19.11.2016 II. ročník hasičského bálu

    Opäť po roku sme plní očakávaní...Je pred nami totiž II. ročník hasičského bálu. Minulý rok dopadol na výbornú a preto očakávania boli veľké, či už od hostí ako i od nás, členov. Pred 19:00 hod. sa v sále KD obce Snežnica začali schádzať hostia, ktorých uvítavali predseda zboru Martin Bollo s manželkou Gabikou a tiež veliteľ Ján Belanec s manželkou Jarkou.

    Bál začal veľkolepo nástupom uniformovaných členov so zástavami a pokračoval príhovorom predsedu. Úvodný tanec patril starostovi obce MVDr. Milanovi Hlavatému s manželkou Jankou. Tancovali na valčík v podaní akordeónistky Mgr. Silvie Vyšinskej. Druhý valčík patril všetkým hasičom. Napokon nás privítala aj hudobná skupina TRIO BAND, ktorá nás počas večera zabávala.

    Vrcholom bálu bolo vystúpenie ohňovej show v podaní formácie Black Evils, ktorá zožala veľký úspech. V ranných hodinách sme pomaly opúšťali snežnický kulturák s pocitom dobre odvedenej roboty... Pekný program, výborná hudba, bohatá tombola a chutné jedlo....tak by som asi zhodnotil II. ročník hasičského bálu. Vďaka patrí všetkým, ktorí prispeli akoukoľvek pomocou pri organizácii tejto udalosti.

26.10.2016 Kontrola vozidla a protipovodňového prívesu

    Opäť po roku sme sa s naším vozidlom Ivecom a tiež s novoprideleným protipovodňovým vozíkom zúčastnili kontroly na Okresnom riaditeľstve HaZZ v Čadci. Kontrolovala sa najmä úplnosť a funkčnosť vybavenia vozidla a prívesu. Obhliadka dopadla bez problémov, neboli zistené žiadne závažné nedostatky za čo patrí vďaka všetkým, ktorí sa starajú o vozidlo a príves aby bolo vždy plnohodnotne pripravené na zásah. V marci budúceho roku končí 5 ročná lehota, kedy sme mali vozidlo len vo výpožičke, nebolo vlastníkom obce. Všetko nasvedčuje tomu, že vozidlo by malo prejsť pod obec, ktorá je naším zriaďovateľom. Počas tohto 5 ročného obdobia sme každý rok boli s vozidlom na obhliadke technického stavu v Trnave a tiež na kontrole vybavenia v Čadci. Dodržiavali sme všetky stanovené požiadavky takže prepis na obec by mal prebehnúť bez problémov.

18.10.2016 Schôdza výboru DHZ

    Už po piatykrát v tomto roku sa stretol Výbor Dobrovoľného hasičského zboru v Snežnici, aby zhodnotil činnosť zboru a stanovil ciele na najbližšie obdobie. V rámci schôdze bolo naplánovaných mnoho bodov, ktoré bolo potrebné prejednať - organizácia hasičského bálu, ktorý je tento rok naplánovaný na 19.11.2016, pokladníčka nás oboznámila so stavom pokladne, veliteľ predniesol svoj plán zdokonaľovacej činnosti pre potreby DHZO. Predseda nás informoval o konferencii, ktorej sa zúčastnil v Martine na tému hasičských jednotiek a spolu s veliteľom podali podrobnú správu.

    Ďalej sa schôdza niesla v zmysle nesplnených úloh v rámci tohto roka ako je zápisy do kroniky, pričom tajomník zboru prisľúbil, že uskutoční nápravu, aby na výročnej schôdzi bola už k nahliadnutiu. Prejednávala sa tiež príprava výročnej schôdze, avšak tejto téme sa budeme venovať bližšie až na ďalšej schôdzi. Výbor vyjadril nespokojnosť nad činnosťou niektorých členov výboru, navrhol nominovať v rámci budúceho roka nových členov.

    Referent mládeže vyjadril sklamanie nad neúčasťou mládeže na tejto schôdzi, pretože tu boli prizvaní aj zástupcovia mládeže, ktorí sú našimi potencionálnymi nástupcami. Ďalej sa schôdza niesla v duchu možnosti pridelenia hasičskej vetriesky našej obci, tajomník bol poverený pripraviť žiadosť, ktorá bude zaslaná na krajské riaditeľstvo do Žiliny, netrúfame si však odhadnúť či žiadosť bude úspešná...

Gratulujeme výherkyni

    V rámci II. čísla obecných Novín spod Vretňa sme ako DHZ Snežnica zastrešovali súťaž v novinách o 2 lístky v hodnote 40€ na II. ročník hasičského bálu, ktorý sa uskutoční 19.11.2016 v Snežnici. Súťaž spočívala vo vylúštení osemsmerovky, kde správnou odpoveďou bol: VELKY VRETEN. Na základe informácií z redakcie prišlo 19 mailových správnych odpovedí a 4 odpovede boli nahlásené osobne na obecnom úrade. Šéfredaktorka Veronika Sabelová za prítomnosti starostu vylosovala výherkyňu, ktorou sa stala Ema Rančáková zo Žiliny. Gratulujeme.

12.10.2016 Technický zásah - čistenie vodovodného potrubia

    Boli sme požiadaní starostom obce o pomoc pri riešení problémov s pitnou vodou, kde v daždivom období bývajú sťažnosti, že voda býva zakalená. Obec vyvíja maximálne opatrenia, aby predchádzala znečisťovaniu vody a tak po kontrole rezervárov a záchytov za pomoci nás, členov DHZO, sme vypúšťali všetky podzemné hydranty v obci aby všetky usadené sedimenty boli vyplavené. Veríme, že i týmto krokom prispejeme k skvalitneniu pitnej vody. Tejto udalosti predchádzalo i varovanie miestneho rozhlasu o možnom poklese tlaku alebo znečistení vody.

