máme zatiaľ vo výpožičke od Ministerstva vnútra SR od 29.2.2016, kedy nám bol slávnostne odovzdaný na Námestí Andreja Hlinku v Žiline na obdobie 5 rokov. Záleží predovšetkým na nás, či ho budeme príkladne využívať a dbať aj na všetky potrebné legislatívne náležitosti, pretože len v takomto prípade môže tento majetok prejsť pod správu obce.

Náš zbor zastupoval predseda Martin Bollo a veliteľ Ján Belanec, ktorí nám získané vedomosti budú implementovať na najbližšom zdokonaľovacom cvičení.

20.9.2017 Technický zásah - čistenie odvodňovacích zariadení

Prevenciu netreba z pohľadu hasičstva chápať len v rámci požiarov. Ide skôr o súbor opatrení na zamedzenie vzniku škodovej udalosti. Veru aj voda nás dokáže potrápiť. Je našou povinnosťou dbať na to, aby odvodňovacie zariadenia boli vždy plne priechodné a tým vieme znížiť a eliminovať prípadné škody, ktoré vie valiaca voda napáchať.

I z tohto dôvodu sme v spolupráci so starostom obce vyčistili rúry a náležité zariadenia na odstránenie povrchových vôd v časti obce Prúty, kde voda nestíha pri silných dažďoch dostatočne odtekať. Tejto aktivity sa zúčastnili Ján Belanec, Martin Bollo, Štefan Cesnek, Peter Bollo, Martin Prášek a Ján Labuda, za čo Vám ďakujeme.

Ak máte vedomosť o zanesených priepustoch, kanáloch, rúrach (i kanalizačných) a iných zariadení slúžiace na odvedenie povrchovej vody, či už v obecnom, alebo aj súkromnom vlastníctve s dôverou sa obráťte na členov DHZ Snežnica, radi Vám pomôžeme ak to bude v našich silách.

Aktuálne v zbore

Postupne sa dopĺňa vybavenie do zbrojnice, čo sa zakúpilo z dotácie, niektoré veci nebývajú skladom. Čaká sa tiež na uniformy pre 2 nových členov výboru - Milana Maliara a Petra Bollu. V týchto dňoch starosta spolu s predsedom a veliteľom zboru boli v Bratislave i pre nové ŠPZ na naše vozidlo Iveco Daily, ktoré už prešlo pod majetok obce. STK sa na vozidle nemusí vykonávať pravidelne a tak ušetrené rozpočtované financie z tejto položky použijeme na školenie pre členov DHZ. Taktiež sa doriešili záležitosti ohľadom bezplatného mýta a do vozidla sa nainštalovala vozidlová rádiostanica, ktorá spolu s ručnými vysielačkami boli už aj spojazdnené a naladené. Čakáme ešte na pridelenie frekvencií a tak do budúcna budeme môcť využívať takúto formu komunikácie priamo so zložkami integrovaného záchranného systému.

14.9.2017 Pomoc pri hodových slávnostiach v obci

Domáce hody každoročne znamenajú aj pre nás, dobrovoľných hasičov, starosť. Chceme aby všetko prebehlo tak ako má. Väčšina z členov, ktorí pomáhajú pri takýchto udalostiach sú aj poslancami obecného zastupiteľstva, tak sa tieto činnosti vykonávajú ruka v ruke. Pomáhali sme najmä pri tradičnej omši na Medzivretní, ktorá vždy pripadá na deň pred tým hodovým. Boli sme nápomocní aj pri organizácii na námestí a v sále KD pri hodovom programe.

Predajný stánok už druhý rok na hody nemáme, chceme tieto chvíle stráviť skôr so svojimi rodinami. Tejto myšlienky zriadenia hodového stánku sa v tomto roku na naše potešenie ujala naša mládež. Výťažok zamýšľali použiť na rozšírenie športového vybavenia, ale napokon z tohto zámeru upustili, asi sa zľakli zodpovednosti, pritom mali plnú podporu výboru aj s finančným zázemím. Uvidíme, ako tomu bude o rok, pretože každú korunu si treba zaslúžiť a aktuálne mládež nevykonáva samostatne takmer žiadnu činnosť.

10.9.2017 Pomoc na hasičskej hobby výstave v KNM

Územná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany slovenskej republiky okresu Kysucké nové Mesto spoluorganizovala hasičskú "HOBBY" výstavu v priestoroch domu kultúry v KNM. Hlavnú záštitu prebral za okres predseda Komisie histórie p. Ľudovít Hoch. Výstava prebiehala od 10.septembra-20.septembra 2017 a vzbudila v návštevníkoch záujem.

K obdivu boli rôzne zberateľské artefakty od známok, pohľadníc, autíčok až po uniformy, prilby. Vystavovali sa nielen slovenské kúsky zberateľov, ale výstava bola medzinárodná aj za účasti kolegu z Rakúska. S výstavou, jej montážou ako aj demontážou sme pomáhali ako zástupcovia DHZ Snežnica a tiež sme jeden deň dozerali priamo na výstave a poskytovali návštevníkom odborný výklad.

Slávnostného otvorenia sa zúčastnil starosta obce MVDr. Milan Hlavatý a predseda zboru Martin Bollo. Na vernisáži za účasti primátora KNM, starostov kysuckých obcí, hasičských funkcionárov a tiež riaditeľov okolitých ZŠ vystúpil za našu obec v rámci kultúrneho programu hrou na heligónke Ondrej Žucha za čo mu ďakujeme.

článok z novín: mykysuce.sme.sk/medzinarodna-vystava-hasicske-hobby-v-kysuckom-novom-meste.html

9.9.2017 Pomoc na domácom MTB cyklistickom maratóne

Už po štvrtýkrát v rade sa v našej obci uskutočnil medzinárodný horský cyklistický pretek  ISTROFINAL MTB Snežnický maratón za účasti 388 cyklistov. Tento pretek je organizačne veľmi náročný a tento rok mu dokonca prialo i počasie. Aj s pomocou zástupcov z našich radov však všetko dobre dopadlo. Ako každoročne, i tento rok sme pomáhali na rôznych pozíciách v teréne usmerňovať súťažných cyklistov, či regulovať dopravu pri vstupe do obce.

