rok 2012

Správa z činnosti- VČS 2012- autor- Ján Belanec

Dňa:    5.1.2013

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        MENO DELGÁTA OV DPO:   p. Ľudovít Hoch

  1. DHZ v Snežnici má v súčasnosti 47 členov, z toho 6 žien.
  2. Účasť na VČS celkom  26 členov, z toho 2 ženy, + 2 hostia (sponzori), 1 delegát
  3. Zhodnotenie priebehu VČS:

   

     Schôdzu otvoril a viedol  tajomník Zdeno Bollo, privítal delegáta OV DPO p. Hocha, všetkých členov DHZ a prítomných sponzorov. Následne odovzdal slovo predsedovi DHZ Štefanovi Tomášovi a požiadal ho o zhodnotenie činnosti za predchádzajúci rok.

    Predseda privítal členov a zbilancoval činnosť zboru v uplynulom roku. Zhodnotil rok ako pomerne úspešný, vyzdvihol aktivity členov pri kultúrnospoločenských podujatiach v obci, ako boli fašiangy spojené s obecnou zabíjačkou, stráž pri Božom hrobe, stavanie a váľanie mája, MDD, Floriánska sv. omša, omša na Deň matiek pri kaplnke pri Brodňanke, obecné hody atď. 1.3. bol pre nás významný deň, nakoľko nám minister vnútra Daniel Lipšic prišiel osobne za účasti ďalších hostí odovzdať nové hasičské auto IVECO DAILY. Taktiež poznamenal, že DHZ v spolupráci s ZŠ a MŠ zorganizovali prakticko-vzdelávacie cvičenie pre žiakov a požiarno-poplachové cvičenie pre členov, pri ktorom sme si vyskúšali taktiku a postupy pri zdolávaní rôznych druhov požiarov a živelných pohromách. V uplynulom roku DHZ usporiadalo posedenie pri guláši pre členov s rodinami a veľmi úspešne dopadla aj súťaž o pohár starostu obce do kopca. Vyzdvihol aj aktivitu členov  a záujem o udržanie si prideleného vozidla tým, že  z vlastných príjmov za brigády a ďalšiu činnosť svojpomocne zateplili a pripojili na vykurovanie hasičskú zbrojnicu.

   Ďalej si prevzal slovo veliteľ  Ján Belanec a predniesol správu o zásahoch a školeniach. V úvode všetkých pozdravil od starostu obce Jána Pokrivku a ospravedlnil jeho neúčasť. Ďalej požiadal prítomných o uctenie si pamiatky za zomrelých členov v predchádzajúcom roku. DHZ v roku 2012 zasahoval spolu 10 krát. Z toho malo 7 zásahov pri požiaroch a 3 technické zásahy. Následne ich podrobnejšie popísal a upozornil, že takmer polovica požiarov bola horenie komínov. V súvislosti s tým upozornil, že netreba zabúdať na kontrolu stavu komínov a vykurovacích telies.      Členovia DHZ sa zúčastnili spolu 7 školení, z čoho k najvýznamnejším patrili školenia strojníkov v Martine, školenie na obsluhu auta IVECO v AUTOIMPEX-e Žilina a základná príprava členov HJ.

   Následne veliteľ zhodnotil plnenie uznesenia za predchádzajúci rok.

  1. dokončenie preventívnych kontrol v obci -  nebolo splnené
  2. začiatok budovania areálu pre hasičov - minimálne napredovanie
  3. získať prostriedky na kúpu PS – nakoľko došlo k zmene priorít nebolo splnené
  4. kontrola hydrantov – splnené, je treba doplniť označenie po obci
  5. školenie 2 členov zákl. príprava členov HJ – splnené, vyškolení 4 členovia
  6. vyškoliť ľudí z obecnej prevádzky na prípadný zásah – zamestnanci neboli vyškolení, pretože na obsluhu pridelenej techniky sme museli ako členovia absolvovať prípravu a mať certifikát o školení

   Po veliteľovi vystúpil strojník Martin Bollo a informoval o stave techniky a údržbe v roku 2012. Predniesol aj plán na potrebu opráv a údržbu v nastavajúcom roku, kde je plánovaná pravidelná servisná prehliadka auta a potrebná oprava PS 12 – výmena telesa čističa a hriadele čerpadla.

      Svoj príspevok predniesol aj referent mládeže Štefan Cesnek, ktorý zhodnotil prácu s mládežou, pričom podotkol, že v priebehu roka sa mládeži prevažne venoval Dušan Ševčík. S mládežou začali pracovať po cvičení v škole, kde začali robiť nábor nových členov do radov mladých hasičov. Postupne ich zoznamovali s technikou a používaním prostriedkov. Uskutočnili mnoho spoločných stretnutí a výletov do prírody, ako aj mnoho cvičení s technikou. Neskôr sa zúčastnili súťaže v Trnovom, boli na prezentácii techniky v Nezbudskej Lúčke na MDD, kde predviedli útok a ukázali rovesníkom že dokážu používať techniku a nasávať vodu i z rieky (Váh). Na domácej súťaži vytvorili dve družstvá a úspešne vykonali útoky. V jeseni sa zúčastnili na brannom behu v Kolároviciach, kde získali prvé miesta v kategóriách chlapci a aj dievčatá prvé miesta.

   Ďalej za neprítomného preventívara obce informoval veliteľ zúčastnených o stave vykonávania a rozsahu prevencie. Nakoľko prevencia po domoch a objektoch nebola vykonávaná, zostala viac-menej len v medziach informovaní občanov formou obecného rozhlasu, oznamov vo vitríne na námestí a internetovej stránke DHZ  www.dhzsneznica.webnode.sk

   Následne tajomník odovzdal slovo Milanovi Drabikovi a požiadal ho o finančnú správu. Milan Drabik všetkým objasnil situáciu vo financovaní zboru v uplynulom roku. Spomenul všetky akcie v priebehu roka z ktorých zbor získal prostriedky na svoju činnosť. Taktiež spomenul príjmy od sponzorov, pričom poznamenal že ich počet bol v predchádzajúcom roku veľmi nízky.

   Poslednú správu predniesol brigádnický referent Ján Labuda, ktorý zhodnotil brigády a účasť členov na nich. Poďakoval všetkým zúčastňujúcim sa na brigádach, a vyzval aj ostatných členov k aktívnejšiemu prístupu k činnostiam vykonávaných zborom.

   Ďalším bodom schôdze bolo povýšenie členov DHZ. Veliteľ Ján Belanec oboznámil členov s priznanými hodnosťami a povýšil niektorých členov v skupine výkonných hasičov.

   Po týchto správach predniesol svoj príhovor delegát OV DPO p. Hoch. Poznamenal že náš zbor sa zmobilizoval a pracuje na vysokej úrovni. Navrhol spísanie zmluvy s obcou o financovaní zboru, aby obec financovala viac výdavkov na techniku a školenia členov, pričom príspevky získané členmi by zostali viac na platenie výdavkov na súťaže a spoločné stretnutia. Povzbudil k ďalšiemu posielaniu príspevkov do tlače a spomenul potrebu vedenia kroník. Na záver vyjadril spokojnosť s úrovňou prípravy a vedenia schôdze.

    V zapätí veliteľ Ján Belanec predniesol plán na rok 2013. Bude potrebné zabezpečiť fasádu na zbrojnicu, označiť skontrolované hydranty, v našom záujme je dať vyškoliť ďalších členov na základnú prípravu členov HJ. Spomenul rozvíjanie už začatých tradícií v obci, ako sú fašiangy, stráž pri Božom hrobe, stavanie a váľanie mája, MDD, Floriánska sv. omša, súťaž, hody, ..... Vzhľadom k tomu, že z obecného rozpočtu máme prisľúbené len 500 € na PHM, budeme musieť vyvíjať viac úsilia na zabezpečenie zdrojov na financovanie zboru.

   Po týchto príspevkoch nasledovalo malé občerstvenie a diskusia. Po krátkej diskusii bolo odsúhlasené uznesenie zo schôdze, veliteľ poďakoval členom za účasť a so všetkými sa rozlúčil.

 

 

 

5.1.2013 Výročná členská schôdza DHZ Snežnica

    Dňa 5.1.2013 sa konala  Výročná členská schôdza DHZ v Snežnici, ktorý má v súčasnosti 47 členov z toho je 6 žien a okolo 20 detí.  Schôdze sa zúčastnilo 26 členov, 2 hostia- sponzori  a za okres bol delegovaný Ľudovít Hoch.

    Schôdzu otvoril a viedol tajomník Zdenko Bollo, ktorý na úvod privítal všetkých členov a hostí, slovo odovzdal predsedovi DHZ Štefanovi Tomášovi a požiadal ho o zhrnutie uplynulého roku 2012. Predseda ho zhodnotil ako výnimočný a prelomový pre našu organizáciu, nakoľko sa nám podarilo získať hasičský automobil Iveco Daily, vďaka ktorému môže náš zbor napredovať. Vyzdvihol ochotu všetkých členov, ktorí sa zúčastňovali na kultúrno- spoločenských akciách a tak prezentovali dobré meno nášmu zboru v obci i mimo nej. K najhlavnejším akciám uplynulého roka patrila fašiangová zabíjačka a fašiangová zábava, stráž pri Božom hrobe, stavanie a váľanie mája, floriánska sv. omša, oslava MDD, Deň matiek pri kaplnke pod Brodencom, pomoc pri obecných hodoch...Počas roka sa uskutočnilo posedenie pre členov s rodinami, v spolupráci so ZŠ a MŠ bola vyhlásená výtvarná súťaž s protipožiarnou tematikou, uskutočnilo sa tam prakticko- vzdelávacie cvičenie a pre členov sa počas roka tiež pripravilo požiarno- poplachové cvičenie, kde sme si vyskúšali svoje zručnosti a otestovali i dostupnú techniku. Vyzdvihol i prácu s deťmi a mládežou, kde sme s nimi absolvovali viacero výletov do okolia obce, i niekoľko súťaží.

    Slovo si prevzal veliteľ Ján Belanec, ktorý prítomných informoval o školeniach a zásahoch za rok 2012. V tomto rolu sme zasahovali 10 krát, z čoho 7 zásahov bolo ku požiarom a 3 boli technické zásahy. Členovia zboru sa zúčastnili 7 školení, pričom najvýznamnejšie bolo školenie strojníkov v Martine, školenie k podvozkovej a nadstavbovej časti hasičského vozidla Iveca, ako i základná príprava členov hasičských jednotiek, ktorú absolvovali 4 naši členovia.  Bolo zhodnotené aj plnenie uznesení pre rok 2012, kde sme s menšími nedostatkami splnili všetky vytýčené ciele, označili sme hydranty v obci, sústredili sme sa na prevenciu proti vzniku  požiarov formou besiedok v škole, reláciami v rozhlase, príspevkami na nástenke....Veliteľ povýšil niektorých členov za mimoiriadne zásluhy alebo dlhoročnú prácu pre zbor.

    Správu o stave a údržbe techniky predniesol strojník Martin Bollo, informácie o nakladaní s financiami nám predložil Milan Drabik, súťažné aktivity družstva mužov ako i žiakov nám zhrnul Štefan Cesnek ako referent mládeže. O brigádnických aktivitách behom roka nás informoval Ján Labuda.

    Následne dostal slovo aj delegát za OV DPO KNM p. Hoch, ktorý nás povzbudil v ďalšom fungovaní, ocenil náš prístup k úlohám, ktoré na nás kladie obec, vyjadril spokojnosť s prípravou a vedením schôdze a poradil nám ako riešiť nepriaznivú finančnú situáciu v spolupráci s obcou.