1.10.2016 Zbrojnica v novom šate

    V rámci tohto roku sme si dali za úlohu i natiahnuť fasádu na hasičskú zbrojnicu. Táto úloha sa stále odkladala, lebo vždy bola nejaká iná robota prednejšia :-) Či už v rámci domácnosti, alebo v rámci obce či hasičov. Inokedy sme sa zasa nenazbierali. Napokon najväčšie úsilie ohľadom zorganizovania tejto brigády vynaložil náš predseda Martin Bollo. Konečne sa nám podarila natiahnuť pekná fasáda i marmolitový sokel. I keď to ešte nie je úplne dorobené, aspoň z pohľadovej strany to vyzerá ako dôstojne miesto vedľa obecného úradu. Ešte plánujeme natrieť vráta na zbrojnici, uvidíme ako bude našej činnosti priať počasie. Veľká vďaka okrem predsedu patrí aj Mariánovi Rusnákovi, Števovi Cesnekovi, Petrovi Bollovi, Jánovi Labudovi, Jánovi Belancovi ale aj nečlenom Palovi Martikánovi, Petrovi Hlavatému.

09.10.2016 Zdokonaľovacia príprava členov DHZO

    Jedným z uznesení, ktoré sme prijali na výročnej schôdzi bola i zdokonaľovacia príprava. V tento deň bola zameraná na teoretickú časť - hasičské vozidlo Iveco Dailly. Vzhľadom na to, že vedomosti niektorých členov ohľadom vozidla sú dostatočné, jednak z hľadiska využitia vybavenia, ale aj po technickej stránke veliteľ Ján Belanec bol ako školiteľ za materiálne vybavenia a za motorové časti, čerpadlá a nadstavbu nás zas školil predseda Martin Bollo.

    Školenia sa zúčastnilo 9 členov DHZO, pričom veliteľ vyjadril v úvode mierne sklamanie nad účasťou, pretože bolo prizvaných vyše 20 členov DHZ. Podrobne sme prešli jednotlivé časti vozidla - od kabíny, cez priestory G1-G4. Zoznámili sme sa s jednotlivým vybavením. Prezentácie plávajúceho čerpadla, nadstavbovej časti MAGIRUSU, motorovej píly mal na starosti Martin Bollo.

    Táto zdokonaľovacia príprava nás mala upevniť vo vedomostiach ohľadom využitia prostriedkov z hasičského vozidla, má za úlohu prispieť k lepšej orientácii vo vozidle, aby sme v prípade potreby a pri zásahu boli naozaj plnohodnotní. Zdokonaľovacie prípravy sú jedna z najdôležitejších tém, ktoré aktuálne rozoberáme na každej našej schôdzi. Sú veľmi dôležité, nielen z hľadiska akcieschopnosti, ale aj z pohľadu našej bezpečnosti. Vieme, že aktuálne máme v tejto časti fungovania DHZO značné medzery, ale sústavnou prípravou, ktorú plánujeme v najbližšom období uskutočňovať, verím, že pritiahneme medzi seba aj menej aktívnych členov DHZO a tak sa členská základňa rozšíri o ďalších vyškolených členov. V rámci členstva v DHZO by mal mať člen absolvovanú základnú prípravu, ktorú majú aktuálne 11 naši členovia. V najbližšom období plánujeme cvičenie zamerané na praktické využitie príslušenstva vozidla.

    Vďaka tým, ktorí si našli čas: Martin Bollo, Ján Belanec, Peter Bollo, Marián Rusnák, Milan Maliar, Ján Labuda, Milan Drabik st., Štefan Cesnek, Dušan Ševčik. Z hľadiska pracovných povinností sa nemohli zúčastniť: Martin Tomáš, Milan Drabik ml., Ľuboš Drabik.

08.10.2016 Odborná konferencia v Martine

    Prijatím Zákona o Dobrovoľnej požiarnej ochrane SR 37/2014 Z.z. s účinnosťou od 1.apríla 2014 cítime i my ako členovia výboru nárast zodpovednosti v rámci nášho postavenia. Na DHZO sa kladie viac nárokov, jednak z hľadiska zásahov, ale tiež z pohľadu vedomostí a celkovej "hrdosti" byť dobrovoľným hasičom.

    Každoročne sa odborná konferencia uskutočňuje v Martine s názvom HASIČSKÉ JEDNOTKY 2016. Hlavnou témou konferencie bolo vzdelávanie a výcvik v hasičských jednotkách vo vzťahu ku kategórii DHZO.

Tematické okruhy konferencie

  1. Kategorizácia hasičských jednotiek – požiadavky na akcieschopnosť vo vzťahu k dotácii
  2. Plošné pokrytie a poplachový plán
  3. Vzdelávanie a výcviková dokumentácia
  4. Výcvikové centrum HaZZ Lešť – skúsenosti s výcvikom DHZO

    Náš zbor zastupoval predseda Martin Bollo a veliteľ Ján Belanec. Informovali nás o získaných vedomostiach, potvrdili, že z hľadiska fungovania DHZO, DHZ smerujeme správnym smerom, diskusie v rámci konferencie sa niesli najmä v duchu štrbín a neúplnosti v zákonoch, mnoho otázok smerovalo práve na využitie hasičských vozidiel a dialničných a mýtnych poplatkov.

    Ako už bolo i v minulých príspevkoch spomenuté náš zbor z hľadiska svojho vybavenia a akcieschopnosti je zaradený do kategórie B, za čo by nám (obci) mala byť pridelená finančná dotácia vo výške 2.000€, ktorá sa musí využiť na rozšírenie vybavenia zbrojnice.

28.09.2016 Janko gratulujeme!!!

V tento pekný deň sa narodil nášmu členovi, brigádnickemu referentovi, syn Dominik. Janko, prajeme Ti aj celej Tvojej rodine veľa zdravia, šťastia a lásky. A tak k Jankovi (5r.) pribudne ďalší mladý hasič :-)

24.09.2016 Svadba Veronika Smiešková

    V tento krásny deň si svoje áno povedali Veronika Smiešková a Peter Sabela. V mene celého dobrovoľného hasičského zboru Vám prajeme krásny život plný nezabudnuteľných okamihov a na spoločnej ceste životom veľa zdravia a lásky. I keď ani Veronika ani Peťo nie sú členmi nášho DHZ, avšak Veronika, ako zamestnankyňa OcÚ Snežnica je vždy naklonená k riešeniu našich problémov a ochotne nám vychádza v ústrety, za to Ti veľmi ďakujeme :-)

17.09.2016 MTB maratón

    Už v poradí štvrtýkrát naša obec hostila amatérskych i profesionálnych pretekárov z radov horskej cyklistiky. Od rána bolo v obci rušno, veď na registráciu na ihrisko sa ponáhľalo okolo 300 pretekárov z každého kúta Slovenska i zo zahraničia, konali sa tu preteky Snežnický MTB maratón, ktoré boli zároveň finálovým podujatím ŽUPA TOUR 2016.