Trať v tomto ročníka bola predĺžená až na 49 km a tak sa k našej pomoci regulovčíkov, okrem iných, pridali aj kolegovia hasiči z Vadičovskej doliny. Tento deň pretekov je v našej obci taký sviatok, ľudia si zvykajú na túto peknú akciu, povzbudzujú cyklistov zo svojich dvorov, v okolí trate i v cieli. Zároveň je tento pretek aj finálovým pre celoročné preteky ŽUPA MARATÓN, ktoré organizuje Žilinský samosprávny kraj. I samotný predseda ŽSK Juraj Blanár prišiel povzbudiť pretekárov a odovzdal im zaslúžené medaily. Tešíme sa na spoločné tradičné posedenie všetkých pomocníkov o 2 týždne na ihrisku.

viac info na: www.sneznickymaraton.sk/

31.augusta 2017 - 4.schôdza výboru

Údržba a oprava techniky

V tomto roku bolo hasičskému zboru z rozpočtu samosprávy (obce) pridelená účelová dotácia v sume 2 000 € na opravu prenosnej striekačky (mašiny). Dotácia v takejto sume z obecných peňazí nebola nášmu zboru pridelená už veľmi dlhé obdobie. Navyše ako sa vraví, jednou muchou sa zabijú dve rany, pretože sme uvažovali i o kúpe samostatnej mašiny, ktorá by slúžila najmä na súťažné využitie.

Mašina bola na oprave a generálke v Čechách, kde sme získali najlepšiu ponuku a v rámci recenzií našich kolegov hasičov i primeranú kvalitu. Nateraz nám teda bude plnohodnotne slúžiť nielen na zásahy, ale aj súťaže. Patrí sa tu poďakovať všetkým, najmä starostovi obce M.Hlavatému a poslancom za podporu, ale aj za pomoc pri prevoze - Ján Cesnek, Pavol Ševčík....ĎAKUJEME :-)

13.-26.08.2017 Naši členovia sa zúčastnili medzinárodného tábora hasičov

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline spoluorganizovalo tradičný medzinárodný tábor mladých hasičov, ktorý bol v tomto roku v trvaní 2 týždňov na Morave v ČR. Za náš zbor boli vybraní až 4 zástupcovia - Júlia Labudová, Katka Belancová, Peter Labuda, Martin Belanec.

Obdobie plné zážitkov, smiechu, ale aj vojenskej disciplíny všetci úspešne zvládli a ešte dlho budú spomínať na nové cezhraničné kamarátska   s Čechmi, Poliakmi, či Ukrajincami.

11.-12.08.2017 Školenie preventivárov v Rakovej

Prevencia vzniku požiarov je jednou z dôležitých súčastí činnosti hasičských zborov. Legislatívne by sme mali kontrolovať jednotlivé objekty jedenkrát za obdobie 5 rokov, i keď uplynulú dobu boli snahu o zmenu tohto zákona.

Garanciu nad prevenciou u nás v obci drží náš jediný vyškolený preventivár Štefan Bollo. Je samozrejmé, že je potreba tieto školenia opakovať a utvrdiť si vedomosti, oboznámiť sa  s novými postupmi a platnou legislatívou. Takéto aktualizačné školenie absolvoval i náš člen v Rakovej. V rámci prevencie na jeseň r.2017 máme na pláne skontrolovať časti obce Prúty a Dúbravku.

07.07.2017 Z kruhu hasičov odišiel Anton Labuda

Opustil náš dlhoročný člen Dobrovoľného hasičského zboru Snežnica Anton Labuda vo veku 82.rokov. Do hasičstva vstúpil v r.1965. Najviac aktívnym bol práve v rokoch, keď pôsobil aj ako predseda MNV Snežnica - 1972-1984. Za jeho dlhoročné zásluhy mu bola priznaná hodnosť mladšieho technika. Poslednej rozlúčky sme sa zúčastnili na miestnom cintoríne spolu s našou posvätenou zástavou. Veľká vďaka za roky strávené pre hasičstvo...

02.07.2017 Zdokonaľovacie cvičenie členov DHZO Snežnica

V túto peknú nedeľu sme si splnili ďalší bod z uznesenia prijatého ako plán činnosti na r.2017. Išlo o praktickú časť zdokonaľovacieho cvičenia. Veliteľ DHZO Ján Belanec cvičenie začal zvolaním všetkých členov zapojených do zásahovej činnosti. Zvolanie prebehlo úspešne podľa prijatého systému zvolania.

Nasledovalo samostatné cvičenie v dvoch lokalitách. Prvou bol nižný koniec obce za potokom, kde sme si vyskúšali rôzne spôsoby zdolávania požiarov a prácu s penotvorným príslušenstvom. Veliteľ nás podrobne oboznámil i so základmi bezpečnosti a samotnom vedení zásahu. V areáli ZŠ sme si zas odskúšali prácu s ejektorom. Jeho použitie je najmä pri čerpaní vody z veľkých hĺbok, znečistenej vody, alebo rôznych chemikálií.

Je veľmi dôležité venovať pozornosť týmto cvičeniam, či už teoretickým ako i praktickým. Naša práca dobrovoľného hasiča je rôznorodá. V praxi príliš často požiare nehasíme, ale keď je to potrebné, musíme okamžite zasiahnuť a priestor na omyly, otázky a chyby v takýchto prípadoch nebýva. Veľký požiar často dáva len jednu šancu na omyl, žiaľ, tá často býva posledná. Preto sú veľmi dôležité takéto cvičenia, kde si utvrdzujeme nadobudnuté vedomosti, zlepšujeme našu fyzickú kondíciu.

01.07.2017 Okresné kolo mladých hasičov v Lodne

Okrem dorastu pod hlavičkou DHZ fungujú aj žiaci, ktorí súťažia v kategórii Plameň pod vedením referenta mládeže Štefana Cesneka. V sobotu 1.júla sa v Lodne konalo Okresné kolo mladých hasičov. V konkurencii 9 družstiev sme tiež mali jedno zastúpenie. Pre mnohých členov tohto žiackeho kolektívu to bola vôbec prvá súťažná skúsenosť. Obstáli však na výbornú. V požiarnom útoku s vodou obsadili IV. miesto a v hlavnej disciplíne CTIF + štafeta skončili na krásnom III .mieste.

Vďaka patrí všetkým, čo pomohli s prípravou tohto nového žiackeho kolektívu, ako aj za pomoc pri preprave na súťaž a podporu našich detí.