    V plánoch pre rok 2013 nás veliteľ informoval o potrebe vyškolenia ďalších členov v rámci základnej prípravy, je potrebné pre členov počas roka zorganizovať viacero hasičských cvičení, aby sme dokázali účinne a účelne ochrániť majetok našich spoluobčanov, samozrejmosťou je pokračovanie v už začatých tradíciách, ktoré sa náš zbor snaží zachovať i pre ďalšie generácie, spolupráca so školou a obecným úradom bude i naďalej našou prioritou.

    Diskusia sa niesla najmä v znamení nepriaznivej finančnej situácie, kde sme často museli uhrádzať náklady na techniku, pohonné hmoty, či školenia z vlastných zdrojov, ktoré sme získali svojou činnosťou počas roka na rôznych brigádach, alebo podujatiach, čo by malo byť výsostne financované z rozpočtu obce. Po diskusii sa schválilo uznesenie, ktoré tiež odzrkadľuje našu situáciu, ale nie naše reálne potreby, kde neplánujeme veľké rozširovanie nášho vybavenia, na tento rok, ale o.i. dali sme si  za úlohu dokončiť protipožiarnu prevenciu v obci, sústavne pracovať s mládežou, zúčastniť sa okresných súťaží.... Po malom občerstvení sa veliteľ so všetkými rozlúčil a poďakoval za účasť na schôdzi.

 

 

 

31.12.2012 Opäť ďalší požiar komína

    I v posledný deň roku nešťastie nespí. Išlo skôr o susedskú pomoc nás členov, kde nás zavolali kvôli vzneteniu sadzí v komíne. Po príchode sadze už vyhárali, avšak teplota komína bola naozaj vysoká. Zarážajúce na tom je, že majiteľ domu nemal ani svoju vlastnú štetku na komín. I keď išlo o nový komín, pravdepodobne v oblasti dvierok na povale RD došlo k usadeniu sadzí, ktoré sa vznietili. Majitelia ochladzovali komín snehom a mali prichystané i vedro s vodou, avšak netušia, že takýmto svojím správaním si môžu privodiť ešte väčšie škody na majetku. Majiteľ bol poučený a bola mu poskytnutá pomoc pri čistení komína.

    Nesprávna alebo žiadna údržba komína, vykurovacích telies...je naozaj nezodpovednosť majiteľov voči sebe samým príp. i voči susedom. Neberme na ľahkú váhu správnu údržbu a aspoň podľa potrieb vymetajme a kontrolujme komíny, vykurovacie telesá a ich okolie, nehovoriac o tom, že je potrebná i revízia od osôb s odbornou spôsobilosťou...Poslednú dobu požiare komínov u nás v obci narastajú, je potrebné tomu venovať pozornosť, aby nevznikli škody na majetku nám, alebo susedom, veď i v obci sme sa začiatkom roka presvedčili o tom, akú škodu môže zanechať takýto požiar...

27.12.2012 Zásah pri požiari rozvodnej skrine

    V tento deň boli členovia nášho zboru o 17.29 hod požiadaní o pomoc pri hasení požiaru elektrickej rozvodnej skrine u miestneho obyvateľa. Nakoľko sme sa práve rozchádzali zo smútočnej udalosti, už o 17.30 vyštartovalo naše vozidlo zo zbrojnice. Po príjazde na požiarovisko, bolo zistené, že požiar bol už uhasený užívateľmi domu. Bola prevedená kontrola stavu rozvádzača a majiteľ bol poučený o stave a možnosti používania elektrických rozvodov. Bola doporučená výmena poškodených prístrojov a následná kontrola celej elektrickej inštalácie kvalifikovanou osobou. Zásahu sa zúčastnilo 6 členov.

    Je ťažké pre domácich zasahovať v prípade požiaru rozvodnej skrine, nakoľko je obtiažne odstaviť prísun elektrického prúdu, preto bolo správne, že sa majitelia obrátili na náš dobrovoľný zbor, kde máme potrebné vybavenie na hasenie takýchto typov požiarov. Krátko po 18.00 hod sme sa s autom vrátili do požiarnej zbrojnice

24.12.2012 Opustil nás Rudolf Horvát

    Život nám naozaj niekedy ukáže svoju odvrátenú tvár. Tak sa stalo i dopoludnia na Štedrý deň 24.12.2012, kedy od svojej rodiny a tiež z kruhov hasičov odišiel náš dlhoročný a  najstarší žijúci člen Rudolf Horvát (86r). Narodil sa v roku 1926, do hasičského zboru vstúpil v roku 1958, kde sa najväčšmi presadil vo funkcii tajomníka, neskôr finančníka. Bol hasičom srdcom aj dušou, zaslúžil sa o rozmach hasičstva v obci v 70. rokoch a práve vďaka tejto staršej generácií sa zachovalo mnoho funkčného vybavenia v našej zbrojnici dodnes. R. Horvát viedol i zápisky o histórii a súčasnosti zboru počas jeho pôsobenia, avšak tieto cenné materiály sa kdesi stratili. Posledná rozlúčka sa konala 27.12.2012 na cintoríne v Snežnici, kde sme nášho člena dôstojne vyprevadili na odpočinok.....

24.12.2012 Rozniesli sme  Betlehemské svetlo

    Nepochybne k najkrajším dňom celého roka patrí pre mnohých z nás práve ten štedrý...Po prvýkrát sme sa ako členovia DHZ rozhodli rozniesť Betlehemské svetlo symbolicky ku všetkým kaplnkám v katastri našej obce. Stretli sme sa pred miestnym kostolom, kde sme odpálili zo sviece Betlehemské svetlo a zapálili naše lampáše. Vo viacerých skupinách sme sa pobrali ku kaplnkám, kde sme tento krásny symbol Vianoc odovzdali a zapálili sviečky. Pri každej kaplnke sme sa pomodlili za našu obec,  nech nás toto svetlo počas celého roka ochraňuje od všetkého zlého. Bol to pre nás veľmi pekný zážitok a tak sme naozaj mohli  s pocitom dobrého skutku večer zasadnúť so svojimi rodinami k štedrovečernému stolu...

 

16.12.2012 Konala sa okresná IMZ vo Vadičove

V túto nedeľu sa konalo inštruktážno- metodické zamestnanie pre členov výborov DHZ Dolných Kysúc v Dolnom Vadičove. Náš zbor zastupovali členovia výboru. Na schôdzi sa zhodnotilo fungovanie Okresného výboru Dobrovoľnej požiarnej ochrany v KNM ( OVDPOKNM), ktorý tiež zápasí so značnými finančnými problémami. Zhodnotil sa uplynulý rok sa zároveň sa prebrali plány pre nadchádzajúci rok 2013. Hlavnou prioritou je udržať sídlo OVDPO v Kysuckom Novom Meste, pretože hrozí jeho zlúčenie s Čadcou....

13.12.2012 Zúčastnili sme sa zasadnutia OZ v Snežnici

    V tento deň sa náš zbor v zastúpení veliteľa Jána Belanca a strojníka Martina Bollu zúčastnili na rokovaní Obecného zastupiteľstva v Snežnici, kde bolo naplánované prejednanie a schválenie rozpočtu obce pre rok 2013. Pre našu organizáciu je pre nadchádzajúci rok schválených len 500€, čo absolútne nepokryje naše náklady ani na základnú činnosť, údržbu, či opravu techniky.

    Náš veliteľ vystúpil s potrebami zboru o dovybavenie zbrojnice, apelovali spolu so strojníkom i na poslancov... Vyjadrili nespokojnosť s financovaním DHZ v obci, kde často absentujú i základné potreby ako sú pohonné hmoty, ktoré musíme často dokupovať i z vlastného vrecka. Máme pocit, že napredovanie obce, jej skrášľovanie a budovanie býva často na úkor práve miestnych organizácií. Po vzájomnej diskusii sa nepodarilo navýšiť náš rozpočet z obce, nakoľko i obec sužujú finančné problémy.

    Starosta obce však prisľúbil, že ak obec zoženie behom roka nejaké finančné prostriedky, iste sa i dotácia pre nás zvýši... Uvidíme však, či nezostane len pri sľuboch. Naši členovia chcú i naďalej pomáhať v obci pri rôznych kultúrnych akciách, radi sa zúčastňujeme i brigád pre lesy, organizujeme zábavy, bez ktorých by náš zbor nedokázal materiálne fungovať. Sme tu však najmä preto, aby sme pomohli v obci našim občanom pri rôznych kalamitných situáciách, požiaroch...a nechceme, aby nastala taká situácia, že nebudeme vedieť zasiahnuť a to len preto, lebo obec dostatočne nevybavila hasičskú zbrojnicu...Preto je i na mieste hnev a trochu i pocit krivdy, pretože vždy, keď sme boli oslovení obcou so žiadosťou o pomoc pri príprave rôznych akcií,( čistenie komunikácií, kanalizácie, zásahy pri požiaroch... sú samozrejmosť)  nikdy sme sa jej neobrátili chrbtom. Uvidíme, dokedy sa to bude dať takto udržať, pretože cítime už mierne napätie, ktoré vzniká kvôli takejto situácií....

2.12.2012 Taktické cvičenie v rámci základnej prípravy členov hasičských zborov

Dňa 2.12.2012 o 9,00 hod. sa konalo taktické cvičenie pre OHZ Korňa, OHZ Makov, OHZ Klokočov, OHZ Zákopčie Tarabov, OHZ Olešná, OHZ Nesluša, OHZ Radôstka, OHZ Snežnica, OHZ Dunajov, OHZ Oščadnica a OHZ Krásno nad Kysucou v rámci základnej prípravy členov obecných hasičských zborov pre okresy Čadca a Kysucké Nové Mesto v Korni.

Cvičenie bolo zamerané najmä na koordináciu a zjednotenie postupu pri požiaroch v rodinných a bytových domoch,  čerpanie a dopĺňanie vody, dopravu vody na veľké vzdialenosti, likvidácia požiaru za pomoci CAS 32 T 148, CAS Iveco Daily, PS 12 a prenosných hasiacich prístrojov. Čerpanie vody s veľkým prevýšením a znečistenej vody. Poskytovanie predlekárskej pomoci, transport pacienta v nedostupnom teréne. Použitie vecných prostriedkov, ktoré majú jednotlivé obecné hasičské zbory vo výbave. Na záver bola vytvorená aj protipovodňová bariéra na ochranu pred povodňami. Aj napriek chladnému počasiu sa zúčastnilo cvičenia 42 dobrovoľných obecných hasičov. ( čerpané z www.hasicikorna.sk )

30.11-2.12. , 8.-9.12.2012 Základná príprava členov hasičských jednotiek

V týchto dňoch sa štyria naši členovia ( Martin Bollo, Štefan Cesnek, Martin Tomáš a Dušan Ševčík) zúčastnili rozsiahlej prípravy pre členov hasičských jednotiek v Čadci, ktorá im zaručuje  praktické i teoretické vedomosti a zručnosti na zásah a pomoc našim spoluobčanom  v obci. Môžeme povedať, že školenie nám dalo naozaj veľa nových poznatkov pri spôsobe zdolávania požiarov, získali sme poznatky z oblasti zdravotníckej prípravy, požiarnej legislatívy i pri pomoci pri živelných pohromách, dopravných nehodách a iných krízových situáciách. V rámci našej prípravy sme navštívili  hasičské stanice v Čadci a v Turzovke, kde sme sa oboznámili s použitím dostupnej techniky. Jeden celý deň bol venovaný praktickým ukážkam, kde sme si zdokonalili svoje zručnosti ( podrobnejšie sa dozviete o tomto taktickom cvičení v článku vyššie).