    Samozrejme, že takáto akcia musí byť dobre zorganizovaná a boli sme požiadaní riaditeľom preteku p. Michalom Gáborom o pomoc pri regulovaní dopravy a usmerňovaní súťažiacich priamo v teréne. Náš zbor zastupovalo 11 členov. Polovica bola nápomocná pri usmerňovaní dopravy v obci, parkovaní prichádzajúcich vozidiel a ďalších 6 z nás bolo v Zástraní roztrúsení po problémových a orientačne náročných úsekoch trate. Pre pretekárov boli pripravené dva okruhy – cca 20 A 40 km v prostredí Kysuckej vrchoviny.

    V lese sme pretekárov usmerňovali, aby nezošli z trate, dávali pozor na ich zdravotný stav a pri prejazdoch hlavnou cestou korigovali dopravu. Táto udalosť patrí k jednej z najlepších, ktoré sa organizujú v obci, sme radi, že sme mohli byť súčasťou takto vydareného podujatia. Po pretekoch sme si išli pochutiť na klobásku a kofolku, o týždeň sme pozvaní na guláš pre organizátorov preteku. I napriek nie moc priaznivému počasiu akcia bola zvládnutá na výbornú a tešíme sa opäť o rok, kde radi pomôžeme pri ďalšom, jubilejnom ročniku.

18.09.2016 Schôdza členov DHZO

    Po nevydarenej schôdzi členov DHZO na ktorú prišli v auguste len traja členovia veliteľ zvolal opäť schôdzu s potrebou prezentovať nutnosť zdokonaľovacej prípravy. Veliteľ predniesol rozsiahle návrhy a námety na zdokonalenie činnosti DHZ z hľadiska teoretického i praktického. Vyjadril potrebu doškolenia ďalších členov - základnú prípravu. Plánované bolo i školenie pre strojníkov, avšak na základe aktuálnej legislatívy toto školenie nie je nutné, preto sme sa v rámci schôdze dohodli, že nebudeme investovať do tohto školenia v tomto roku a do budúcna sa uvidí jeho potreba a opodstatnenosť.

    V rámci tejto schôdze sme naplánovali teoretickú časť zdokonaľovacej prípravy zameranú na naše hasičské cisternové vozidlo Iveco Dailly na 9.10. so začiatkom o 13:30 v dĺžke trvania 6 hodín. V rámci ďalších školení sa zameriame na hadicové, sacie vedenie a penotvorné príslušenstvo, avšak termín sme neurčili, nakoľko sa musíme prispôsobiť i jesennému počasiu.

Z našej činnosti

    Z ostatných činností v rámci tohto obdobia sa nám podarila zlegalizovať budova hasičskej zbrojnice za čo patrí vďaka najmä starostovi obce MVDr. Milanovi Hlavatému, bolo nám pridelené súpisné číslo 369. V rámci techniky nám základnou údržbou prešla PS12 o čo sa postaral otec Mariána Muziku Fero Muzika za čo mu patrí vďaka. Taktiež v rámci II. vydania miestnych Noviniek spod Vretňa sme dostali priestor, ktorý sme využili najmä na osvetu a protipožiarnu prevenciu vzhľadom na vykurovacie obdobie a nebezpečenstvo vzniku požiaru.

    Samozrejmosťou je naša každoročná pomoc v rámci hodových slávností - príprava omše pri kaplnke na Medzivretní, ktorej predchádzala i brigádnicka činnosť zastrešená naším zborom - čistenie a spriechodnenie cesty ku kaplnke od rôznych drevín, ktíkov a prekážok. Samozrejmosťou je i pomoc na námestí najmä z organizačnej stránky. V rámci tohto roku sme vlastný predajný stánok nemali a rozhodli sme sa, že tieto hody budú patriť naším rodinám.

26.08.2016 Technický zásah - prečerpanie vody

Z hlásenia veliteľa Jána Belanca vyberáme:

    Na žiadosť starostu obce Snežnica, bola jednotka DHZO vyslaná k prečerpávaniu vody medzi rezervármi. Jednalo sa o naplnenie nového rezerváru, pre potrebu zásobovania vodou počas výstavby nájomnej bytovky. Pred výjazdom na miesto zásahu veliteľ informoval operačné stredisko o výjazde techniky s posádkou 1+4, ktorá bola na mieste doplnená ešte jedným členom. Po príjazde na miesto členovia rozložili dopravné vedenie v dĺžke 200 m a začali s prečerpávaním vody do nového rezervára, s prevýšením cca 20 m. Po naplnení rezervára vodou bolo vedenie rozobrané a jednotka odišla, ešte pred návratom do zbrojnice, na čerpaciu stanicu PHM doplniť pohonné hmoty. Následne sa jednotka vrátila do zbrojnice a veliteľ oznámil túto skutočnosť na operačné stredisko.

členovia technického zásahu: Ján Belanec, Martin Bollo, Štefan Cesnek, Milan Drabik ml., Martin Prášek, Milan Hlavatý

Návšteva nášho najstaršieho člena Jozefa Labudu pri príležitosti životného jubilea

    V marci tohto roka sa dožil krásneho jubilea 90.rokov náš najstarší a stále aktívny člen p. Jozef Labuda. Do hasičského zboru vstúpil v roku v roku 1958, kde zastával viaceré funkcie, napokon sa stal aj predsedom vtedajšieho požiarneho zboru. Ako členovia výboru sme mu boli oficiálne odovzdať pozdrav od Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky - medailu a diplom za mimoriadne zásluhy. Samozrejme sme sa aj v DSS v KNM trochu zdržali a zasmiali sa na príhodách tohto optimistického hasiča. Jožko do ďalších rokov Vám všetko najlepšie prajú všetci členovia DHZ Snežnica.