17.06.2017 Aj náš rozhodca rozhodoval na krajskom kole v Liptovskom Hrádku

V tento deň sa v Liptovskom Hrádku na futbalovom ihrisku uskutočnila krajská súťaž DHZ a krajská súťaž hasičského dorastu. Žiaľ, nedostala sa nám česť hájiť našu obec a náš okres na tejto súťaži. Jediným naším zástupcom bol rozhodca Ján Belanec. Naším dorastencom sa na okresnom kole ušla strieborná medaila, avšak postupovali len kolektívy z prvých miest.

Za náš okres bojovala v kategórii mužov Ochodnica, ktorá skončila na 7.mieste, ženy z Oškerdy skončili na II.mieste, a dorastenci ani dorastenky za náš okres nenastúpili.

výsledkovú listinu si môžete pozrieť: dpoovmartin.sk/krajske-kolo-sutaze

15.06.2017 III. schôdza výboru

Zápisnica III.schodza výboru.pdf (278381)

10.06.2017 Okresné kolo hasičského dorastu v Nesluši

Mládež nám pomaly rastie a z detského družstva, ktoré dvakrát reprezentovalo našu obec na krajskom kole všetci dovŕšili vek, kedy už nebudú obliekať detské dresy, ale budú súťažiť v kategórii dorastu. Zrazu sa prestalo trénovať s 10 m hadicami, ktoré nahradili dospelácke 20 m, savice majú hrôzostrašnú dĺžku 2 m. Referent mládeže Štefan Cesnek, ktorý má na starosti okrem detských družstiev aj dorast pripravil jedno zmiešané súťažné družstvo na okresné kolo dorastu v hasičskom športe, ktoré sa konalo v nedeľu 10.júna na ihrisku v Nesluši.

Súťažilo sa v dvoch disciplínach - štafeta a požiarny útok s vodou. Žiaľ, prvé naše súťažné zápolenie nedopadlo príliš podľa predstáv. Hrubé chyby pri požiarnom útoku a nedisciplinovanosť pri štafete nás stáli veľa drahocenných sekúnd a tak sme sa napokon museli uspokojiť s II. miestom. Treba však podotknúť, na základe slov vedúceho mládeže, že práca s dorastom je ešte ťažšia ako pripravovať žiacke kolektívy, ktoré majú aspoň trochu viac rešpektu a vzornejšie si plnia i dochádzku. Uvidíme ako si naši dorastenci vstúpia do svedomia a zistia, že je to kolektívny šport. Každá neúčasť z ľahostajnosti na tréningu ich bude stáť popredné umiestnenia na súťažiach. Čas všetko ukáže, no i napriek tomu im ďakujeme za reprezentáciu obce.

Na preteky dohliadali aj naši rozhodcovia Milan Drabik st. a Ján Belanec. Súbežne s touto súťažou prebiehalo aj okresné kolo v kategórii mužov a žien, kde sme však svoje družstvá nepostavili.

03.06.2017 Pomáhali sme na Dni detí

Na oslavu svojho dňa sa už každoročne teší mnoho detí. I tento rok sa Deň detí konal na miestnom ihrisku pod Vretňom. Hasiči každoročne pomáhame najmä pri zabezpečení dodávky vody do obľúbenej tradičnej atrakcie - aquazorbingu. V tomto roku sme ju zabezpečili cez podzemný hydrant pri bytovke, čo sa neukázalo ako najlepšie riešenie a bytovka bola odstavená na určitý čas od vody...Veríme, že obyvatelia sa na nás nehnevajú a do budúcna musíme nájsť iné riešenie na zabezpečenie vody.

Pre deti boli pripravené detské atrakcie, ako skákací hrad, trampolíny, aquazorbing a množstvo súťaží, v ktorých boli deti ocenené sladkosťami. Nechýbalo maľovanie na tvár a svojou prítomnosťou nás potešil program sokoliara.

02.06.2017 Aj hasiči sa prezentovali v rámci súťaže DEDINA ROKA 2017

V piatok 02.06.2017 navštívila našu obec 5 členná národná hodnotiaca komisia v rámci súťaže Dedina roka 2017. Ide o súťaž, do ktorej sme sa prihlásili ako obce Snežnica a uchádzali sme sa o niektoré prestížne ocenenie. Samozrejme, že ani dobrovoľní hasiči nemohli chýbať pri prezentácii obce. Naše záujmy hájili Štefan Cesnek, Martin Prášek, Kristína Pokrivková a Lucia Tomášová.

Zastúpenie hasičov by bolo väčšie, ale mnohí z nás prezentovali iné svoje záľuby - Martin Bollo prezentoval svoj ďalší koníček poľovníkov, Peter a Štefan Bollovci  včelárov, Ján Belanec a Dušan Ševčík sprevádzali ako poslanci spolu so starostom komisiu, Emília Ševčíková pomáhala pri prezentácii divadla. I to svedčí o tom, že väčšine členov nie je ľahostajné žitie v našej obci a súbežne fungujú vo viacerých organizáciách, kde nezištne pomáhajú a formujú najmä kultúrny život u nás v obci.

Veríme, že i pričinením našich členov sa komisii v obci páčilo a dúfame, že naša dedinka bude jednou z ocenených...

01.06.2017 Deň otvorených dverí na obecnom úrade a v zbrojnici

Už tretíkrát v rade organizoval Obecný úrad v Snežnici na čele so starostom obce MVDr. Milanom Hlavatým deň otvorených dverí na obecnom úrade pre žiakov V.ročníka domácej ZŠ. Táto návšteva školákov už tradične pripadá na 1.júna, teda na Deň detí. Po obhliadke priestorov a základnému výkladu chodu samosprávy obce sa žiaci presunuli do susednej budovy - hasičskej zbrojnice, pretože súčasťou tejto aktivity je i jej prehliadka.

Deťom sme ukázali vybavenie hasičskej zbrojnice, i prakticky si mohli vyskúšať a nadobudnúť základné zručnosti pri ochrane pred požiarmi. Deti zaujalo i vybavenie protipovodňového vozíka, ktoré má naša obec vo výpožičke od minulého roku. Žiakov sprevádzal riaditeľ miestnej ZŠ Mgr. Emil Jaššo.