Za našich členov môžem povedať, že daná príprava pre hasičské jednotky bola naozaj na vysokej úrovni, získali sme mnoho cenných poznatkov, ktoré rady aplikujeme v praxi, pretože ako členovia dobrovoľného zboru môžeme zasahovať len po absolvovaní tohto školenia a doteraz ho mal iba náš jediný člen- veliteľ Ján Belanec. Záver prípravy predstavoval skúšky, ktoré sme úspešne absolvovali. Dúfame, že v ďalšom roku sa tiež podarí vyškoliť ďalších členov, aby sme tu naozaj boli plnohodnotnou pomocou pre obec ako i jej okolie.

Na margo celej situácie by som rád upozornil kompetentných, nakoľko školenie sme si hradili z vlastných príjmov z brigád a kultúrnych podujatí, pričom by to mala byť výsostne obecná záležitosť. Vieme, že nie je teraz ľahká doba, ale nemalo by sa zabúdať na ochranu našich spoluobčanov, pretože je v našich silách plnohodnotne zasiahnuť a pomôcť chrániť naše majetky. Avšak argumenty typu, že niektoré veci využijeme raz za 10rokov u nás neobstoja...Radšej nech oddychujú v zbrojnici, ale príde i taký čas, keď zachránime niekomu život, alebo ochránime majetok. Podľa prieskumov každé 1€ investované do hasičských zborov sa vráti štvornásobne...Z rozpočtu obce máme pre rok 2013 prisľúbených 500€, čo pokryje výdavky na pohonné hmoty a základnú údržbu techniky. Ostatné veci, ktoré nutne potrebujeme si budeme musieť dokúpiť z vlastnej iniciatívy a vlastnou činnosťou. I napriek nepriaznivej finančnej situácii sa nevzdávame a chceme naďalej zveľaďovať obecný majetok hasičskej zbrojnice i na úkor času s rodinou, pretože hasičstvo je pre mnohých z nás naozaj poslaním... ( fotky doplním)

5.12.2012 Pracovné stretnutie s ministrom vnútra Róbertom kaliňákom

    V tento deň slovenská vláda rokovala na netradičnom mieste- v Krásne nad Kysucou. Rokovaniu predchádzalo stretnutie ministra vnútra Róberta Kaliňáka s dobrovoľnými hasičmi celých Kysúc. Minister vystúpil so svojimi predstavami a plánmi do budúcna, čo sa týka smerovania dobrovoľného hasičstva, neskrýval odhodlanie pozdvihnúť úroveň súčasného stavu Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR. Už behom najbližšieho roka majú možnosť zbory získať rôznu techniku, ktorá bude prerozdeľovaná podľa nových pravidiel, kde hlavným faktorom bude činnosť a aktivita hasičského zboru v rámci obce, okresu, kraja...

    Podľa slov ministra p. Kaliňáka „nič nie je zadarmo“ a tak sa i zbory budú musieť viac usilovať, aby vedeli byť nápomocní i profesionálnym zložkám, pretože je v kompetencii Ministerstva vnútra SR, ktoré má záujem plnohodnotne dovybaviť i školiť aktívnych členov dobrovoľných zborov.Po takmer dvojhodinovom pracovnom stretnutí, kde sa prebrali i rôzne diskusné príspevky, na záver vystúpil za DPO SR i generálny sekretár Vendelín Horváth, ktorý optimisticky zhrnul smerovanie dobrovoľného i profesionálneho hasičského zboru.

    I za náš zbor môžem potvrdiť, že by sme mali záujem sa podieľať vo väčšej miere na úlohách, ktoré pre nás pripraví ministerstvo a DPO SR, uvidíme však, či ministrove predstavy sú i prakticky realizovateľné....

 

27.11.2012 Zasahovali sme pri požiari

            Krátko pred 18.00hod bol spozorovaný a nahlásený členom DHZ požiar na Lysine. V domnení, že by mohlo ísť o tamojšiu kaplnku sme sa vybrali s potrebným náradím na miesto určenia. Po príchode sme zistili, že išlo o nekontrolované horenie haluzovín, suchých kríkov a rôzneho prírodného odpadu. Priaznivý vplyv počasia nepredstavoval nebezpečenstvo pre rozšírenie ohňa, ktorý sme na mieste uhasili. Na zásah bol použitý traktor nášho člena Martina Bollu, motyky, krompáče... Zásahu sa zúčastnili 4 členovia. Pre nedbanlivosť a nezodpovednosť viníka musíme riešiť i takéto situácie. Preto je dôležité v prípade kladenia ohňa v prírode, aby sa riadne uhasil...Obec má právo potrestať vinníka finančnou pokutou, i to by malo viesť ľudí k obozretnejšiemu správaniu sa v prírode a pri manipulácií s ohňom.

24.11.2012 Brigáda pre lesy

            Opäť ďalšiu sobotu sme venovali brigáde v našich lesoch, kde sme na dvoch miestach pálili haluzoviny. Nie je nám ľahostajné fungovanie nášho zboru, preto i takýmto spôsobom musíme zarábať na našu činnosť, ale robíme to radi, veď práca v lesoch je naozaj oddych...

22.11.2012 Máme vykurovanú zbrojnicu

    I interiér zbrojnice prešiel značnými zmenami, kde sa ešte dotesnili rôzne špáry proti úniku tepla a zbrojnica sa po žiadosti na obecný úrad napojila na ústredné kúrenie. Je potrebné zbrojnicu udržiavať vo vykurovanom ( temperovanom) stave, aby teplota neklesala pod bod mrazu a tým, aby nebola obmedzená funkčnosť techniky. Montáž kúrenia vykonal náš člen Ján Cesnek spolu s ďalšími členmi, za čo im patrí naše poďakovanie.

Budova zbrojnice sa tiež už zasieťkovala. Tieto práce vykonali pracovníci obecného úradu. Aspoň takýmto spôsobom sa obec snaží kompenzovať náklady nášho zboru na našu činnosť, pretože z obce dostávame naozaj veľmi málo financií a všetko si musíme hradiť sami, často i z vlastného vrecka. Myslím, že takýto problém nie je iba v našom zbore, ale naozaj by si mali kompetentní uvedomiť potrebu fungujúceho a dostatočne vybaveného hasičského zboru....

13.10, 20.10,27.10. 2012 Zbrojnica v novom šate

          O tom, že nám naozaj nie je ľahostajné zimovanie hasičského vozidla, ani vzhľad našej hasičskej zbrojnice, ktorá má byť pýchou obce sa môžu presvedčiť i naši spoluobčania, pretože sme tri sobotné dni venovali práci na zatepľovaní hasičskej zbrojnice. Prvá sobota patrila prevažne interiérovým záležitostiam, kde sme zaklopili a pomocou sklenej vaty zateplili strop. Ďalšiu sobotu sme sa venovali vonkajšej fasáde, kde zateplenie bolo značne problematické kvôli nerovnostiam na stenách tejto budovy, avšak do večerných hodín sme to zdarne urobili. Tretiu sobotu sa pripravovala montáž vykurovacích telies a oprava izolácie okolo zbrojnice...Ešte je však nutné natiahnuť sieťku na túto budovu, čo by sme mali ešte v tomto roku stihnúť. Patrí sa poďakovať všetkým, ktorí sa pričinili k zveľadeniu tejto budovy, najmä však patrí vďaka veliteľovi Jánovi Belancovi a strojníkovi Martinovi Bollovi, ktorí boli hlavní iniciátori týchto zatepľovacích prác. Samozrejme vďaka patrí i členom, ktorí si odviedli odbornú robotu- Ján Cesnek za montáž vykurovacích telies, Zdenko Bollo a Marián Rusnák- zatepľovacie práce...

 

6.10Brigáda  pre lesy

    Každá organizácia potrebuje na svoje fungovanie i financie. Keďže z rozpočtu obce čerpáme len na materiálne zabezpečenie hasičskej zbrojnice, ktorá je obecným majetkom, potrebujeme mať i vlastné príjmy, z ktorých pokryjeme rôzne kultúrne akcie, pohonné hmoty, prácu s mládežou. I to bol jeden z faktorov, prečo sme sa rozhodli zúčastniť rozsiahlej hasičskej brigády pre miestne lesy pálením haluzovín. Okrem pocitu z dobre vykonanej práce a pomoci lesom sme si i takýmto spôsobom dokázali zarobiť na zateplenie zbrojnice. Vo večerných hodinách sa však  rozdúchal silný vietor a tak sme išli ešte tlejúce pahrebiská dohasiť...

 

28.9.Posledná rozlúčka s naším členom

    Dňa 24.9. navždy opustil kruhy „priateľov hasičov“ náš dlhoročný člen Stanislav Bollo. Narodil sa v roku 1943 a dobrovoľným hasičom bol od roku 1972. Pôsobil vo viacerých funkciách, najvýraznejšie sa však presadil  vo funkcii pokladníka. Svojou príkladnou prácou v zbore a pomoci pre obec si vyslúžil hodnosť mladšieho technika. Patril k ťahúňom hasičského zboru v rokoch 80.-tych. Posledná rozlúčka sa konala 28.9., kde na zádušnej svätej omši sme sa zúčastnili i s hasičskou zástavou. Smútočný sprievod sa potom pobral na miestny cintorín, kde sme za zvuku sirény  salutovali jeho večnej pamiatke...

23.9.2012 Členská schôdza

    V tento deň zvolal výbor DHZ schôdzu pre všetkých členov zboru, ktorá sa konala v popoludných hodinách v zbrojnici. Okrem zhrnutia uplynulej činnosti sa schôdza týkala najmä zazimovania hasičskej techniky. Všetci prítomný sa zhodli najmä na fakte, že nezateplená zbrojnica nie je vhodným miestom pre zimovanie a fungovanie hasičského vozidla. Je potrebné zatepliť obvodové múry, dvere a strop zbrojnice, zamýšľali sme sa i nad alternatívami vykurovania.

    Schôdza sa viedla v dosť búrlivej diskusii, nakoľko sme od obce momentálne nemohli očakávať finančnú podporu na zateplenie obecnej budovy akou je i hasičská zbrojnica. Napokon sme sa však vo väčšine dohodli, že budovu i napriek tomu zateplíme z vlastnej kasy, kde sme peniaze počas roka nazhromaždili z rôznych kultúrnych akcií. I keď ide o veľkú investíciu, museli sme v tejto oblasti uskutočniť nápravu, nakoľko nie je možné v súčasnom stave zimovať auto, aby bolo stále udržiavané v pohotovostnom režime a pripravené na prípadný zásah a pomoc spoluobčanom.

22.9.2012  Pomoc na fare

          Výbor DHZ sa snaží viesť členov zboru, aby si vedeli uctievať i svoje okolie a v neposlednom rade, aby prispievali k zveľaďovaniu majetku obce. Na požiadanie starostu obce pri prácach spojených s budovaním fary, sme sa práve v túto sobotu zišli, aby sme pomohli s prácou na tejto budove. Boli sme nápomocní pri pokrývačských prácach a v poobedných hodinách po ukončení sme naozaj mohli skonštatovať, že položená škridla dala naozaj tejto budove vzhľad, aký sa na farskú budovu patrí.

21.9.2012 Kontrola vybavenia nášho hasičského vozidla

     Toho roku sa vybavenie hasičskej zbrojnice, ako je to známe, rozšírilo i o nové hasičské vozidlo, ktoré nám odovzdal niekdajší minister vnútra. Auto zn. Iveco Daily sme obdržali bez základného hasičského vybavenia, ktoré sa obec zmluvou zaviazala do troch mesiacov dovybaviť. Vedeli sme,  že to bude pre obec, ako i pre nás neľahká úloha, nakoľko mnoho potrebného vybavenia naša zbrojnica neobsahovala. Na vybavenie sme značnú časť čerpali z rozpočtu obce pre DHZ, veľkú časť sme však museli financovať i z vlastnej pokladne, či z vlastného vrecka. Avšak dôležitosť úplného dovybavenia tohto vozidla bola pre nás prvoradým plánom pre tento rok.