16.08.2016 Schôdza Výboru DHZ Snežnica, DHZO Snežnica

    Veliteľ DHZ Ján Belanec zvolal na tento deň v poradí už 4.schôdzu výboru v rámci tohto roka. Práve výborové a členské schôdze usmerňujú činnosť medzi dvomi výročnými schôdzami, preto je dôležité, aby sa im venovala dostatočná príprava. Taká bežná schôdza výboru trvá i vyše dvoch hodín, kde sa preberá aktuálna činnosť a plánujú sa aktivity na najbližšie obdobie, ale i na ďalšiu budúcnosť. Zápisnica zo 4 VČS bude k dispozícii čoskoro na tomto mieste.

    V tomto období bola zvolaná i schôdza DHZO - Dobrovoľného hasičského zboru obce Snežnica, avšak pre nízky počet prítomných členov sa schôdza neuskutočnila a presunula na mesiac september.

 

14.08.2016 DHZ Lopušné Pažite oslavuje 90.rokov založenia

    V tomto roku je v rámci okresu viacero osláv  založenia jednotlivých DHZ. Toto pekne výročie sme si pripomenuli aj v obci Lopušné Pažite. Slávnostný program sa začal posvätením novej hasičskej zástavy, ktorej vzdali úctu poprední predstavitelia domáceho DHZ. Program pokračoval sprievodom s historickými zástavami a vozidlami za doprovodu terchovskej muziky.

    Po príchode na miestne "športovisko", kde sa neskôr konala súťaž v hasičskom športe nás privítal starosta obce Ing.Peter Harcek, ktorí upomienkovými predmetmi hostí a domácich členov DHZ. Nasledovali príhovory od prezidenta DPO SR PhDr. Ladislava PETHŐ, od Krajského riaditeľa HaZZ plk. Ing. Jaroslava KAPUSNIAK, Ph.d, okresného predsedu p. Ing. Martišku, ktorý nám obsiahlo predniesol históriu zboru a tiež vystúpil poslanec Žilinského samosprávneho kraja, ktorý zastupoval predsedu ŽSK p.Ing.Vladimír Macášek. Po oficiálnej časti nasledovalo súťažné zápolenie na ktorom sa zúčastnilo mnoho družstiev.

24.07.2016 Spadnutý strom

z hlásenia veliteľa Jána Belanca:

    V popoludňajších hodinách, vplyvom silného vetra došlo k zlomeniu a pádu stromu na cestu medzi obcou Snežnica a miestnou časťou Kysucké Nové Mesto - Oškerda. Náhodná osoba nahlásila túto udalosť členovi DHZO Snežnica, ktorý o tom informoval veliteľa. Ten následne vyhlásil poplach a za pomoci zvolávacieho systému DHZO boli privolaní členovia do zbrojnice na zahájenie zásahu. Po príchode do zbrojnice a príprave na výjazd, veliteľ informoval o vzniknutej situácií IZS, kde ohlásil výjazd na miesto udalosti. Po príjazde na miesto bolo obhliadkou zistené, že sa jedná o zlomený strom padnutý na pravý jazdný pruh v smere do Snežnice. Členovia jednotky za pomoci dopravných kužeľov označili zatarasenú časť vozovky, nakoľko sa jednalo o neprehľadný úsek medzi zákrutami. Po zaistení úseku začali za pomoci RRMP s delením a odstraňovaním padnutého stromu. Nakoľko sa jednalo o hlavnú prístupovú cestu, zabezpečovali aj reguláciu premávky v danom mieste. Po odstránení konárov a napíleného dreva z vozovky, dočistili komunikáciu od drobných úlomkov a listov. Po sprejazdnení cesty sa jednotka vrátila do zbrojnice, o čom informoval veliteľ operačné stredisko IZS.

Súťažná aktivity hasičskej mládeže

    A je tu leto. Konečne sú tu letné prázdniny. Naši mladí však nezaháľajú a zúčastnili sa v uplynulom období dvoch súťaží. Išlo o súťaž v Trnovom, kde sa súťažilo v dvoch disciplínach (CTIF + požiarny útok s vodou). Naše družstvo tam v náročnej konkurencii obstálo na peknom 7.mieste.  Ďalšia súťaž na ktorej sme sa zúčastnili bola v Hornom Vadičove, kde sme obsadili nepopulárne 4.miesto časom 17sek. pri požiarnom útoku s vodou. Trochu nás to mrzelo, lebo tréningové časy mávame na úrovni 15 sek., ale všetko je to len o cviku...:-)

28.6. Preventívno-vzdelávacie cvičenie v ZŠ a MŠ Snežnica

    V tento deň bolo v areáli miestnej ZŠ od rána rušno. My, dobrovoľní hasiči sme chystali rozsiahlu prezentáciu našej činnosti a technického vybavenia. V spolupráci s riaditeľom ZŠ p. Emilom Jaššom bola o 07:50 hod. vyhlásená evakuácia objektu ZŠ, ktorú sprevádzalo simulované volanie riaditeľa nášmu veliteľovi Jánovi Belancovi . Zo zbrojnice bola vyslaná hliadka v počte 7 členov.

    Medzitým sa žiaci a zamestnanci spolu s ostatnými osobami zhromaždili na ihrisku a sledovali prebiehajúci zásah, pričom bol nahlásený požiar komínového telesa. Veliteľ po obhliadke vyslal do budovy hliadkové skupiny, pretože jedna osoba zostala v budove. hasiči ju úspešne dohľadali a potom nasledoval zásah na streche.

    Po jeho skončení nasledovalo zahájenie cvičenia, ktoré otvoril tajomník zboru Dušan Ševčík a odovzdal slovo predsedovi DHZ Martinovi Bollovi, veliteľovi a následne riaditeľovi ZŠ. Súčasťou zahájenia bolo i vyhodnotenie výtvarnej súťaže s protipožiarnou tematikou, ktorú zbor vyhlásil počas roka v miestnej škole.

