rok 2010

- článok z VČS autor- Ševčík Dušan

 

    Dňa 26.2.2011 sa v Snežnici uskutočnila VČS DHZ. Za hojnej účasti ju otvoril tajomník Zdeno Bollo, ktorý privítal členov organizácie a hostí. Predseda Štefan Tomáš zhrnul minulý rok ako veľmi vydarený nielen z hľadiska športu, ale vyzdvihol najmä  kultúrnospoločenské akcie, ktoré zbor v uplynul roku poriadal, čím sa zachovávajú naše ľudové tradície, akými sú fašiangy, váľanie mája, stráž Božieho hrobu, vatra....

 

    Veliteľ Ján Belanec predniesol plán činnosti na budúci rok. Do popredia kládol dôraz najmä na prácu s mládežou, ktorá je našou budúcnosťou. Apeloval na predsedov lesov na väčšiu spoluprácu, najmä v letných mesiacoch. Zhodnotil i povodne, ktoré našu obec zasiahli minulý rok. Vyjadril rozhorčenie nad vybavenosťou zbrojnice, prítomný starosta obce Ján Pokrivka však prisľúbil nápravu v podobe finančných prostriedkov na dokúpenie základného vybavenia, ktoré sa už v týchto dňoch realizuje. Na záver svojho plánu na rok 2011 vyjadril spokojnosť nad fungovaním DHZ Snežnica, je potrebné po dlhšej stagnácii zboru zotrvať v začatej práci, byť viac nápomocní ľuďom v obci a tým sa dostať do povedomia našich spoluobčanov.

 

    Referent mládeže Štefan Cesnek predniesol správu o činnosti mladých hasičov, zhrnul i celkový súťažný rok. Vyzdvihol mladých za ich súťažné výsledky, kde počas roka dosahovali pekné umiestnenia a prebojovali sa i na krajské kolo. Poďakoval im i za pomoc pri fungovaní nášho zboru. V závere zhodnotenia im odovzdal medaily na pamiatku na úspešný rok 2010. V kategórii muži sme nedosahovali výrazné umiestnenia, ale vzhľadom na stav našej techniky bol spokojný i s dosiahnutými výsledkami. V budúcom roku by bol rád, keby sa vytvorilo i družstvo dorastencov, žien, pretože v našej obci absentujú. Vyjadril sa i k domácej súťaži do kopca, ktorú sme tento rok zvládli, ako i po organizačnej tak i po súťažnej stránke.

 

    Slovo odovzdal pokladníčke Bc. Jane Drabikovej, ktorá zhodnotila nakladanie s finančnými prostriedkami za uplynulý rok. Veliteľ vyhodnotil prevenciu v obci, ktorú je potrebné ešte v tomto roku dokončiť. Nasledovalo povyšovanie a zmena funkcií vo výbore, ale každý si svoj post udržal.

 

    V závere prijal slovo starosta obce, ktorý neskrýval spokojnosť, prisľúbil v ďalšom období i väčšiu materiálnu pomoc, žiadal o vyškolenie ľudí z obecnej prevádzky pre obsluhu techniky, s čím sme samozrejme súhlasili. Diskusia sa niesla najmä v duch povodní, padol návrh na výstavbu multifunkčného areálu v obci, ktorý by slúžil nielen pre hasičov. V závere starosta spolu s predsedom DHZ odovzdali ďakovné listy za obetavú pomoc pri odstraňovaní následkov po povodni v roku 2010, ktorú udelil prezident DPO SR.

 

    V uznesení sa okrem iného prijalo i vyškolenie 2 členov- základná príprava jednotlivca, ktorú starosta obce prisľúbil uhradiť, kontrola hydrantov, ktorú sme v obci vo väčšej miere nevykonávali a hlavné je zvýšiť osvetu proti požiarom. Ukážka hasičskej techniky v základnej škole spolu s praktickými ukážkami sa už stala súčasťou nášho fungovania. V závere predseda DHZ pozval všetkých na malé občerstvenie.