    Je jasné, že len samotné auto nie je zárukou resp. obrazom kvality DHZ, preto sme sa mnohokrát zúčastnili  školení ohľadom obsluhy tohto vozidla často i na úkor dovolenky z práce:

Školenie na základnú obsluhu nám pre členov DHZ vykonal Bc. Peter Harcek za OV DPO KNM. Školenia na obsluhu podvozkovej ako i nadstavbovej časti sa zúčastnili behom roka i vodič Ján Labuda a za strojníkov Martin Bollo.

    Práve 21.9.2012 sme boli vyzvaní OR HaZZ v Čadci, aby sme sa dostavili na kontrolu nášho vozidla a jeho častí. Išlo najmä o preverenie vybavenia vozidla a k tomu prislúchajúce administratívne náležitosti. Na tejto kontrole sa zúčastnil veliteľ DHZ Ján Belanec, strojník Martin Bollo a samozrejme vodič Ján Labuda. Podrobné preskúmanie dopadlo na výbornú, splnili sme všetky náležitosti po materiálnej stránke, ba čo viac, boli sme pochválení i za vedenie knihy jázd... Spokojní sme sa pobrali domov. Tu by patrilo vyzdvihnúť najmä prácu strojníka Martina Bollu, ktorý naozaj auto udržuje v pohotovostnom režime, ako i prácu vodičov Martina Tomáša, či Jána Labudu, ktorý starostlivo dbajú na naše vozidlo v spolupráci s vedením DHZ...

14.-15.9. 2012 Pomáhali sme  pri obecných hodoch

    Ako to už v našej obci býva i tento rok hodové slávnosti v obci pripadli na sviatok Sedembolestnej Panny Márie- patrónky Slovenska. Hody sa začali už tradične slávnostným sprievodom s hasičskou zástavou a zástavou ružencového bratstva ku Kaplnke na Medzivretnie pri príležitosti sviatku Povýšenia sv. Kríža, ktorý pripadá na 14.9. I tento rok sme zabezpečovali ako DHZ v spolupráci s obcou materiálne zabezpečenie pre dôstojný priebeh tejto udalosti, vyviezli sme lavičky, ozvučenie a ostatné potrebné náležitosti pre slávenie omše. Tento rok omšu celebroval okrem nášho p. farára i p. farár z Kysuckého Nového Mesta, preto sa tejto slávnosti zúčastnili okrem domácich i veriaci z okolitých obcí. Po skončení omše sme zabezpečili malé pohostenie pre veriacich.

    Hody pokračovali programom v KD a večernou zábavou na námestí, kde sme mali svoj stánok a ponúkali občerstvenie. Na ďalší deň bola  svätá omša a poobede vystúpenie heligonkárov. Večer opäť pokračovala zábava pod holým nebom.

    Pre náš DHZ to boli hody naozaj dosť náročné na organizáciu, nakoľko starosta nebol prítomný zo zdravotných dôvodov, tak veľká časť zodpovednosti pripadla práve na členov nášho zboru. Ale napokon i v spolupráci s poslancami obecného zastupiteľstva sa táto akcia vydarila a naozaj sa patrí poďakovať všetkým, ktorý prispeli k peknému priebehu hodových slávností v obci...

 

 

26.8.2012 Branný pretek v Kolároviciach

    Dve družstvá našich mladých hasičov sa zúčastnili brannej súťaže v Kolároviciach. Súťažili v kategóriách chlapci a dievčatá do 12. rokov. Pre naše deti to bola naozaj zaujímavá súťaž, kde si otestovali svoje zručnosti v hode granátom, preverili ich vedomosti z oblasti hasiacich prístrojov, prvej pomoci, stáčali hadice, viazali uzle...

    V náročnej konkurencii obsadili vo svojich kategóriách prvé miesta za čo im patrí pochvala. Boli odmenení peknými medailami a tiež sladkými pozornosťami.

    Veľmi nás teší úspech našich detí, ktoré boli tiež veľmi spokojné so svojimi výkonmi. Veríme, že sústavnou prácou dokážeme, že i keď máme veľmi mladé súťažné družstvá vieme byť rovnocenní i k starším deťom...

12.8.2012 Súťažili sme v Brodne

    Mužské družstvo nášho DHZ v zložení Milan Drabik ml. ( kôš), Jakub Bollo ( spoj), Martin Bollo ( strojník), Štefan Cesnek ( B), Branislav Ševčík ( rozdeľovač), Ľuboš Drabik a Tomáš Jezbera ( útok) sa zúčastnili pohárovej súťaže o „Pohár primátora mesta Žilina“ v Brodne. Súťažilo sa dvojkolovo z prírodného zdroja a z kade. Súťaž bola dobre zorganizovaná a prebiehala na hasičskom areáli na Tobolkách. V náročnej konkurencii napokon naše družstvo obsadilo pekné 5.miesto.

    Sprievodnou akciou nášho zboru v tento deň bol výlet s našimi malými požiarnikmi práve na túto hasičskú súťaž na Tobolky do Brodna, kde sme naše mužstvo povzbudzovali. Pri ceste späť sme opekali, hľadali huby a zažili sme množstvo humoru. Za nami je ďalšie takáto pekná nedeľa strávená v kruhu priateľov hasičov, i keď sa to nezaobišlo bez menších problémov jedného z členov....,ale však napokon všetci sme len ĺudia.

 

 

10.8.2012 Hasiči pomáhali na fare

    Patrónom hasičov je sv. Florián, takže nie je pochýb, že  hasičstvo má i hlboké cirkevné korene, kde už od dávnych dôb pomáhali svojmu okoliu, svojim blížnym a nepochybne obci zveľaďovať jej majetok. I nás, členov DHZ, požiadali s výpomocou pri budovaní fary v obci. Bolo by od nás ako od hasičov, ale najmä ako od občanov dediny, na ktorej nám záleží naozaj nepekné odmietnutie pomoci pri výstavbe tejto budovy. Napokon sa nás nazbieralo 5 členov a s chuťou sme sa pustili do práce. Po jej skončení mierne unavení, ale s pocitom vykonania dobrého skutku sme sa pobrali domov.

    I keď nezvyknem do svojich príspevkov príliš vkladať svoje osobné názory, dovolím si vyzvať všetkých občanov, mužov, ženy i staršie deti, aby boli nápomocní pri budovaní našej fary a nebrali ohľady na politickú, či kresťanskú orientáciu, ale aby ľudskosť prevážila a farská budova aby sa čím skôr stala ďalšou pýchou našej obce...

 

29.7.2012 Domáca súťaž v požiarom športe do kopca

DHZ Snežnica 29.6.2012 zorganizoval súťaž v požiarnom športe do kopca. Súťažilo sa v 4 kategóriách: muži, ženy, žiaci a žiačky, deti súťažili v požiarnom útoku po rovine, dospelí do strmého kopca. Súťaže sa zúčastnilo dokopy 19 družstiev. Na margo kritikov našej súťaže do kopca, ktorá sa zdá pre mnohých nebezpečná, je našim cieľom zatraktívniť hasičský šport, aby nebol jednotvárny, nakoľko súťaže na ihrisku sú všade na okolí a pri tejto súťaži je naozaj nutná spolupráca a intuícia celého družstva, pravdaže súťažiaci musia počítať i s nebezpečenstvom, ktoré kopec a valiaca sa voda v hadiciach nepochybne prestavujú.  Za náš domáci zbor štartovali 4 družstvá, 2 v kategórii žiaci a dve v kategórii dospelých.

V mladšej kategórii to bolo pre mnohé deti prvé súťažné zápolenie, avšak obe družstvá svoje útoky ukončili a časmi  36,8s a 39,4s, pričom obsadili pekné 5. a 6. miesto. V súťaži dospelých naši muži obsadili časom 42,48s 6.miesto a starí hasiči „ Veterán klubu Snežnica“ útok nedokončili. Súťaž mužov vyhralo družstvo z Kolárovíc ( 30,72s), žien družstvo z Lietavy (64,87s), žiakov družstvo z Kolárovíc (11,8s) a žiačok tiež družstvo z Kolárovíc (13,8s). Družstvám umiestnených na pohárových miestach gratulujeme a všetkým ďakujeme za účasť na našej súťaži. Sme veľmi spokojní najmä so štartom našich dvoch detských družstiev a veríme, že ich súťaž motivuje do ďalšieho obdobia, aby zlepšovali svoje výkony, ale vzhľadom k veku našich detí si myslím, že nás pekne reprezentovali.

Ďakujeme všetkým rozhodcom z okresu za ich účasť, starostovi obce Jánovi Pokrivkovi za povzbudivé slová pre náš zbor a všetkým, čo priložili ruku a pomohli s našou súťažou a jej dôstojnému priebehu.

 

 

Pozriete si požiarne útoky našich detí na facebooku- meno: Dušan Ševčík

 

28.7.2012 Posedenie pri guláši

Poslednú júlovú sobotu patrilo ihrisko v Snežnici členom DHZ, ktorí spolu so svojimi rodinami strávili pekný deň a pochutili si na guláši. Posedenia sa zúčastnilo okolo 40 členov. Pre deti boli počas celého dňa pripravené rôzne súťaže, kde si najlepšie počínal  Majo Muzika  a Lucia Tomášová. I starší členovia sa nenechali zahanbiť a ukázali svoje schopnosti v stáčaní hadíc, v preteku jednotlivca... Vrcholom celého dňa bol futbal, kde proti sebe nastúpili ženatí a slobodní. Napokon sa šťastie priklonilo na stranu slobodných a zápas vyhrali. V závere dňa sme deti odmenili malými pozornosťami a my starší sme za zvuku harmoniky posedeli do neskorého večera.

„Guláška“ takéhoto rozsahu  nebola pre našich členov už vyše 20 rokov, preto je fajn, že výbor zorganizoval toto posedenie a nezabudlo sa ani na našich starších členov, ktorých deti so záujmom počúvali ich hasičské príhody...Ďakujem teda všetkým, ktorí pomohli s prípravou tejto vydarenej akcie, tiež sponzorom a verím, že v podobných podujatiach budeme pokračovať.

22.7.2012 Pekná nedeľa s deťmi

Deťom sa treba venovať a vymýšľať im neustále rôzne aktivity, aby sme udržali ich pozornosť a priazeň k hasičstvu. Po viacerých tréningoch v zbrojnici a v obci, kde sme sa zdokonaľovali a nadobúdali zručnosti sme v túto nedeľu trénovali hasičský útok s vodou. Tréningu sa zúčastnili mladší i starší hasiči. Je však naozaj obťiažne  natrénovať útok, pretože sa často stáva, že niektorí z členov pochybí...Avšak môžeme vyjadriť spokojnosť nad disciplinovanosťou a snahou detí. . Po skončení tréningu sme oprali hadice a poumývali náradie.  Veríme, že na domácej súťaži sa im podarí obsadiť pekné miesto a motivuje ich to i do ďalšieho súťažného zápolenia.

21.7.2012 Požiarno – taktické cvičenie

    V túto júlovú sobotu bol o 15.00 vyhlásený formou rozhlasu poplach pre členov Dobrovoľného hasičského zboru v Snežnici. Celé poplachové cvičenie bolo rozdelené na 4 stanoviská, ktoré mali našich členov preveriť z rôznych oblastí zdolávania požiarov, poskytovaním prvej pomoci , evakuácie objektov, transport raneného z neprístupného terénu....