    Cvičenie bolo rozdelené do 7 stanovísk: besiedka, hasičské vozidlo + protipovodňový vozík, požiarna striekačka + hadicové vedenie, špeciálne vybavenie hasičskej zbrojnice, civilná ochrana, zdravotná príprava a požiarna bezpečnosť. Jednotlivé stanoviska v predpísaných časových intervalov postupne absolvovali jednotlivé ročníky. Do celého cvičenia bola zapojená aj materská škola.

    Celkový priebeh tohto preventívno-vzdelávacieho cvičenia môžeme zhodnotiť ako vydarený, vzbudili sme v našich deťoch záujem o hasičstvo, vďaka patrí všetkým, ktorí prispeli akýmkoľvek spôsobom k jeho dôstojnému priebehu a tiež ZŠ za súčinnosť pri tejto peknej akcii.

19.6. Deň otcov na ihrisku v Snežnici

    Už štvrtýkrát v rade sa na ihrisku v Snežnici konala oslava Dňa otcov tretiu júnovú nedeľu v mesiaci. Podujatie každoročne sprevádza aj súťaž o najlepší guláš, kde tento rok súťažilo 7 tímov - Obec, Zálesáci, SNS, Starí páni - futbalisti, Hasiči, Švagrovia a Poľovníci.

    Od rána na ihrisku vyhrávala hudba. Hasiči chceli obhájiť minuloročné druhé miesto. O 14:00 porota v zložení Magdaléna Javoríková (predsedkyňa Jednoty dôchodcov Snežnica), Miroslava Dubanová (poslankyňa OZ), Emília Ševčíková (členka miestnych organizácií), Milan Hlavatý (starosta obce), Jaroslav Králik a Stanislav Kmec (poslanec NRSR) pristúpili k ochutnávaniu gulášov. Na prvom mieste skončil v tomto roku opäť guláš Poľovníkov, druhé miesto sa ušlo Švagrovcom a tretie miesto si obhájila Obec. Nám, hasičom, sa tento rok guláš vydaril, ale podľa chutí poroty sme neskončili na pódiových umiestneniach :-) Hasičov tento rok pri kotlíku zastupovali Ján Labuda, Štefan Cesnek, Peter Bollo, Tomáš Jezbera a ochutnávači boli Ján Belanec a Martin Bollo

    Program pokračoval priateľským zápasom medzi horným a dolným koncom (HORNÁ vs. DOLNÁ). Ide o 2.ročník tohto futbalového stretnutie, kde v roku 2015 vyhrala na 11-tky DOLNÁ, v r. 2016 vyhrala zasa HORNÁ, tiež na pokutové kopy.

18.6. 2016 Krajské kolo hry Plameň

    Po náročnej príprave, ktorá nasledovala po úspechu na okresnom kole v súťaži Plameň nadišiel deň D. Odchádzali sme do Zbyňova v nádeji, že sa umiestnime na nejakom peknom mieste, pričom za úspech by sme považovali umiestnenie v strede štartovej listiny. Vedomosti a zručnosti na to boli, aj keď počasie a búrky príliš príprave nepriali a tiež fakt, že značná časť súťažného družstva sa len ráno pred súťažou vrátila z chatovačky a vieme si predstaviť ako to na rozlúčkovej chate IX. ročníka vypadá :-)

    Súťaž prebiehala v dvoch kategóriách, vo vedľajšej - požiarny útok s vodou a v hlavnej kategórii, kde sa plnili dve disciplíny - požiarny útok CTIF medzinárodný a štafeta na 8x50 m medzinárodná. Daná súťaž má totiž celosvetovú pôsobnosť.

    V požiarnom útoku sme mali dva pokusy, pričom lepší z nich bol nad 20 sek. Natrénované bolo tak na úrovni 17 sek., avšak ani tento čas by nám nezaručoval pódiové umiestnenia, veď na krajskom kole sa stretnú najlepšie družstvá z celého okresu. V tejto disciplíne sme skončili na 8.mieste z 11 družstiev.

    V hlavnej kategórii - CTIF + štafeta sme boli zvedaví ako obstojíme v náročnej konkurencii. Taktiež sme mali po dva pokusy, štafetu sme skončili s časom 84 sek., kde sme vďaka výhodovým bodom, ktoré sa udeľujú za vek súťažiacich, aby sa zrovnali vekové rozdiely, nakoľko súťaže sa mohli zúčastniť deti od 8-16 rokov, skončili na 3.mieste. Veľké nádeje sme vkladali do CTIF, ktorá býva zlomovou a hlavnou disciplínou tejto súťaže. Lepší čas z dvoch pokusov bol vyše 110 sek., čo absolútne neodzrkadľoval úsilie a zručnosti detí, pretože sme mali očakávania do 80 sek. Stres, nervozita, chyby...tak asi zhodnotíme naše pôsobenie v disciplíne CTIF. Napokon sme skončili na Krajskom kole súťaže Plameň 2016 Žilinského kraja v r.2016 na výslednom 9.mieste. Deti boli trochu sklamané, popravde aj my, pretože sme mali natrénované tak na 4.-5. miesto. Je potrebné sa deťom sústavne venovať, navštevovať veľa súťaží, aby sme pri takýchto dôležitých pretekoch nezlyhávali.

    Patrí však obrovská pochvala našim súťažiacim za reprezentáciu obce a okresu. Vďaka patrí tiež členom DHZ, ktorí sa deťom venovali, najmä Števovi Cesnekovi a jeho žene Danke, rodičom, šoférom a celému Výboru DHZ Snežnica za podporu mládeže.

11.6.2016 Posedenie žien členov a členiek DHZ

    Výbor DHZ Snežnica pripravil pre ženy členov, členky a sympatizantky nášho zboru prekvapenie. Zorganizoval totiž posedenie pre ženy v kultúrnom dome, kde členovia výboru obsluhovali naše krajšie polovičky. Posedenia sa zúčastnilo okolo 20 žien a 10 detí. Výbor si dal záležať na príprave tohto posedenia, pekne - chlapsky vyzdobené stoly a v rohu na prichádzajúce ženy pozeralo pečené prasiatko.