23.05.2017 Technický zásah na znečistenej komunikácii

Z hlásenia veliteľa Jána Belanca:

23.05.2017 popoludní starosta obce Snežnica oznámil veliteľovi DHZO, že pri ceste 3. triedy pri bývalom kameňolome sa nachádza uniknutý olej. Veliteľ následne vyhlásil poplach a výjazd jednotky ohlásil na operačné stredisko IZS. Po príjazde na miesto členovia zistili, že sa jedná o olejovú škvrnu s rozmermi 4,5 m x 0,7 m. Členovia uniknutý olej zasypali sorbentom VAPEX, ktorý následne pomocou metiel premiešali s olejom. Po absorbovaní uniknutej látky, znečistený sorbent zozbierali do vreca a zbernej nádoby. Jednotka sa následne vrátila do zbrojnice a veliteľ nahlásil návrat operačnému stredisku.

Zásahu sa zúčastnili 3 členovia DHZO (Ján Belanec, Martin Bollo, Dušan Ševčík) a jeden člen DHZ. - Peter Bollo.

20.05.2017 Ďalšia svadba dobrovoľných hasičov zo Snežnice

Máj lásky čas...U členov nášho zboru to platí dvojnásobne, nakoľko v tomto peknom mesiaci si svoje áno povedali ďalší naši dlhoroční členovia - Michal Jezbera a Katarína Ševčíková.

Michal je členom DHZ Snežnica od r.2007, aktuálne pôsobí v hodnosti nadrotník. V zbore najmä v minulosti pomáhal pri údržbe a oprave techniky, na súťažiach väčšinou zastával rolu strojníka. Jeho žena Katka je členkou  od r.2010 s hodnosťou hasič.

Ako hasiči sme im pred kostolom popriali všetko dobré a veľa krásne strávených chvíľ v ich novej rodine Jezberovcov.

07.05.2017 Okresná floriánska omša + IMZ v Hornom Vadičove

    Územná organizácia DPO SR v KNM každoročne usporadúva okresnú hasičskú omšu pri príležitosti osláv Sv. Floriána - patróna hasičov vždy v inej dolnokysuckej obci. S touto myšlienkou sa začalo ešte v r.2013 v Kysuckom Novom Meste. O rok neskôr sa omša konala v Rudinskej, potom v Rudine a v r.2016 u nás v obi Snežnica. Tento rok nás privítala obec Horný Vadičov, ktorá prebrala "štafetu" v zmysle sochy Sv. Floriána od nás. Táto socha bola po celý rok ozdobou nášho kostola.

    Krásnej omši v duchu dobrovoľnosti a pomoci blížnym predchádzal slávnostný pochod zúčastnených po obci. Po jej skončení nás starosta obce p. Káčerík spolu s členmi domáceho DHZ pozvali na malé pohostenie do sále KD, kde sa postupne prihovorili jednotliví okresní funkcionári. Súčasťou posedenia bola i pracovná porada - IMZ - Inštruktážno-metodické zamestnanie, kde sa prebrali a naplánovali dôležité úlohy pre tento rok - venovalo sa najmä súťažiam, ale boli prezentované aj výsledky volieb v krajských a celoslovenských štruktúrach. Na mieste doterajšieho prezidenta DPO SR pôsobil PhDr. Ladislav Pethö, ktorého nahrádza Pavol Ceľuch (36 hlasov z 56) a na poste generálneho sekretára zostáva Vendelín Horváth (50 hlasov z 56).

06.05.2017 Svadbovali sme - GRATULUJEME - Milan + Miška

    Na spoločnej ceste životom sa rozhodol kráčať náš člen Milan Drabik ml., ktorý si zobral Michaelu Práškovú v kostole Sedembolestnej Panny Márie v Snežnici. Ako hasiči sme samozrejme na svadbe nemohli chýbať. Po omši sme nášmu kolegovi prichystali milé prekvapenie, kde spolu s manželkou museli symbolicky uhasiť oheň a večer sme sa zas poriadne zabavili na svadobnej hostine.

    Milan sa oficiálne stal členom DHZ Snežnica resp. DPO SR vo veku 15 rokov. Aktuálne mu prislúcha hodnosť vrchného hasiča. Ešte predtým však dlhodobo pôsobil v kategórii Plameň a bol hlavným ťahúňom vtedajšej mládeže. Zastával väčšinou funkciu strojníka. Aktuálne je aj členom DHZO Snežnica.

    V mene celého hasičského zboru Vám prajeme, aby ste kráčali spolu vo vzájomnom šťastí a láske po dlhé dlhé roky....Samozrejme k tomu veľa zdravia a čochvíľa nech máte mladú hasičku al. hasiča :-)

Údržba hasičskej techniky

    Neustála údržba a oprava hasičskej techniky je pre nás naozaj prioritou. Je dôležité, aby sme v prípade potreby vedeli plnohodnotne využiť všetko vybavenie čo v zbrojnici máme. Pravidelné kontroly techniky a praktické cvičenia prispievajú najmä k väčšiemu spoľahnutiu sa obyvateľov na pomoc od nášho dobrovoľného hasičského zboru v prípade núdze. Nie je nám ľahostajní osud Vás, vážení občania našej obce, preto k tomu pristupujeme naozaj zodpovedne.

    Z obecného rozpočtu v tomto roku máme pridelenú sumu 2 000€ na opravu hasičskej mašiny PS 12, ktorou aktuálne oi. disponujeme. Samozrejme už sme túto možnosť využili a mašinu zaviezli na opravu ku odborníkom do ČR. Koncom mája by mala byť oprava hotová, potom prinesieme bližšie informácie na našej stránke. Mašinu aktuálne plnohodnotne zastúpi Magirus, ktorý je súčasťou nášho vozidla IVECO.

30.04.2017 Centrum obce zdobí máj

    K výsade hasičov v obci nepochybne patrí i stávanie obecného máju na námestí. Už druhý rok v rade prakticky máj postavili zástupcovia mládencov s miernou pomocou nás, členov hasičského zboru. Dá sa povedať, že radi sme túto peknú tradíciu prenechali už mladším, veríme, že si ju mladí udržia a tiež postupne odovzdajú ďalšej generácii. Mladí chalani sa tento rok naozaj pochlapili a v obci postavili okrem hlavného - obecného máju aj 20 ďalších. Samozrejme s obecným májom sme pomohli, bol totiý najvyšší, ale s ostatnými si už museli poradiť samy, veď aj my sme tak začínali...