    Prvé z nich sa uskutočnilo v areáli základnej školy, kde došlo k zrúteniu časti strechy a jej požiaru, pričom tam zostalo uväznených viac zranených, ktoré bolo treba dostať z ohrozeného priestoru a poskytnúť im prvú pomoc, taktiež zahasiť horiacu strechu. Druhé stanovisko bolo v centre obce, kde sa v dôsledku silnej búrky upchal krytý potok rôznymi predmetmi a bolo treba ho spriechodniť a taktiež ochrániť majetok pre valiacou sa vodou vrecami s pieskom. Onedlho naši hasiči prijali volanie o pomoc od miestnej obyvateľky, ktorá spozorovala požiar lesného porastu. Do tohto stanoviska sa zapojili i členovia urbáru a súkromných hôr. Bolo potrebné vytvoriť hadicové vedenie dĺžky 250m v strmom, blatistom teréne. Okrem toho sa na hasenie použili i hasiace vaky, motyky, krompáče...Tiež bol vykonaný transport zraneného z neprístupného terénu na nosidlách. Posledným stanoviskom bol rozsiahli požiar lúky, kde sme na zásah použili i 1000l barel na vodu na vlečke.

    Cvičenia sa zúčastnilo 22 členov. Na jeho konci sme celé cvičenie zhodnotili ako úspešné, prebrali sme chyby, ktorých sme sa dopustili, odhalili sme naše slabiny, ale môžeme vyjadriť spokojnosť, že vieme zasiahnuť na rôznych miestach a v rôznych situáciách, kde je to potrebné. Na zásah sme využívali hasičské vozidlo Iveco Daily, kde sme sa presvedčili, že je to naozaj obrovská pomoc pre hasičský zbor. Celé cvičenie bolo sprevádzané i oznamami v obecnom rozhlase a tak naše počínanie mohli sledovať i miestny obyvatelia. Teší nás i fakt, že sa do cvičenia zapojili i naši najmladší hasiči. Patrí sa však poďakovať všetkým členom, ktorí sa do cvičenia zapojili, taktiež organizátorom cvičenia.

    Verím, že v podobných akciách budeme pokračovať, aby sme získali čo najviac zručností a v prípade ostrého výjazdu budeme vedieť kvalitne zasiahnuť.

 

 

15.7.2012 Plnenie úloh z uznesenia pre rok 2012- kontrola hydrantov

 

Jedným z bodov uznesenia, ktoré sme prijali pre rok 2012 je i kontrola hydrantov v našej obci. Uplynulú nedeľu sa naši členovia vybrali kontrolovať hydranty v obci, z ktorých žiaľ viacero je nefunkčných, avšak svojou hustotou dostatočne pokrývajú územie obce. S väčšinou hydrantových uzáverov bola ťažká manipulácia, nakoľko sa dlhé roky neskúšali a čas zanechal svoju stopu na zhrdzavených uzáveroch. Postupne funkčné hydranty v obci označíme príslušnými hydrantovými tabuľkami, aby sme v prípade potreby my, alebo profesionálne zložky mali ľahšiu orientáciu v tejto vodovodnej sieti.

Okrem toho sme sa v uplynulom období stretli na členskej schôdzi, kde sme doriešili potrebné organizačné zabezpečenie ohľadom domácej súťaže, ako i posedenia pre členov zboru. Taktiež sa sústavne pracuje na zveľaďovaní okolia zbrojnice, pretože toto miesto si zaslúži byť v obci zviditeľnené.


 

3.7.2012 Naši členovia sa zúčastnili školenia ohľadom vozidla Iveco Daily

Dňa 3.7.2012 sa v priestoroch žilinských kasární konali školenie a nadstavbovú a podvozkovú časť hasičského vozidla Iveca Daily, ktorého sa zúčastnili dvaja naši členovia- Martin Bollo za strojníka a Ján Labuda za šoféra. Školenie pozostávalo z dvoch častí a síce školenia pre šoférov, kde absolvovali praktickú jazdu zručnosti po meste, kde náš šofér obstál na výbornú. Taktiež bol vyškolený strojník na používanie nadstavbovej časti vozidla ( mašiny) kde získal potrebné zručnosti a informácie ohľadom efektívneho a hospodárneho využívania daného vozidla.

Je pre náš zbor veľmi dôležité, aby sa naši členovia v čo najväčšom počte zúčastňovali takýchto školení, i keď často na úkor vybavenia dovolenky z práce, ale naozaj chceme pomôcť kvalifikovane a kvalitne našim občanom uchrániť majetky, zdravie...v prípade potreby.

 

30.6.2012 Deti prvýkrát súťažili

Tento prvý prázdninový deň sme sa s našim kolektívom mladých hasičov vybrali na kvalitnú súťaž o Pohár firmy Pyrostop do Trnového.  Pre naše deti to bola prvá súťaž ktorej sa zúčastnili. Súťažilo sa v požiarnom útoku s vodou, kde sme dosiahli čas 68,91s, kde nervozita zohrala svoje  a nepodarilo sa nám dokonale zostaviť hadicové vedenie...Druhou súťažnou disciplínou bol požiarny útok CTIF, kde sme dosiahli čas 70,04s bez trestných sekúnd. S touto disciplínou môžeme vyjadriť spokojnosť. V konkurencii 16 družstiev sme obstáli na peknom 13. mieste, pričom náš kolektív hasičov bol na súťaži najmladší. Verím, že deti súťaž nadchla a inšpirovala k zdokonaľovaniu svojich výkonov. Patrí sa poďakovať i dospelým vodičom( Jánovi Labudovi, Milanovi Drábikovi st., Štefanovi Tomášovi), ktorí obetovali svoj voľný čas a strávili ho s deťmi na súťaži. Taktiež vyjadrujem vďačnosť Martinovi Bollovi a Štefanovi Cesnekovi, ktorí včera vykonali údržbu a drobnú opravu mašiny, aby bola schopná využitia na súťaži a taktiež Dušanovi Ševčíkovi, ktorý naše deti pripravoval na suťaž.

Horný rad sprava: Majo Muzika (strojník), Juraj pokrivka (rozdeľovač), Martin prášek (kôš), Tomáš Kmecz (spoj), Jarko Labuda (náhradník)

Dolný rad sprava: Júlia Labudová (spoj), Kristńa Jaššová (útok), Lucia Tomášová (útok), Viky Podoláková, Kristína Pokrivková (B)

Rozširovanie vybavenia hasičskej zbrojnice

Popri rôznych aktivitách sa náš zbor snaží i rozširovať vybavenie hasičskej zbrojnice podľa aktuálnych potrieb obce a občanov, aby sme vedeli v prípade potreby čo najprofesionálnejšie zasiahnuť.  Prvoradým ukazovateľom ako to býva vo väčšine dobrovoľných organizácií sú financie, ktoré sú nepostačujúce, ale dostatočné aspoň pre naše potreby. Ťažko sa získavajú prostriedky na materiál, kde sa najčastejšie stretávame s argumentáciou nepotrebnosti alebo malou mierou využiteľnosti...Je to už proste tak, chvália nás najmä vtedy, keď pomôžeme v prípade potreby a ohrozenia, a potom sa na nás zabudne...Ale sme vďační i za to, čo máme.

Príchod nového auta do obce bol pre náš zbor veľkým prínosom, ale ako to býva priniesol so sebou i finančné náklady najmä na dovybavenie tohto hasičského vozidla. V súčasnosti je vybavené takmer všetkým potrebným základným materiálom, peniaze sa získali z obecného rozpočtu schváleného na tento rok pre DHZ. Ešte je však nutné zakúpiť pár maličkostí, aby bolo splnené podľa zmluvy, ktorou sa obec zaviazala  HaZZ v Čadci dovybaviť toto Iveco Daily.

Naše okolie býva najväčšmi, čo sa týka požiarov, ohrozované najmä požiarmi lesov a lúk. Ich hasenie býva problematické, najmä čo sa týka dopravy vody, preto sa naši členovia rozhodli zabezpečiť náš zbor prostriedkom, ktorý nájde svoje využitie najmä pri ich hasení. Ide o 1000l barel pripevnený na nápravu. Z barelu ide vývodová rúra na zadnú stranu, ktorá je opatrená polospojkou C- slúži na naplnenie vody a taktiež je tam vypúšťací ventil, z ktorého sa plnia hasiace vaky a iné pomôcky na hasenie. Z prednej časti barelu je zberná nádoba, do ktorej tiež ide vývod a priteká tam voda. Do tejto nádoby sa umiestni plávajúce čerpadlo, s ktorého pomocou D hadice dostávame vodu na potrebné miesto. Ide o veľmi účinný spôsob hasenia s dlhou dobou trvania ...Za tento prostriedok sa patrí poďakovať všetkým členom, ktorí svojimi nápadmi a prácou dokázali takéto niečo vytvoriť. Najväčšiu zásluhu na tom mali Martin Bollo a Ján Cesnek.

 

 

23.6.2012 Opekačka s ďeťmi, Jánska vatra

V predvečer Jána je starým zvykom pálenie vatier. Túto peknú tradíciu sme chceli priblížiť i našim deťom a preto sme sa práve v tento deň rozhodli s nimi vyjsť do prírody. Najprv nasledovala prechádzka po hore, kde sme určovali svetové strany podľa prírodných úkazov, spoznávali sme miestne dreviny a pod. Potom sme si opekali, zahrali sa nejaké hry a postavili menšiu vatru, ktorú sme vo večerných hodinách zapálili. Deťom sme vysvetľovali  spôsoby uhasenia a zakladania ohňa v prírode, učili sme sa orientovať v neznámom prostredí.

Myslím, že sme strávili príjemný večer s našimi mladými, v podobných akciách plánujeme pokračovať počas celého roka, aby sme i takýmto spôsobom nadchli deti k hasičstvu a aby si vybudovali vzťah k prírode a sebe samým....

22.6.2012 Vyhodnotenie výtvarno-literárnej súťaže v ZŠ v Snežnici

Náš DHZ vyhlásil pri príležitosti mesiaca Apríl- mesiac lesov literárno- výtvarnú súťaž s protipožiarnou tematikou v MŠ a ZŠ v Snežnici. Zo škôlkarov sa nám do súťaže zapojilo 12 detí, ktoré boli odmenené malými pozornosťami ( vyhodnotenie bolo ešte počas ich návštevy v hasičskej zbrojnici dňa 29.5.2012- pozri článok nižšie). V škole boli deti rozdelené do troch kategórii a síce- bola vyhlásená výtvarná súťaž pre I. a II. stupeň ZŠ a treťou kategóriou bola literárna súťaž s protipožiarnou tematikou, ktorej hlavné motto bolo: "Chráňme lesy pred požiarmi".

Vyhodnotenie súťaže:

- výtvarná súťaž I. stupeň ZŠ ( naše deti to zobrali veľmi poctivo a zapojili sa celé triedy so zaujímavými projektmi, maketami hasičov, vozidiel, veľmi humorným opisom hasičov....Od druhákov sme dostali list ktorý sa niesol najmä v duchu poďakovania za našu návštevu v ZŠ počas preventívno- vzdelávacieho cvičenia, od tretiakov zas pekne spracované hasičské mestečko a pod....Napokon sme sa rozhodli, že oceníme všetky deti, ktoré sa do súťaže na prvom stupni zapojili.

- výtvarná súťaž II. stupeň ZŠ

1.  miesto                            Natália Mravcová           

2. miesto                             Monika Šmehylová          

3. miesto                             Martina Kohútová             všetci 8.tr.