    V úvode sa prihovoril tajomník zboru Dušan Ševčík, ktorý privítal prítomných a nasledovalo privítanie od veliteľa Jána Belanca. Adamko Žucha nám otvoril posedenie hrou na heligónke a už si ženušky pochutnávali na prasiatku. Ako dezert sme servírovali zmrzlinu. Pre deti bol pripravený program v zbrojnici a tak si naše ženušky mohli na chvíľu oddýchnuť od svojich ratolestí. Večerom sa zišli do sále aj členovia DHZ, ktorý nenápadne vystriedali ženské osadenie, veď ešte zostalo nejaké ríbezľové vínko :-)

    Táto nová udalosť dopadla na výbornú, verím, že tento deň - posedenie pre ženy si zopakujeme i na budúci rok a stane sa akousi tradíciou v našom zbore.

11.6.2016 DHZ Kysucký Lieskovec oslavuje 90.výročie

    V tomto roku sa vrece s oslavami výročí založení DHZ v našom okrese KNM roztrhlo, veď v roku 2016  si pripomenieme 90.rokov hasičstva v obciach: Lodno, Kysucký Lieskovec, Lopušné Pažite a Rudinská. Šnúru slávností pre tento rok začal Kysucký Lieskovec. Tejto slávností sa za našu obec zúčastnili starosta obce Milan Hlavatý, veliteľ DHZ Ján Belanec, Štefan Cesnek a Štefan Bollo. Tento slávnostný deň začal slávnostným sprievodom po dedine a pokračoval omšou a posedením. V popoludňajších hodinách v obci prebiehali ukážky hasičskej techniky, zásahov, pre deti boli pripravené mnohé súťaže. Naši členovia sa však po chutnom obede  pobrali domov, pretože ich v tento deň čakala ešte jedna udalosť - posedenie so ženami členov DHZ.

6.6.2016 Napísali o nás v obecných novinách

    Novou aktivitou obce Snežnica je vydávanie obecných novín, ktoré nesú názov Novinky spod Vretňa. V rámci prvého čísla nás oslovila redakčná rada týchto novín a ponúkla možnosť na spoluprácu a prezentáciu nášho zboru v rámci novín, čo sme samozrejme využili. Máme k dispozícii vlastnú rubriku - DHZ Snežnica.

    Nápad sa nám veľmi páčil a tak sme hneď do prvého čísla prispeli viacerými článkami - Okresná súťaž hry Plameň, Obecná brigáda s podporou DHZ Snežnica, Výlet s hasičmi do Rajeckej Lesnej. Už dlhšie obdobie sme ako Výbor DHZ Snežnica zamýšľali prezentovať našu činnosť v rámci domácnosti resp. chceli sme ľudom ozrejmiť čo môžu od nás očakávať, akú formu pomoci. V rámci úvodného čísla sme teda uverejnili oznam pre čitateľov v nasledovnom znení, prílohou bola aj dole vyobrazená magnetka.

Dobrovoľný hasičský zbor informuje:

    Aj my, dobrovoľní hasiči zo Snežnice sa Vám prihovárame v rámci prvého vydania obecných novín, ktorých súčasťou je aj príloha - magnetka s telefónnymi číslami na troch členov nášho zboru. Chceme byť bližšie k Vám...a v prípade potreby môžete od nás očakávať pomoc. Kedy kontaktovať číslo z magnetky? Je jedno, na ktorého člena sa obrátite. Ide najmä o situácie, ktoré si vyžadujú priamy a okamžitý zásah - predovšetkým požiar alebo iné priame ohrozenie života, alebo majetku Vás, našich spoluobčanov. Vieme pomôcť i pri odčerpávaní vody, budovaní protipovodňových opatrení, v niektorých prípadoch pri problémoch s kanalizáciou, komínmi, umytí cesty,...

    Magnetku je vhodné umiestniť na viditeľné miesto v domácnosti, napr. na chladničku. Je pre náš zbor dôležité, aby sme vedeli v prípade potreby plnohodnotne a efektívne zasiahnuť v reálnom čase, ale naša pomoc nezastupuje profesionálnych hasičov, preto je na Vašom zvážení, na koho sa obrátite ako prvého.

    Buďme ostražití najmä počas letných horúcich dní, predchádzajme požiarom z nedbanlivosti, chráňme sa pred letnými prívalovými dažďami dostatočnou prevenciou, čistením odvodňovacích zariadení a v neposlednom rade nezabúdajme na osvetu medzi našimi deťmi.

5.6.2016 Okresná súťaž v hasičskom športe - muži

    V tomto roku opäť hostila súťaž v Okresnom kole v hasičskom športe obec Rudinka. Súťažilo sa v 4 kategóriách (ženy, muži, dorast a dorastenky) v 2 disciplínach - štafeta na 8x50m a požiarny útok s vodou. Súťaž zahájil Ján Martiška, predseda OV DPO a svojou účasťou ju podporil aj Viliam Micheľ, starosta Rudinky.

    Našu obec reprezentovalo súťažné družstvo v zložení: Štefan Cesnek, Peter Bollo, Martin Tomáš, Marián Muzika, Martin Prášek, Marián Rusnák, Ľuboš Drabik a Milan Drabik ml. Rozhodcami boli o.i. aj Ján Belanec a Milan Drabik st.

    Nakoniec sme skončili v našej kategórii na peknom 5.mieste, víťazom sa stala Ochodnica. U žien sa najviac darilo družstvu z Rudiny. V kategórii dorastencov boli prví Ochodničania a pohár za prvé miesto zobrali dorastenky z Lopušných Pažití.

4.6.2016 Deň detí

    Každoročne zabezpečujeme v rámci obecného Dňa detí vodu do aquazorbingu, výnimku netvoril ani tento rok. Keďže naše cisternové vozidlo IVECO  má malý objem nádrže (700 l), pretože sme potrebovali zabezpečiť 10 000 l vody, požiadali sme o pomoc DHZ Kysucký Lieskovec, ktorý má vo výbave TATRU 148 po repase s objemom nádrže na vodu 6 000 l. Boli sme unesení, ako pekne auto vyzeralo, vodu sme dočerpali do TATRY z obecnej studne a z hydrantu a po naplnení bazéna pre detskú zábavu sa mohol začať na ihrisku deň určený deťom, kde okrem aquazorbingu sa deti mohli zabaviť aj na skákacom hrade, zasúťažiť v detských hrách, pochutnať si na cukrovej vate, sladkostiach, úspech zaznamenalo aj maľovanie na tvár...