30.04.2017 Hasičská púť v Rajeckej Lesnej

    Už po tretíkrát v rade sa od r. 2015 zúčastňujeme Púte hasičov v Rajeckej Lesnej. Po veľkom záujme v r. 2015 sme ďalšie dva roky už objednali autobus, ktorý bol naplnení členmi DHZ aj s rodinami. Je to krásna udalosť pri príležitosti sviatku Sv. Floriána - patróna hasičov. V tomto roku bola púť v nedeľu 30.04. za účasti vyše 30 dobrovoľných hasičských zborov zo Slovenska a tiež Poľska. K oživeniu tohtoročného autobusového zájazdu prispela aj návšteva dediny Čičmany, kde sme obdivovali kreslené domčeky a zúčastnili sa prehliadky Radenovho domu.

viac foto na: pokec.azet.sk/dhzsneznica/fotoalbumy/hasicskaput2017

oficiálne foto: www.rajeckalesna.org/

28.04.2017 Náš okres zasiahli povodne

    Tento rok sa akosi nechce slniečko ukazovať, často prší a teploty sa pohybujú len slabo nad nulou. Zem je napitá vodou. Po vytrvalých dažďoch sa nebezpečne začala dvíhať hladina potoka aj u nás. V okrese Čadca bol vyhlásený III. stupeň povodňovej aktivity. Niektoré okolité obce v našom okrese vyhlásili mimoriadny stav.

    Naša obec má našťastie vybudovanú rozsiahlu sieť protipovodňových opatrení počnúc už od jarkov v lese. Taktiež kvalita regulácie je výborná, takže naša dedina toto obdobie ustála bez väčších materiálnych škôd. Na základe pokynu veliteľa sme najmä medzi našou dedinou a Oškerdou spriechodnili koryto potoka (na viacerých miestach padnuté stromy zamedzovali súvislému prietoku). V obci sme vážnejšie problémy nezaznamenali, vyčistili sme niektoré priepusty od nánosov, odstránili prekážky. Večer o 22:00 hod. sme ešte raz prešli celú dedinu od Teplickej hory až po Oškerdu, ale vážnejšie obmedzenia na koryte sme nezaznamenali.

    Okrem dostupných prostriedkov (motorová píla, lopaty, krompáče, trhacie háky...) sme pri RD p. Ježžu použili i traktor jedného z našich členov, pretože pri tomto dome bol most podopretý dvomi drevenými stojkami, nakoľko je v zlom technickom stave a nedávno bol využitý na dovoz dreva. V tomto úseku sme v priebehu dňa viackrát odstraňovali zachytené konáre a iný "bordel", preto sme sa rozhodli tieto stojky vytrhnúť pomocou traktora a lana. Vplyvom takéhoto zamedzenia boli ohrozené i pivničné priestory vo vyššie postavených domov na čo bol vlastník upozornený, v prípade nárastu hladiny mohlo dôjsť i k vybreženiu. Na druhý deň sa počasie umúdrilo a potok sa postupne vracal do normálu. Naša obec to obstála, avšak v Ochodnici stáli tieto povodne ľudský život.

Z hlásenia veliteľa J.Belanca

    Vplyvom zvýšeného úhrnu zrážok v oblasti došlo k zdvihnutiu hladiny na miestnych tokoch. Vzhľadom k tomu bol vyhlásený poplach jednotke DHZO so zameraním na monitoring na tokoch miestnych potokov. O výjazde informoval veliteľ operačné stredisko. Jednotka následne začala s kontrolou toku od križovatky v Oškerde, smerom do obce Snežnica. Pri obhliadke bolo zistené, že vplyvom podmáčania terénu a zvýšenej hladiny, došlo k vyvráteniu viacerých stromov a pádu do koryta potoka. Z dôvodu zvýšeného rizika uvoľnenia a následného uviaznutia v iných miestach s následným vzdúvaním hladiny, veliteľ rozhodol o odstránení týchto vývratov z toku. Tieto zistenia boli ohlásené na operačné stredisko. Následne jednotka začala s odstraňovaním prekážok v toku. Zároveň bolo začaté i čistenia odvodňovacieho kanála, v dĺžke približne 80 metrov, v súbehu s cestou 3. triedy č.2055, nakoľko dochádzalo k zaplavovaniu komunikácie. Z vodného toku bolo odstránené spolu 11 kmeňov. Po odstránení vývratov veliteľ oznámil ukončenie prác operačnému dôstojníkovi a jednotka pokračovala v obhliadke situácie. Pri kontrole bolo v centre obce vykonané uvoľnenie zachytených konárov a nečistôt pod mostom, potom jednotka pokračovala v monitorovaní v smere na horný koniec obce, až po koniec katastrálneho územia obce. Odtiaľ sa presunuli na ulicu Horejarčie, kde skontrolovali situáciu nad retenčnou nádržou Kúpeľ, kde vykonali odvedenie vody z cesty do potoka a prečistili rúry od naplavených konárov. Po skončení prác sa jednotka vrátila do zbrojnice a príchod oznámil veliteľ na operačné stredisko.

viac foto na: pokec.azet.sk/dhzsneznica/fotoalbumy/zasah-2017

23.04.2017 Hasičská "mlaď" prekvapila referenta mládeže

    V nedeľu 23.apríla bolo v našej novopostavenej bytovke v ranných hodinách rušno. Chodbou zaznelo: Veľa šťastia, zdravia...To totiž neplánovane a ako prví gratulanti prišli mladí hasiči zagratulovať svojmu referentovi mládeže, ktorý v tento deň slávil krásnych 30.rokov.

    V mene celého hasičského zboru Ti prajeme všetko najlepšie v osobnom ako i súkromnom živote a nech stále berieš hasičstvo s takým zanietením ako doteraz.

15.04.2017 Aj hasiči slávia Veľkú noc

Veľkú noc v našom regióne symbolizuje tradičná oblievačka spolu so šibaním. Pre väčšinu z nás však vplyvom kresťanských tradícií má tento sviatok aj iný, hlbší význam. I my, dobrovoľní hasiči máme svoje korene i v cirkevnom svete, preto sa hrdo hlásime aj k týmto udalostiam.