- literárna súťaž II. stupeň ZŠ

1.miesto              Martin Majtán                                       7.tr.

2.miesto              Martina Mičechová                           

3.miesto              Jakub Fech                                        obaja  6.tr.

 

- mimoriadne ocenenia ( za nápadité výtvarné práce)

Jaroslava Labudová  4.tr., Martina Káčeriková 4.tr. , Ivana Ukropová 2.tr.,  Adriana Bieliková 2.tr.

 

Deti boli odmenené sladkými pozornosťami, perami, pamätnými predmetmi, fixkami, fotkami v prilbách,...ktoré zakúpil náš hasičský zbor. Všetkým deťom gratulujeme a ďakujeme za ich účasť v našej súťaži, tešíme sa na ďalšiu spoluprácu počas nového školského roka. Taktiež kolektív DHZ Snežnica praje deťom pekne strávené letné prázdniny a pamätajte na svoju bezpečnosť i bezpečnosť svojho okolia....

 

 

20.6.2012 Prepláchnutie kanalizácie na problémovom úseku na ČOV v Snežnici

    V tento slnečný deň sme dostali žiadosť od starostu obce Jána Pokrivku, aby sme pomohli pri prepláchnutí problémového úseku na čističke odpadových vôd v Snežnici, kde sa takmer úplne upchala prívodová rúra do ČOV. Použili sme hasičské auto. Najprv sme prepláchnutie skúšali priamym tlakom vody z cisterny hasičského auta, ale zanesenie prívodovej rúry bolo enormné a tak sme boli nútení dostať do kanalizačného vedenia viac vody pod stálym silným tlakom. Súčasťou vybavenia hasičskej zbrojnice je i tzv. krtko, ktorý rozptyľuje vodu a tým nielenže prečistí potrubie, ale dostatočne odstráni nánosy i zo stien kanalizačnyćh a iných rúr. I v tomto prípade sme ho využili. Vodu sme do potrubia dostali pomocou hadicového vedenia 4ks B hadíc a 2ks C hadíc z miestneho záchytu na vodu. Po chvíli pod tlakom vody nános mastnoty, bordelu,.... :-) povolil a čistička opäť fungovala.

    I takáto služba pre obec je našim poslaním a opäť vďaka vybaveniu a  ľuďom, ktorí sa o hasičstvo zaujímajú sme  ušetrili obci i  finančné náklady, keby bola povolaná profesionálna firma na odstránenie závady, nehovoriac o tom, že v ČOV sú baktérie na rozkladanie fekálií a nečistôt v odpadových vodách, ktoré by bez sústavného prítoku začali hynúť a ich opätovný nákup nie je vôbec lacná záležitosť. Taktiež odporúčame občanom obce, aby nás upozornili na problémové úseky kanalizácie, odvodňovacích rigolov- radi Vám pomôžeme s Vašimi problémami, pokiaľ bude riešenie daného problému v našich silách a kompetenciách....

 

2.6.2012 Prezentácia našej techniky v Nezbudskej Lúčke

Príchod hasičského vozidla Iveca Dailly do našej obce znamenal pre mnohých z nás i určitú výzvu ako vieme fungovať  a prezentovať náš zbor spolu s technikou i v našom okolí, kde podobnú techniku nemajú. Myslím, že je dôležité, aby sme sa zúčastňovali takýchto akcií, nielen v našej obci, ale aj mimo nej, najmä na miestach, kde DHZ nefunguje, alebo stagnuje. Takýmto miestom, kde sme prijali pozvanie na ukážku techniky je aj obec Nezbudská Lúčka, kde sa konala oslava Dňa detí na ihrisku. Spolu so staršími členmi sa tejto akcie zúčastnili i naši mladí členovia, ktorí  predvádzali svoje nadobudnuté skúsenosti pred tamojšími rovesníkmi. Deti si mohli zastriekať s mašinou, z džberoviek, DHZ Mojš im bol predvedený postup pri hasení požiaru z hasičského vozidla, ukážka vybavenia nášho hasičského auta...                       

Sprievodnými akciami na ihrisku boli rôzne detské súťaže, streľba zo vzduchovky, ukážka vystúpenia kynológov so psami, súťaž v jedení koláčov, detský kolotoč...Veľmi sa mi páčil prístup tamojších obyvateľov k našim členom a najmä k deťom, ktoré tiež súťažili o sladké odmeny spolu s deťmi z Nezbudeskej Lúčky, pochutnali sme si na výbornom guláši, potočili na kolotoči. I keď unavení, ale s dobrým pocitom sme sa pobrali domov, že sme mohli odovzdať niečo z našich skúseností. Myslím, že sa nášmu zboru darí v plnej miere využívať naše vozidlo, nielen na zásahy, ale aj na ukážky verejnosti a presne týmto trendom by sme mali pokračovať ďalej a tým potvrdiť dôveru, ktorú nám dali kompetentní pri rozdeľovaní týchto hasičských áut...

 

1.6.2012 Hasiči váľali máj, deti oslavovali svoj sviatok

V tento upršaný piatok sa v našej obci uskutočnilo váľanie mája, ktoré organizoval náš dobrovoľný hasičský zbor. V poobednajších hodinách naši členovia pripravili na námestí viacero detských súťaží, kde si naši najmenší mohli otestovať svoje zručnosti...a boli odmenení malými pozornosťami, ktoré sa zakúpili vďaka podpore sponzorov. Podvečer bolo naplánované zvalenie mája. Na túto peknú udalosť sa prišlo pozrieť mnoho našich občanov. Atmosféru hudobným sprievodom pekne dotvoril náš novoprijatý člen Miro. Po zvalení mája nasledovalo jeho tradičné draženie. Pre tento rok máj ostal v rukách hasičov, pretože ho vydražil náš predseda Štefan Tomáš.

Váľanie mája v obci už dlhú dobu patrí do rúk nášmu zboru. I takýmto spôsobom sa snažíme vniesť do našej spoločnosti trochu kultúry a chceme, aby sa tieto pekné zvyky nevytrácali, ale naopak, aby ich dedili pre mladšie generácie....

 

 

29.5.2012 Naši škôlkari navštívili hasičskú zbrojnicu

Dnes našu zbrojnicu navštívili žiaci z Materskej školy v Snežnici. Snažili sme sa im hravou formou vysvetliť súčasti hasičskej zbrojnice, obsluhu hasiacich prístrojov, naštartovali sme motorovú striekačku, ukázali vybavenie hasičského vozidla. Súčasťou exkurzie bolo aj vyhodnotenie výtvarnej súťaže na tému "Chráňme lesy pre požiarmi". Do súťaže sa zapojilo 12 detí, ktoré boli odmenené diplomami a sladkosťami...Aj ostatné deti neostali smutné a tiež si okrem pekného zážitku zo zbrojnice odniesli so sebou sladkú odmenu...

 

 

27.5.2012 Hasiči pomáhali pri Dni detí

Posledná májová nedeľa patrila v našej obci deťom. Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí sa pomocou sponzorov podarilo na ihrisku v Snežnici pripraviť naozaj skvelé podujatie pre naše deti a ich rodičov. Ako to už v našej obci býva, neodmysliteľnou súčasťou každého kultúrneho podujatia je i účasť nášho dobrovoľného hasičského zboru, ktorý aktívne pomáhal s prípravou. Na spomínanej akcii sme sa prezentovali i s hasičským vozidlom Ivecom, ktorého obhliadka deti veľmi zaujala. Mohli si zastriekať i s džberovými striekačkami... Na ihrisku prebiehalo viacero detských súťažií, maľovanie na tvár, deti si mohli zaskákať na nafukovacích hradoch,zahrať futbal, pochutiť si na guláši.... Vrcholom tohto dňa bolo vystúpenie známeho českého dua Markéty a Petra , u nás známejšie ako skupina VERONA, ktorá na ihrisku vytvorlila skvelú atmosféru. Po koncerte nasledovala autogramiáda, kde naši členovia zabezpečovali poriadkovú službu pred netrpezlivým davom detí.

Vzájomnou spoluprácou rodičov, dobrovoľníkov, pedagógov zo ZŠ, hasičov, futbalistov, obce Snežnica, sponzorov sa podarila naozaj pekná akcia, veď čo krajšie na svete môže byť ako je detská radosť v očiach, detský smiech....Týmto ďakujem všetkým členom DHZ za ich účasť a trpezlivosť na MDD.

 

 

20.5.2012 Školenie veliteľov, referentov mládeže a rozhodcov

V tento deň Okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany KNM zvolal veliteľov, rozhodcov a ref. mladeže z okresu, aby sa preškoli z pravidiel hasičského športu - DPO v kategórii muži, ženy, dorast, Plameň (žiaci). Podrobný vyklad pravidiel nám zabezpečil okresný veliteľ Bc. Peter Harcek. Za náš zbor sa školenia zúčastnil Rozhodca DPO SR Milan Drabik st., referent mládeže Štefan Cesnek a za členov to bol tajomník Zdenko Bollo a Dušan Ševčík.

Nakoľko tento rok je postupovým rokom pre kategóriu Plameň, zhodli sme sa, že okresné kolo pre túto kategóriu sa uskutoční v nedeľu 10.6.2012 pravdepodobne na ihrisku v Rudine. Okresné kolo v kategórii muži, ženy a dorast sa uskutoční behom súťažnej sezóny 2012...

 

19.5.2012 Hasičská brigáda pre lesy

V peknú sobotu sa 8 našich členov zúčastnilo brigády pre urbárske lesy obce Snežnica. Ráno pred 6.00 sme sa zhromaždili pred zvonicou a dopravili sme sa do časti Kosian, kde sme vykonali preriezku bukového porastu. Práca bola náročná a v ťažkom, husto zarastenom teréne, ale ako každá dobrovoľná organizácia potrebujeme finančné prostriedky pre naše aktivity a nepochybne nás tešila i dobre vykonaná práca. Brigádu zabezpečil náš novozvolený brigádnicky referent Ján Labuda. Brigády sa zúčastnili členovia: Ján labuda, Martin Tomáš, Martin Bollo, Jakub Bollo, Michal Jezbera, Štefan Martinský, Ján Belanec, Bc.:-) Dušan Ševčík...Všetkým členom, ktorí sa zúčastnili patrí vďaka, všetci ostatní členovia sa vopred ospravedlnili prevažne z pracovných povinností...

18.5.2012 Školenie strojníkov

Náš dobrovoľný hasičský zbor sa usiluje i o odbornú stránku a školenia našich členov. 18.5. sa zúčastnili školenia strojníkov vo Floriáne v Martine naši dvaja členovia Michal Jezbera a Martin Bollo. Práca strojníkov je v zbore v prípade zásahu, ale i údržby techniky veľmi dôležitá. Strojník zodpovedá za materiálne vybavenie, obsluhuje motorovú striekačku, dbá na bezpečnosť ostatných...Udržuje hasičskú techniku v pohotovostnom režime, dopĺňa PHM, vedie evidenncie o používaní jednotlivých zariadení.

Strojníci boli oboznámení s obsluhou a montážou PS 12, Tatry T148, Tatra 815, Skoda 706 rthp, Tohatsu čerpadlo, plávajúce, elektrické, ponorné, kalové čerpadlo...Navštívili hasičské múzeum v Martine- Priekope, kde sa oboznámili s historickou hasičskou technikou.