13.6.2016 Deti deťom

    Činnosť našej mládeže a detí je v tomto roku na vzostupe. Pričiňuje sa o to najmä referent mládeže, ale aj práca výboru, ktorá sa našej mládeži venuje prakticky na každej schôdzi. Naši mladí prišli s peknou myšlienkou - prezentovať súťažné úspechy a činnosť kolektívu v rámci detí zo ZŠ v Snežnici v triedach I.-IV. Prezentácia sa stretla s úspechom, svedčí o tom i fakt, že nám narastá počet detí v mladom družstve kolektívu hasičov. Tento záujem nás veľmi teší, pretože zo súčasného družstva dosiahnu mnohí už dorastový vek, čo by znamenalo, že by sa detské družstvo prakticky rozpadlo.

1.6.2016 DOD na Obecnom úrade v Snežnici a v hasičskej zbrojnici

    Jednou z pekných myšlienok novozvoleného starostu obce bolo uskutočnenie Dňa otvorených dverí na Obecnom úrade v Snežnici. Žiaci V.ročníka miestnej ZŠ sa prišli pozrieť na obecný úrad. Pracovníčky obce v spolupráci so starostom primerane vysvetlili fungovanie a chod OcÚ ako i náplň práce starostu, ktorý sa „zapotil“ pri zvedavých detských otázkach. Súčasťou bola i prezentácia vybavenia hasičskej zbrojnice, ktorú zabezpečili členovia DHZ Snežnica.

30.5.2016 Prezentácia hasičskej techniky v MŠ Povina

    Boli sme oslovení p. učiteľkou z Materskej školy v Povine, sestrou našich členov, so žiadosťou o prezentáciu nášho vozidla pre deti v škôlke. Samozrejme bez rozhodovania sme hneď súhlasili. Príchod vozidla so sirénou sprevádzali zvedavé pohľady detí, ktoré nás už čakali na lavičke. Naša prítomnosť sa tešila mimoriadnej obľube. Primerane sme deťom vysvetlili vybavenie vozidla a prekvapili nás svojou pripravenosťou a vedomosťami, ktorými nás očarili ohľadom hasičskej tematiky. Najviac sme sa zavďačili striekaním vodou, ktoré si každé dieťa vyskúšalo.

    Veľmi nás tešila naša účasť na tejto prezentácii, pre nás je to zábavou a pre deti zas poučením. Presne takéto je i poslanie nášho zboru. V rámci členov DHZ nás zastupovali Ján Belanec, Štefan Cesnek, Daniela Cesneková a Peter Bollo. Patrí im česť, že v rámci svojho voľného času si našli čas a chuť na takúto peknú udalosť.

28., 29.5.2016 Váľanie májov

    Váľanie májov patrí v našej obci k dlhoročnej tradícii i keď za posledné roky bola trochu v úzadí. Tento rok naši mládenci, nastupujúca generácia hasičov, zabrala a v dedine postavili 12 májov pre členky zboru a ostatné dievčatá. V sobotu 28.5. sa s doprovodom heligónky vybrali válať máje po dedine, ktorá ožila spevom. V nedeľu sa zas spievalo na námestí, kde sa zvalil i obecný máj. K oživenie programu na námestí prispeli i Snežnické varešky pod Jednotou dôchodcov.

    Patrí sa poďakovať najmä ženatým chlapom, ktorí i keď s frflaním, ale pomohli pripraviť s mládežou máje a vzbudili záujem o túto tradíciu - vďaka Štefan Cesnek, Martin Bollo, Ján Labuda.

28.5.2016 Omša na Lysine

    Už po druhýkrát sa konala omša pri Kaplnke na Lysine. S touto myšlienkou prišiel renovátor a správca tejto kaplnky p. Ján Cesnek, ktorý ešte v minulom roku požiadal správcu farnosti, nášho farára Jána Vrbatu, aby na tomto peknom mieste odslúžil omšu. V tejto myšlienke sa pokračovalo aj v tomto roku. Prístup ku kaplnke je pomerne náročný, preto i počet zúčastnených zodpovedal polohe tohto miesta.

    Členovia DHZ boli oslovení ohľadom pomoci pri technickom zabezpečení omše a ozvučení. Veľká vďaka patrí Ľubošovi Drabikovi, Štefanovi Cesnekovi a Jánovi Belancovi za reprezentáciu nášho zboru.

    Aby všetko nevyzeralo len ružovo v našom zbore, samozrejme, že aj medzi nami to niekedy zaškrípe. Presne tento deň vniesol rozpor do výboru zboru, pretože pôvodne bolo naplánované posedenie pre ženy, ktoré sa však kvôli omši odložilo na 11.6. Zlou komunikáciou medzi členmi došlo k nesúladu názorov, už je však všetko v poriadku :-)

22.05.2016 Okresné kolo hry PLAMEŇ

    Okresné kolo hasičskej mládeže nášho okresu - Plameň 2016 sa uskutočnilo 22.5.2016 na štadióne v KNM. Našu obec reprezentovalo jedno súťažné zmiešané družstvo v kategórii chlapci. Súťaž prebiehala v dvoch disciplínach. Prvou z nich bol požiarny útok s vodou, kde si náš kolektív počínal výborne a obsadil prvé miesto. Hlavnou disciplínou, ktorá sa súťažne preteká aj na medzinárodnej úrovni je požiarny útok CTIF a medzinárodná štafeta na 8x50m s prekážkami. V tejto disciplíne naši mladí pretekári svojím sústredeným výkonom obsadili tiež prvé miesto. Okrem dvoch pohárov zdobili šije našej mládeže aj krásne zlaté medaily.