Už tradične na Bielu sobotu strážievame Boží hrob, tento rok sa stráže zúčastnili i zástupcovia hasičskej mládeže, hasiči z Oškerdy a tiež členovia poľovníckeho združenia. Večer po zotmení nasledovala Vigília Vzkriesenia, kde sme spolu s našou posvätenou hasičskou zástavou dotvorili dôstojný priebeh celej udalosti. Úprimne ďakujeme všetkým členom za účasť.

12.04.2017 Napísali o nás v obecných novinách

    Sme radi, že v obci začali vychádzať obecné noviny - Novinky spod Vretňa. Do každého čísla sa snažíme prispieť nejakým príspevkom z našej činnosti. Takto sa náš odkaz dostane naozaj ku každému. Záleží nám na tom, aby o nás v obci vedeli či už starší, ako i mladší občania. Je predovšetkým naším zámerom odovzdať odkaz hasičstva ďalšej generácii. Nie je všetko len o facebooku, ale práve toto obecné periodikum nám veľmi pomáha v šírení osvety a propagácii hasičstva. Verím, že i toto pomôže udržať našu činnosť stále aktívnu...

A čo sme napísali do prvého čísla v roku 2017?

www.obec-sneznica.sk/images/stories/obecne_noviny/2017_NsV_cislo_1.pdf

Niečo z aktuálnej činnosti...

    Máme tu konečne trochu tepla, prišla jar. Aj u nás to pomaly začína ožívať prácou, nielen okolo domov, ale aj v hasičskej zbrojnici. Nejaké špeciálne prípravy sa po zime nerobili, technika zimovala vo vykurovanej garáži, takže je stále v pohotovostnom režime. Strojník Peťo s Martinom skontrolovali funkčnosť čerpadiel, doplnili PHM, trochu sa poupratovalo. Toto obdobie je aj pre nás trochu také oddychové - venujeme sa najmä plánovaniu činnosti a hospodárenia a najmä administratívnej činnosti.

    V tomto roku okrem zvyčajných akcií, ktoré zväčša organizuje obec, ale už nám pripadá akási nepísaná povinnosť pomáhať na nich sa tešíme na III. ročník hasičského bálu, ktorý bude v tomto roku 18.11.2017. V otázke stále zostáva organizácia domácej súťaže. Organizujeme aj autobusový výlet na Hasičskú púť do Rajeckej Lesnej spolu s návštevou obce Čičmany 30.04.2017. Čakáme tiež ako to dopadne z hasičským vozidlom IVECOM, malo by prejsť tento rok pod správu obce, viac sa dočítate v článkoch nižšie (už prišla aj odpoveď z HaZZ, kde si žiadali overiť niektoré informácie, takže toto by malo byť ako sa povie v suchu).

    V minulom roku sme žiadali aj o pridelenie hasičskej vetriesky, ktorá by nám pomohla pri lepšom zdolávaní najmä lesných požiarov. Ministerstvo vnútra tiež plánuje vyhlásiť výzvu na rekonštrukciu zbrojníc. Pôvodný zámer bolo vybudovať novú budovu modernej hasičskej zbrojnice na časti parkoviska pri úrade a tiež by zabrala aj časť pracovného dvora. Avšak napokon sme sa uspokojili i s alternatívou čiastočnej rekonštrukcie jestvujúcej budovy (plánuje sa podať projekt na jej predĺženie).

    Rozbieha sa pomaly aj súťažná sezóna, ale myslím, že v súťažiach budú pokračovať len dorastenci a deti. K lepším výsledkom im pomôže i oprava PS12, ktorú plánujeme dať do servisu do ČR niekedy začiatkom apríla, takže na prelome 05/06 mesiaca by sa už mohla využívať. Viac o plánoch činností, hospodárení sa dozviete po členskej schôdzi, ktorá sa plánuje po veľkonočných sviatkoch v mesiaci apríl...

24.02.2017 2. schôdza výboru DHZ

Zápisnica II schodza vyboru_2.pdf

19.02.2017 Stretli sme sa s ministrom vnútra p. Kaliňákom

    Dňa 19.februára sa uskutočnilo v Dome kultúry v Bytči stretnutie hasičov s ministrom vnútra p. Róbertom Kaliňákom. Na tomto pracovnom stretnutí našu obec zastupoval predseda Martin Bollo, veliteľ Ján Belanec, referent mládeže Štefan Cesnek a Milan Drabik st.

    Stretnutie prebiehalo za účasti viac ako 300 hasičov zo Žilinského kraja v priateľskej atmosfére. Minister nás potešil navýšením dotácie v rámci "Celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov  hasičských jednotiek", kde aktuálne spadáme do kategórie B - dotácie 3 000€ (pôvodná 2 000€). Informoval tiež o možnosti štátnej dotácie vo výške 30 000€ na rekonštrukciu hasičských zbrojníc. Zhodnotil uplynulý rok ako vydarený v rámci postavenia Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, ale i DHZ. Zazneli tiež informácie o repase vozidiel, o odovzdávaní vozidiel IVECO, protipovodňových prívesov. Nasledovala diskusia, kde prítomní odpovedali na otázky hasičov, ale aj starostov obcí.

Pre viac info môžete pozrieť prezentáciu: (zdroj DPO SR)

Projekt_celoplosne_rozmiestnenie_sil_a_prostiredkov_2017.pdf

18.02.2017 Valné zhromaždenie ÚzO DPO KNM

    V tento deň sa v priestoroch Kysuckej jedálne v Kysuckom Novom Meste konalo aj Valné zhromaždenie Územnej oblasti Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky okresu Kysucké Nové Mesto. Ide o najvýznamnejšiu schôdzu v rámci okresu, ktorá sa koná len raz za volebné obdobie. Keďže rok 2017 je volebný v rámci DPO SR práve tento snem bol zvolaný, aby zvolil svojich zástupcov na obdobie 2017-2022, ktorí budú viesť a reprezentovať okres na vyšších úrovniach.

    Valné zhromaždenie prebiehalo už podľa nových stanov, ktoré upravujú spôsoby volieb a iné náležitosti. Našu obec a zbor reprezentoval predseda Martin Bollo, ktorý bol zvolený na našej Výročnej členskej schôdzi v závere roka 2016 za delegáta s hlasom rozhodujúcim. Za delegáta s hlasom poradným bol zvolený Ján Belanec, ktorý sa však nemohol zúčastniť tejto schôdze, tak ho zastupoval Dušan Ševčík.