13.5.2012 Oslava Dňa matiek

V túto chladnú fatimskú nedeľu organizovala Farnosť Snežnica v spolupráci s Farnosťou Brodno slávnostnú svätú omšu pri Kaplneke p. Brodniankou, kde sa stretli sprievody veriacich oboch obcí. V sprievode zo Snežnice sa zúčastnili i dobrovoľní hasiči s posvätenou hasičskou a ružencovou zástavou. Od ranných hodín sme v okolí kaplnky pripravovali priestor pre slávenie omše a posedenie pre občanov obcí. Starosta obce Snežnica zabezpečil občerstvenie pre veriacich, obyvatelia Brodna zas navarili chutný guláš a Snežničania napiekli mnoho koláčov...Každá matka bola obdarovaná i čokoládou, kedže táto nedeľa pripadla na Deň matiek. Slávnostnú atmosféru pekne dotvorila dychová hudba Brodnianka, v sprievode ktorej po skončení omše a v obajatí občanov obcí zazneli mnohé pekné slovenské pesničky. I DHZ Snežnica touto cetou prejavuje všetkým matkám úctu a vďaku. Myslím, že táto vzájomná akcia dvoch obcí dopadla veľmi dobre a dúfam, že sa stretneme opäť o rok.

Ešte patrí vďaka všetkým, ktorí sa pričinili k dôstojnému priebehu tejto peknej udalosti a zoberme si kázeň o priateľstve k srdcu....

 

 

 

 

11.5.2012 Hasičstvo je pre každého- prijatie nového člena

Na schôdzi, kde sme prebrali potrebné organizačné náležitosti :-) sme prijali do našich radov aj nového člena. Stal sa nim Miroslav Javorík, ktorý je už dlhšiu dobu  našim sympatizantom. Podľa jeho slov do dobrovoľného hasičského zboru vstúpil najmä kvôli tomu, aby nám pomohol zachovávať kultúrne tradície nášho regiónu, ktorým sa náš zbor usilovne venuje. Veríme a vieme, že Miro bude pre náš zbor veľkým prínosom, nielen z hľadiska hodobného ( venuje sa spevu, klavíru, harmonike, saxafónu), ale dokáže obetavať svoj voľný čas pre zveľaďovanie našej obce, hasičskej zbrojnice, pomoci blížnym v čase núdze, čo je prvoradou prioritou nášho zboru....

6.5.2012 Floriánska omša

Dňa 6.5.2012 bola v našom farskom kostole Sedembolestnej Panny Márie v Snežnici slávená slávnostná svätá omša za členov DHZ a ich rodiny, ktorú viedol správca farnosti Ján Vrbata pri príležitosti sviatku Sv. Floriána- patróna hasičov. Omše sa zúčastnili dobrovoľní hasiči zo Snežnice a z Oškerdy. Farár nám vyjadril poďakovanie a povzbudil nás vo svojom fungovaní, pretože v dnešnej dobe je už málo dobrovoľníkov, ktorí nezištne pomáhajú svojmu okoliu....Po skončení omše sa uskutočnilo malé posedenie pre členov DHZ  s rodinami v hasičskej zbrojnici.

 

 

30.4.2012 Dobrovoľní hasiči stavali máj

Na konci mesiaca apríl už tradične postavil náš DHZ Snežnica v centre

na námestí obecný máj. Máj zdobí pekne ozdobený stromček a na žŕdke je

umiestnené srdce, ktoré symbolizuje  lásku k našim ženám:-)

 

29.4.2012 Hasičský zbor opäť zasahoval

V poslednú aprílovú nedeľu náš zbor opäť zasahoval. DHZ Snežnica bol v poobedných hodinách  povolaný susedným DHZ Brodno na pomoc pri hasení lesného požiaru v katastri obce Brodno. Požiar sa vznietil od nedohaseného ohňa po pálení haluzovín. Na výjazde sme použili nové hasičské auto Iveco Daily, dopravu vody do lesného porastu sme zabezpečili i pomocou 1000 litrového barelu na vodu, ktorý naši členovia šikovne a prakticky pripevnili na vlečku. Zásahu sa zúčastnilo 18 našich členov a približne rovnaký počet členov z Brodna. Použili sme i hasiace vaky na dohasenie neprístupných ohrozených miest, pomocou lopát a motýk sme narúšali tlejúce miesta. Požiar sa šíril koreňovým systémom, takže jeho absolútne uhasenie bolo veľmi obtiažne. Avšak zeminu sme dostatočne premočili pomocou nami dostupnej techniky a techniky z Brodna, okolo ohrozeného územia sa vykopal ochranný rigol, aby sa zamedzilo ďalšiemu prípadnému šíreniu požiaru. Zásah sa ukončil okolo 17.00 hod, niektorí členovia z Brodna však na mieste požiaru ostali hliadkovať až do rána nasledujúceho dňa. I vďaka včasnému zásahu a vybaveniu, ktoré náš zbor má a nepochybne i vďaka vzájomnej spolupráci susedných hasičských zborov sa podarilo predísť obrovským škodám na lesnom poraste...

 

 

Plány zboru na mesiac máj:

- hliadkovanie v lesoch a na poliach počas suchých období

- úprava lesných a poľných ciest v prípade potreby zásahu vozidlom

- údržba hasičskej techniky

- 6.5. floriánska svätá omča v kostole v Snežnici

- 7.5. vyhodnotenie literárno- výtvarnej súťaže v ZŠ a MŠ v Snežnici

- 13.5. pochod so zástavou ku kaplnke pod Brodniankou- slávenie svätej omše spolu s DHZ Bordno a občanmi obcí

- 12,13.5 účasť na Hsičskej nedeli v Martine

- 27.5 prezentácia hasičskej techniky na MDD na ihrisku v Snežnici

- členská schôdza ( plány zboru, spolupráca s obcou....)

- vedenie krúžku Požiarnik, výlet s deťmi do okolia obce

- čistenie kanalizácie v obci, údržba odvodňovacích zariadení

- pomocné práce pre obec

- váľanie mája spojené s ľudovou zábavou

- požiarno- poplachové cvičenie pre členov DHZ

- iné práce a činnosti....

Výzva pre občanov

Dobrovoľný hasičský zbor i naďalej vyzýva občanov, aby nepodceňovali údržbu vyhrievacich telies, komínov i v mesiacoch, keď sa málo používajú. I v tento večer 28.4.2012 bol v dedine spozorovaný požiar komína - znietenie sadzí v zadechtovanom komíne v časti obce Na záhradách. Členmi DHZ bol majiteľ  rodinného domu upozornený, aby venoval tejto nebezpečenj situácii pozornosť, situácia sa behom pár minút upokjila. Prisľúbil údžbu komína nasledujúci deň. Požiare komínov často vznikajú v noci a zastihnú majiteľov nepripravených, vtedy môžu byť škody na mejetoch, ba i životoch veľmi veľké. Obráťte sa na osoby s odbornou spôsobilosťou, ktoré Vám s garanciou kvality vykonajú údržbu vyhrievacich telies a komínových systémov....

22.4.2012 Výbor DHZ sa zúčastnil okresnej IMZ v Rudine

V nedeľu 22.4. dopoludnia sa konalo inštruktážno- metodické zamestnanie DHZ okresu KNM v Rudine. IMZ sa niesla najmä v znamení zhrnutia minulého roka, vyhodnotili sa činnosti jednotlivých DHZ, súťaží....Obsiahlu správu zo Snemu DPO SR nám predstavil Bc. Peter Harcek, ktorý nás spolu s členom Republikovej komisie pre históriu Ľudovítom Hochom zastupuje v rámci DPO SR. Zástupcovia nášho DHZ pre okres KNM- okrsok 1 je inštruktor Ján Belanec a za prevenciu je to predseda Štefan Tomáš. Na Sneme DPO SR sa v uplynulých dňoch konali voľby, kde na post prezidenta už nekandidoval doterajší Judr. Jozef Minárik. Novým prezidentom  DPO SR sa stal LADISLAV PETHÖ, PhDr. Aj za DHZ Snežnica gratulujeme novozvolenému prezidentovi DPO SR a ďakujeme starému za vzornú reprezentáciu, prajeme veľa zdravia....

 

 

 

20.4.2012 Prakticko- vzdelávacie cvičenie v ZŠ a MŠ

Dňa 20.4.2012 zorganizoval náš dobrovoľný zbor prakticko- vzdelávacie cvičenie pre žiakov základnej a materskej školy. Zámerom tohto cvičenia bolo najmä oboznámenie detí s nebezpečenstvom požiaru, spôsobom jeho zdolávania, jeho prevenciou, evakuáciou objektu,  či ochranou zdravia pri požiari. Tematický plán pozostával zo vzdelávacej časti, ktorú sme viedli formou besiedok pre jednotlivé ročníky. V nižších triedach a materskej škole sme sa snažili zábavnou formou vysvetliť deťom základné pravidlá pri zdolávaní požiarov, simulovali sme volania na tiesňovú linku, ale sústredili sme sa najmä na „detské hry“ s ohňom a vysvetlili sme ich nebezpečenstvo. Vo vyšších triedach sme podrobnejšie objasnili princípy horenia a hasenia požiarov, zamerali sme sa na činnosti spojené so zásahom, poskytovaním prvej pomoci.

Ďalšia časť daného cvičenia bola rozdelená do 4 stanovísk, ktoré postupne absolvovali jednotlivé ročníky:

Na stanovisku č.1 bola ukážka materiálneho vybavenia hasičského auta Iveca Daily, ktoré nám toho roku slávnostne odovzdal minister vnútra. Žiaci mohli nahliadnuť do interiéru auta a boli im vysvetlené jeho základné funkcie.

Na stanovisku č.2 sa žiaci podrobnejšie dozvedeli o používanej hasičskej technike. Vykonal sa požiarny útok s vodou z  miestneho potoka pomocou PS12. Žiaci si mohli prakticky skúsiť zostavenie dopravného vedenia, hasenie so snehovými a práškovými hasiacimi prístrojmi. Bol im objasnený spôsob použitia plávajúceho čerpadla, praktické zručnosti nadobudli i pri používaní hasiacich vakov, džberových striekačok....

Na stanovisku č.3 bol odborný výklad z terminológie civilnej obrany. Žiakom boli vysvetlené princípy fungovania plynovej masky, spôsob ochrany v prípade chemického, jadrového, či iného ohrozenia, použitie improvizovaných prostriedkov na ochranu zdravia. Získali informácie o spôsoboch ohlasovania nebezpečných situácií, naučili sa rozoznávať signály sirény....

Stanovisko 4 bolo určené pre zdravotnícku prípravu, kde sme sa sústredili najmä na úrazy spôsobené požiarom, rôzne popáleniny, zástava dýchania, priotrávenie splodinami horenia a pod.....

Po skončení týchto stanovísk sa žiaci vrátili späť do tried. Školou i škôlkou sa začal niesť zvuk ručnej sirény a údery na kovové predmety, ako i zvukový signál „ horí“ . Všetci žiaci, i triedny učitelia vedeli, ako sa majú v danej situácii správať a vykonala sa evakuácia objektov. V areáli školy sme založili simulovaný požiar, členovia protipožiarnej školskej hliadky „zavolali“ na tiesňovú linku a o chvíľu sa na školskom dvore objavilo hasičské auto, kde naši členovia vykonali zásah a požiar zneškodnili.

Myslíme, že táto naša spolupráca so základnou a materskou školou dopadla veľmi dobre, žiaci sa naučili mnoho nových vecí a mohli si ich i prakticky otestovať. Takto sme strávili naozaj príjemné a dúfame, že i užitočné dopoludnie s našimi deťmi. Pretože prevenciu medzi najmenšími kladie náš zbor do popredia plánujeme viacero akcií pre naše deti, či už v školských, alebo mimoškolských priestoroch. Náš zbor zároveň  vyhlásil pri príležitosti mesiaca „Apríl- mesiac lesov“ výtvarno- literárnu súťaž pre naše deti s protipožiarnou tematikou.

- video z nácviku evakuácie v priestoroch ZŠ  www.youtube.com/watch?v=BZRLo8qBl_Q

- video z ukážky zásahu v ZŠ www.youtube.com/watch?v=-FtBcOVnAr4

 

 

 

 

 

18.4.2012  Hasičské cvičenie

V podvečerných hodinách sme sa zúčastnili prvého hasičského cvičenia s novým autom. Vyskúšali sme jeho funkcie, prakticky si overili spôsoby hasenia, obsluhy jednotlivých častí.....

Ako cvičenie dopadlo môžete pozrieť na videu: www.youtube.com/watch?v=bkE6kPoqDN0

 

 

14.4.2012  Ukážka obsluhy hasičského auto Iveca Dailly

Vo večerných hodinách nám prišiel vysvetliť obsluhu a údržbu hasičského auta Bc. Peter Harcek. Ukázal a vysvetlil nám všetky jeho funkcie, spôsoby jeho údržby, doplnili sme pod jeho vedením vybavenie do hasičského vozidla, ostatné chýbajúce materiály však musíme dokúpiť. Je potrebné vyškoliť strojníkov a vodičov, aby sme boli i kvalifokavane pripravení v prípade potreby zásahu....

 

14.4.2012 Chystanie žŕdky na máj

 

V sobotu 14.4. naši členovia prichystali žŕdku na obecný máj. Prešli celé hory, kým našli ten najkrajší stromček pre naše pekné spoluobčanky...I touto cestou ďakujeme Spoločenstvu súkromných hôr Snežnica......

 

Aj hasiči slávia Veľkú noc

Už tradíciou sa stalo pre členov DHZ Snežnica taká vznešená pocta akou je stráženie Božieho hrobu na Bielu sobotu. Od ranných hodín sme sa v pravidelných intervaloch striedali spolu s  miništrantmi, mladými dievčatami.... Teší nás fakt, že toho roku sa do stráženia zapojili i členovia DHZ Oškerda, ktorí už patria do našej novozriadenej farnosti, ako aj miestne poľovnícke združenie.

Vo večerných hodinách sme sa zúčastnili slávnostnej vigílie Vzkriesenia, ktorá sa konala v našom kostole po prvýkrát. V slávnostnom sprievode s posvätenou hasičskou zástavou sa okrem domácich hasičov zúčastnili i hasiči z Oškerdy.

 

V Snežnici horelo

    V piatok 6.4.2012 nad ránom okolo  03.00 hod. nám bol hlásený požiar rodinného domu v miestnej časti obce Prúty. Po príchode na miesto nešťastia sa však zistilo, že išlo o požiar auta značky Volkswagen Golf 5 r.2007, ktorý parkoval pred rodinným domom.  Po našom príchode bolo auto už požiarom takmer úplne zničené, začalo sa zniecovať i auto parkujúce vedľa zn. ARO. Našou snahou bolo uchrániť aspoň toto vozidlo, chystali sme sa použiť hasiace prístroje, avšak práve v tej chvíli dorazili na miesto aj profesionálni záchranári z HaZZ KNM, ktorí viedli činnosť pri zásahu. Vysokotlakovým prúdom vody požiar uhasili, avšak škody boli značné, Golf zhorel do tla, ARO sa podarilo z časti zachrániť. Dočerpanie vody do cisterny sa uskutočnilo pomocou podzemného hydrantu.   

     Vzájomnou spoluprácou profesionálnej zložky a DHZ spolu s uvedomelými občanmi obce sa predišlo ešte väčším škodám na majetku. Avšak o ničivej sile ohňa sa presvedčili i majitelia rodinného domu, ktorým autá patrili, pretože sálajúce teplo od ohňa im zničilo okná, fasádu, oporný múrik i oplotenie okolo pozemku. Na druhý deň sme upratovali komunikáciu, ktorá bola značne znečistená od roztečených platov a splodín po požiari. Príčiny požiaru vyšetruje polícia.

 

Hasičské auto

    1.marec roku 2012 sa zapíše do hasičskej kroniky veľkým písmom. Už po dlhé roky sme túžili mať vlastné hasičské auto a práve v tento deň sa naše želania naplnili.  V poobedných hodinách sme sa slávnostne nastúpili na miestnom parkovisku a očakávali sme príchod nového hasičského auta, ktoré nám slávnostne odovzdal niekdajší minister vnútra Daniel Lipšic. Na slávnosti boli prítomní i hostia z okolitých obcí, ako i  členovia OV DPO KNM, ďalej poprední členovia DPO SR a viacerí vrchní funkcionári z hasičských radov.  Slova sa ujal starosta obce Ján Pokrivka, ktorý na úvod privítal všetkých hostí, ocenil prácu hasičov v obci a vyjadril presvedčenie, že auto bude naozaj v dobrých rukách. Minister Lipšic sa nám prihovoril slovami pred prizerajúcimi sa spoluobčanmi :“Dobrovoľní hasiči na Slovensku to je veľká tradícia, zameraná na ochranu tých najvzácnejších hodnôt: zdravia, majetku, života....“ Vyzdvihol prácu a dôležitosť dobrovoľných hasičov, pretože sú to práve tí, ktorí bývajú na mieste tragédií a živelných pohrôm ako prví. K adekvátnej pomoci patrí i príslušné vybavenie, a tak nám slávnostne odovzdal nové Iveco Daily, ktoré symbolicky naštartoval a spustil sirény veliteľ DHZ Ján Belanec. Potom kňaz farnosti Ján Vrbata posvätili toto vozidlo. Nasledovala prehliadka hasičskej zbrojnice a všetci prizerajúci boli pozvaní do kultúrneho domu na pohostenie, kde sme ministrovi odovzdali fujaru, na ktorej sa pokúšal zahrať. Ako členovia zboru sme ešte dlho do večera obdivovali nové auto, týmto chceme vyjadriť vďaku všetkým tým, ktorí prispeli k dôstojnému priebehu tejto akcie, ako aj tým, ktorí sa podieľali na tom, aby sme získali toto nové auto.   

Akoby naschvál vo večerných hodinách, keď sa členovia zboru poberali domov bol hlásený požiar obytného domu v obci. Na miesto prisšli dve zásahové vozidlá z HaZZ KNM, avšak sa zistilo, že išlo "len" o znietené sadze v komíne, zásah teda nebol nutný, nakoĺko sadze rýchlo vyhoreli...

Mesiac február 2012

    Tento mesiac nás prekvapil svojou nehostinnosťou a ukázal, aká vie byť pani zima. Prvá polovica februára sa niesla v znamení silných mrazov, ktoré nasledovalo obdobie extrémneho sneženia. V obci bola vyhlásená kalamitná situácia, boli povolané ťažké mechanizmy na pomoc pred náporom snehu. Bol vyhlásený zákaz vyvážania snehu do koryta miestneho potoka, čo však viac ľudí nedodržiavalo. Následkom silného oteplenia koncom mesiaca ( sobota 25.2.) potom topiaci sa sneh narobil vo viacerých častiach obce problémy, avšak k vybreženiu potoka nedošlo i vďaka občanom Snežnice, ktorí sa snažili udržiavať priechodnosť potoka v spolupráci s členmi nášho zboru.

    V priebehu mesiaca pomáhal i HaZZ z KNM pri transporte spoluobčana, ku ktorému sa nemohla dostať rýchla zdravotná služba z dôvodu zľadovatenej cesty a množstva snehu. Posledné dni februára patrili dobrovoľnému hasičskému zboru, ktorý sa pripravoval na príchod nového hasičského auta IVECO, ktoré mal 1.3.2012 darovať obci minister Daniel Lipšic. Upratovalo sa okolie hasičskej zbrojnice, vykonala sa údržba techniky....

    Z hľadiska činnosti môžeme zhrnúť mesiac február ako úspešný splnili sme všetky plány pre tento mesiac. V mesiaci marec plánujeme viacero členských schôdzí, na ktorých by sme chceli prebrať mnoho organizačných záležitostí týkajúcich sa akcií v tomto roku, budeme sa sústrediť najmä na nadviazanie spolupráce so ZŠ, MŠ, príp. dokončenie prevencie v obci.

Neustále Vás vyzývame, aby ste venovali pozornosť vykurovacím telesám, svojim komínom, aby ste boli opatrní pri manipulácií s popolom....

Pozn.:  DHZ ďakuje všetkým členom i sympatizantom za ich aktivity počas mesiaca február. Osobitnú vďaku vyjadruje zbor Mirovi Javoríkovi, ktorý nám počas našich akcií vždy rád zahrá a postará sa o zábavu tanečnú i inú J v spolupraci s Jánom Cesnekom i Štefanom Cesnekom.

V mesiaci február bola viackrát uverejnená relácia v obecnom rozhlase, ako i oznamy vyvesené na frekventovaných miestach, aby občania neustále kontrolovali svoje vykurovacie telesá a komíny .....

 

Pomoc pri zásahu

    Dňa 19.1.2012 pred 21.00 hodinou bol nahlásený požiar komína v Snežnici. Okamžite po príchode hasičskej jednotky z HaZZ KNM, sme vďaka dobre organizovanému zvolávaciemu systému medzi členmi zboru v obci boli na mieste v počte 6 členov. Po príchode a obhliadke miesta bolo zistené, že ide o horenie sadzí v zadechtovanom komíne. Členovia z HaZZ pomocou termokamery skontrolovali stav komína na povale a obytných priestoroch. Na povale domu bolo zistené narušenie konštrukcie komína a únik splodin do medzipriestoru stropu.  Bolo nutné rozobrať podlahu na povale a zabrániť šíreniu požiaru. Zásah komplikovalo silné zadymenie. Vplyvom vysokej teploty došlo k poškodeniu celého komína. Požiar sa podarilo zlikvidovať po takmer troch hodinách. Vzhľadom k tomu, že i po zásahu bola teplota komína príliš vysoká, zostali traja členovia DHZ po  odchode hasičskej jednotky na mieste a kontrolovali najmä podkrovné priestory. Kontrolná skupina bola na mieste do 07.00 nasledujúceho dňa.                                 

Fašiangová zabíjačka a zábava

    V sobotu 28.1. bolo v našej dedine rušno. Dobrovoľný hasičský zbor usporiadal 1. ročník fašiangovej zabíjačky. Ráno sme sa zobudili do mrazivého rána. Na námestí sme rozkúrili v parákoch a čakali, kým naši členovia dovezú prasa od miestneho chovateľa.  Po ich príchode sa začala pravá dedinská zabíjačka, kde nechýbala miestna ľudová hudba. Množstvo prizerajúcich ľudí si neskôr mohlo pochutiť na tradičných zabíjačkových špecialitách, ochutnať kapustnicu, varené vínko...“Veľmi sa mi páči, že naši hasiči oživujú staré zvyky, najmä kvôli našim deťom, ktoré takéto veci nikdy nezažili“ , povedali Jarka a Alenka, ktoré sa prišli na dedinskú zabíjačku pozrieť so svojimi rodinami. Vo večerných hodinách sa v obci konala fašiangová zábava, ktorá trvala až do rána.                      

Gratulácia

    Dňa 14.1.2012 sa dožil krásneho životného jubilea 50 rokov dlhoročný člen DHZ Milan Drabik. Od roku 1985 bol členom DHZ Kotrčiná Lúčka,  a v roku 2010 prestúpil medzi členov DHZ Snežnica. K jeho okrúhlemu výročiu a do ďalších rokov mu želáme veľa úspechov v práci, v rodine i v kruhu priateľov hasičov.