    V rámci volieb do vedúcich orgánov sa v čele prakticky nič nezmenilo. Teší nás fakt, že náš DHZ Snežnica bol v rámci diskusií vyzdvihnutý za dobrú prácu a činnosť, ktorú vykonávame nielen na úseku požiarnom. Do tohto roku sme prakticky nemali významné zastúpenia v okresných štruktúrach, ak tak bolo viac-menej len jednotlivci. Rok 2017 možno z hľadiska dlhodobejšej histórie považovať za prelomový. Na základe dobre vykonávanej práce v rámci nášho zboru sme boli nominovaní a následne aj odsúhlasení do nasledovných funkcií:

- predseda Martin Bollo (delegát s hlasom rozhodujúcim)

- veliteľ Ján Belanec (delegát s hlasom poradným, člen Výcvikového štábu, člen nášho okrsku)

- tajomník Dušan Ševčík (člen Komisie histórie)

- pokladník Gabriela Bollová (člen Revíznej a kontrolnej komisie)

- referent mládeže Štefan Cesnek (člen Komisie mládeže, člen nášho okrsku)

 

Bližšie info môžete pozrieť v článku od p. Ľudovíta Hocha:

clanok - p Hoch - Valne zhromazdenie UzO DPO KNM

18.02.2017 Aj hasiči pomáhali na obecnej zabíjačke

    V tomto roku išlo už o VI. ročník tejto akcie, ktorá si upevňuje miesto a obľubu v našej obci. S udalosťou začali naši dobrovoľní hasiči ešte v roku 2012, postupne však prebrala nad zabíjačkou svoj patronát obec, ktorá s pomocou jednotlivých organizácií zastrešuje tento fašiangový zvyk. Samozrejme sme nechýbali pri tejto akcii ani my, členovia hasičov.

    V sobotu 18.februára 2017 bolo na námestí v obci od ranných hodín rušno. Pripravoval sa ďalší ročník obecnej zabíjačky. Hŕstka prizerajúcich sa čakala na privezenie prasiatka a už sa mohla začať tradičná zakáľačka so všetkým čo ku tomu patrí. Šikovní mäsiari Jarko a Marián si so svinkou rýchlo poradili. Postupne sa začali predávať i tradičné zabíjačkové výrobky (jelítka, tlačenka, klobásy, kapustnica...) a dospelí si mohli pochutnať i na hriatom, alebo varenom vínku. Sladkými šiškami nás potešili členovia združenia postihnutých civilizačnými chorobami. Prasiatko nám tento rok neušlo ako tomu bolo minulý rok, nakoniec sme si aj zaspievali pri heligónke a spokojní sa pobrali domov.

12.02.2017 Testovanie zvolávacieho systému

    V rámci Dobrovoľného hasičského zboru obce (DHZO), ktorý v súčasnosti zastrešuje 19 členov DHZ máme v platnosti zvolávací systém v prípade potreby zásahu. Návrh tohto zvolania sa viackrát upravoval podľa ochoty a aktivity jednotlivých členov a zdá sa, že po dlhšom období tu máme jeho finálnu verziu.

    Systém sa príležitostne testuje, posledné len telefonické zvolanie prebehlo v nedeľu 12.februára a podľa slov veliteľa dopadlo na výbornú, všetci členovia by v prípade potreby boli pripravení na okamžitý výjazd / zásah. Testovanie prebieha podľa schémy, kde každý člen DHZO má priradených ďalších členov, ktorým zavolá v prípade potreby.

Končí sa výpožičná lehota vozidla IVECO Daily

    Nie je to až tak dávno, čo sme 1.3.2012 obdŕžali z rúk vtedajšieho ministra vnútra p. Daniela Lipšica do užívania naše hasičské vozidlo Iveco Daily, ktoré nám slúži dodnes. Išlo však len o výpožičku tohto vozidla, ktorú zmluva medzi obcou Snežnica a Krajským riaditeľstvom HaZZ Žilina upravovala dobu zapožičania tohto vozidla na obdobie 5 rokov s možnosťou, že po tomto období v prípade, že sa bude obec o vozidlo príkladne starať, plniť si všetky zmluvne zakotvené povinnosti môže Iveco prejsť pod správu obce. Zmluva má platnosť do 31.3.2017.

    Práve z tohto dôsledku sme na vyzvanie adresovali list na Prezídium HaZZ do Bratislavy a tiež na Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline so žiadosťou o darovanie vozidla obci i s odôvodnením, prečo by tomu tak malo byť. Čakáme na vyjadrenie od kompetentných, ale z našej strany sme dodržali všetky potrebné náležitosti, aby vozidlo zostalo u nás. Veríme, že nám bude i naďalej slúžiť na pomoc občanom.

Aj hasiči finančne podporili zbierku pre Miňka

    Pomáhať je dôležité. O to viac keď sa jedná o našich spoluobčanov. Akonáhle sme zaznamenali, že naša spoluobčianka Monika žiada o pomoc pre svojho syna Milanka, ktorý trpí DMO neváhali sme a prispeli sme sumou 100€ z nášho rozpočtu. Predseda s manželkou však vyvíjali i ďalšie aktivity medzi členmi DHZ a tak bola napokon vďačnej mamine odovzdaná suma za DHZ Snežnica vo výške 300€. Veríme, že financie pomôžu na liečbu a k prvému kroku tohto usmievavého chlapca.

    Vďaka patrí výboru DHZ za podporu, jednotlivým členom ale tiež predsedovi Martinovi a jeho žene Gabike, ktorí celú zbierku zastrešovali.

11.01.2017 Prvá schôdza novozvoleného výboru

Zapisnica vybor 1_2017.pdf

05.01.2017 Hasiči zasahovali pri požiari komína

Z hlásenia veliteľa DHZO Jána Belanca:

   V podvečerných hodinách spozoroval občan horenie sadzí v komíne susedného domu, sprevádzané približne 1 meter vysokým plameňom. Nakoľko sa v tesnej blízkosti (cca 40 cm medzi strechami) nachádza drevený dom vzniklo vážne nebezpečenstvo zapálenia tohto objektu. Navyše sa vo vzdialenosti približne 1,5 metra nad komínom  nachádza aj kábel NN. Vzhľadom na tieto okolnosti majiteľ ohrozeného objektu oslovil člena DHZO Snežnica Martina Bollu s prosbou o urýchlenú pomoc na zabránenie rozšírenia požiaru. On následne oznámil vznik mimoriadnej udalosti veliteľovi, ktorý vyhlásil poplach a zvolanie členov. Po skompletovaní družstva 1+3 veliteľ ohlásil výjazd na operačné stredisko IZS, a jednotka vyrazila na miesto udalosti, kde bola doplnená ešte jedným členom.

    Na mieste udalosti jednotka skontrolovala stav, a zistila že majitelia obmedzili kúrenie uzavretím prívodu vzduchu do telesa, čím spomalili vyháranie sadzí v komíne. Pri kontrole komínových dvierok na povale RD zistili, že dvierka sú ešte stále žeravé a v komíne stále prebieha vyháranie sadzí. Ďalej jednotka zabezpečila okolie pred prípadným šírením požiaru prípravou jedného "D" prúdu v dĺžke 20 metrov. Po otvorení čistiaceho otvoru v spodnej časti komína členovia odstránili usadený popol a sadze, a pomocou štetky vyčistili komín od žeravých usadenín. Počas zásahu zistili nestabilnú rúru vyúsťujúcu z komína, ktorá bola navyše po celej dĺžke roztrhnutá, preto ju z komína odstránili. Zároveň zistili i ďalšie praskliny v telese komína. Po vyčistení komína a kontrole jeho stavu veliteľ oznámil majiteľom zákaz používať komín do odstránenia nedostatkov a následnej revízie. Následne veliteľ ukončil zásah, o čom informoval operačné stredisko IZS, a jednotka sa vrátili do zbrojnice.

    Zásahu sa zúčastnili Ján Belanec (veliteľ), Martin Bollo, Tomáš Jezbera, Milan Maliar a Martin Tomáš. Zásah prebiehal v lokalite Horejarčie, rod. Kopásková.

PF 2017

31.12.2016 Výstup hasičov na Veľký Vreteň

    Posledný deň v roku tiež trávime ako hasiči spoločne. Organizuje sa totiž výstup na najvyšší vrch nášho územia - Veľký Vreteň (821 mnm.) Je to celo obecná udalosť, do ktorej sa zapája čoraz viac našich občanov. Zobudilo nás mrazivé ráno, avšak po chvíľke šliapania nám už bolo teplo a krásne zimné jasné počasie bolo priam optimálne na túto silvestrovskú turistiku.  Prvá zastávka bola už tradične pri kaplnke na Medzivretní, kde sme ešte nabrali síl pred samotným výstupom. Asi 3/4 hodinka prudkého stúpania a už sme boli na vrchu, kde sme sa zapísali do pamätnej knihy. Zostup bol náročný, ale všetci sme sa stretli Pod Rohom, kde sme si poopekali, popriali všetko dobré do nového roku a spokojne sme sa pobrali domov ku svojim rodinám.

 

30.12.2016 Zimné halové hry mladých hasičov

    Každoročne usporadúva Okresný výbor DPO SR KNM Zimné halové hry mladých hasičov okresu Kysucké Nové Mesto. Už tradične sa toto podujatie uskutočňuje v období na prelome jednotlivých rokov. Tento rok sme prejavili záujem nad organizáciou tohto pekného podujatia my ako hasiči v spolupráci s obcou Snežnica. Súťaž prebiehala predposledný deň v roku 30.12.2016 v priestoroch kultúrneho domu so začiatkom od 09:00 hodiny. Do súťaže sa zapojilo 20 kolektívov, čo znamenalo 80 súťažiacich detí. Súťaž nám otvoril náš talentovaný heligonkár Matúško Žucha, nasledovali príhovory od okresného veliteľa Ing. Petra Harceka, domáceho predsedu Martina Bollu, starostu obce MVDr. Milana Hlavatého a ostatných okresných funkcionárov.

    Súťaž pozostáva z 9 disciplín: viazanie uzlov, určovanie technických prostriedkov, spájanie hadíc C navzájom a ich rozpájanie, spájanie hadice C s prúdnicou C a ich rozpájanie, zapájanie hadice B na rozdeľovač a jej odpájanie, prenášanie loptičiek na lyžičke, zhadzovanie kolkov hadicou C, hádzanie krúžkov na cieľ, triafanie loptičiek do bránky. Súťažné družstvá postupne absolvovali jednotlivé stanoviská.

    Našu obec reprezentovali dve súťažné družstvá - jedno súťažilo v kategórii chlapi a druhé v kategórii dievčatá. Počínali si výborne, kde súťažný kolektív dievčat obsadil prvé miesto, čím obhájil minuloročné prvenstvo zo súťaže v Ochodnici, chlapci skončili tiež rovnako ako pred rokom na treťom mieste. Teší nás i úspech v individuálnom preteku jednotlivca, kde chlapci nenazbierali odvahu nastúpiť, ale dievčatá nám urobili obrovskú radosť, pretože Júlia Labudová skončila na prvom mieste a Katka Belancová na treťom.

    V závere podujatia nás navštívil i náš spoluobčan, poslanec NRSR Stanislav Kmec spolu s okresným prednostom Obvodného úradu p. Kozinom, ktorí oceneným odovzdali medaily a drobné upomienkové predmety. Je potrebné poďakovať všetkým členom DHZ Snežnica za pomoc pri organizácii tohto podujatia, tiež starostovi obce za poskytnutie priestoru. Menovite je potrebné pochváliť aj Danielu a Štefana Cesnekovcov, ktorí zodpovedne pripravili našu mládež na túto súťaž.

24.12.2016 Betlehemské svetlo zažiarilo i pri kaplnkách

    Už tradíciou sa stalo v našom zbore, že na Štedrý deň roznášame betlehemské svetlo ku kaplnkám v okolí obce. I tento rok tomu nebolo ináč. Vyzbrojení dobrou sviatočnou náladou sa 6 našich členov stretlo pri zbrojnici odkiaľ sme sa vybrali ku našim kaplnkám. Pre nás je to táto udalosť symbolom ochrany dediny v ďalšom roku, pretože betlehemské svetlo putuje ku každej kaplnke na všetky svetové strany. V tomto roku  nám betlehemské svetlo odovzdali skauti na námestí v Žiline.

17.12.2016 Výročná členská schôdza DHZ Snežnica za rok 2016

Zápisnica z Výročnej členskej schôdze za rok 2016