    Toto umiestnenie zaručuje hasičskej mládeži postup na Krajské kolo hry Plameň, ktoré sa tento rok uskutoční 18.6. v Zbyňove, kde budeme reprezentovať našu obec ako i okres. Veľká vďaka patrí referentovi mládeže Štefanovi Cesnekovi, ktorý spolu s manželkou Danielou a veliteľom Jánom Belancom ukážkovo pripravili súťažné družstvo. Taktiež ďakujeme Martinovi Bollovi za pomoc pri zhotovení prekážok potrebných pre tréning. Za náš zbor sa traja členovia zúčastnili súťaže ako rozhodcovia - Ján Belanec, Dušan Ševčík a Milan Drabik st.

foto na: okresné kolo plameň 2016 knm

15.05.2016 IMZ v Nesluši

    Inštruktážno metodické zamestnanie, tak znie oficiálny názov tejto schôdza. Zvoláva ju okres a zúčastňujú sa jej zástupcovia výboru jednotlivých zborov. Našu obec prezentovali starosta Milan Hlavatý, predseda Martin Bollo, veliteľ Ján Belanec a tajomník Dušan Ševčík. Schôdza začala gratuláciou riaditeľovi OVDPOKNM Albertovi Piňovi, ktorý svojou dlhoročnou prácou na kronike DHZ Rudinka obsadil v rámci Slovenska v súťaži kroník krásne 2.miesto.

    Schôdzu otvorila a viedla vedúca inštruktorka  Anna Ševčíková. Podala všeobecné informácie o pláne prác na rok 2016 v rámci okresu, predniesla kalendár pohárových súťaží. Slovo si prevzal okresný veliteľ Ing. Peter Harcek, ktorý zas informoval o činnosti Snemu DPOSR, kde zastupuje náš okres. Predniesol stanovisko plánu činnosti za DPOSR a tiež informoval o finančnej oblasti našej organizácie v rámci republiky. Nasledovalo vyhodnotenie halových hier mládeže. Informoval tiež prítomných starostov obcí o činnosti kominárov v našich obciach a apeloval, aby šírili osvetu medzi občanmi, nech vyhľadávajú len certifikovaných pracovníkov - kominárov.

    V rámci tohto roka sa uskutočnia v okrese 4 oslavy výročí založenia DHZ - 90.rokov: Lodno, Kysucký Lieskovec, Lopušné Pažite a Rudinská. Ďalej informoval o okresných kolách, ktoré sa pripravujú v KNM pre deti a pre dospelých a dorast bude organizátorom Rudinka. Diskusia sa niesla v znamení  zvýšenia aktivít nášho okresu...

14.05.2016 Pomoc pri čistení kanalizácie + brigáda v zbrojnici

    Na základe požiadavky nášho spoluobčana Jozefa Chvasteka sme mu boli nápomocní pri upchatej kanalizácii. Technického zásahu sa zúčastnilo5 členov DHZ, kde sme prostredníctvom dostupnej techniky spriechodnili problémový úsek kanalizácie. Vozidlo sme následne doplnili z prístupného hydrantu, čim sme vyvinuli väčší prietok vody v obecnom vodovode a tým zapríčinili chvíľkové znečistenie vody (v dotknutej oblasti - Záhrady išla kalná voda). Tým sa ospravedlňujeme užívateľom obecnej vody, ktorých sa to dotklo chvíľkové obmedzenie v kvalite pitnej vody.

    Teší nás, že sa pri tejto práci bolo na nás pozrieť aj viacero detí z priľahlých ulíc. Potom sme spolu s deťmi išli prať hadice, ktoré sme vyvešali nakoniec do zvonice, aby sa usušili. Takýmito pomalými krokmi a prezentáciou i medzi Vami, našimi spoluobčanmi, veríme, že pritiahneme medzi seba záujem hasičskej mládeže, pretože musíme myslieť i na budúcnosť nášho zboru.

Naši mladí pomocníci: zľava Paťo Labuda, Janko Belanec, Kubo Labuda

viac foto na: cistenie kanalizacie 2016 + pranie hadic

08.05.2016 Plénum predsedov DHZ

    V tomto roku sa stretli predsedovia DHZ za okres KNM v Dome kultúry v Kysuckom Novom Meste. Ide o jedinú schôdzu hláv jednotlivých hasičských zborov, ktorá sa organizuje len jedenkrát v roku. Nás zastupoval predseda Martin Bollo. Schôdza sa niesla najmä v duchu legislatív a administratívnych povinností . Predseda v porovnaní s činnosťami iných zborov vyjadril spokojnosť nad našou činnosťou. V rámci pléna odznela i výzva na väčšiu aktivitu najmä menej činných organizácií, pretože nám hrozí zlúčenie s okresom Čadca v rámci šetriacich nákladov MVSR a DPOSR.

01.05.2016 Hasičská púť - Rajecká Lesná

    Keď som prišiel k hasičom v roku 2009 zbrojnica bola prázdna, nebolo ani 15€ na štartovné na súťaž. Postupne, cieľavedomou a zodpovednou prácou sa náš zbor dostáva na popredné miesta v rámci okresu. Možno nechodíme súťažiť ako niektoré iné zbory, možno nemáme 20 zásahov v priebehu roka, nemáme nové dresy a tretry, máme však hasičské srdce...Pre nás ako výbor nie je je hasičstvo len o práci v zbrojnici a pomoci občanom. Snažíme sa zachovávať kultúru, pomáhať si medzi sebou, šíriť dobro a vzájomnú ohľaduplnosť, viesť mládež aby sa stali jednoducho dobrými ĺuďmi.

    Aj z tohto hľadiska sme mali potrebu zorganizovať nejaký výlet pre nás s rodinami a pre našich sympatizantov. V túto nedeľu zastal luxusný autobus pred kostolom a plný uniformovaných hasičov sa pobral smer Rajecká Lesná, kde sa konala hasičská púť. Slávnostná omša prebiehala pod holým nebom a náš zbor bol poverený aj nesením obetných darov. Krásne povzbudivé slová farára k nám hasičom náš naštartovalo opäť na dlhé obdobie v našej činnosti. Po skončení omši sme si šli pozrieť betlehem a vybrali sme sa na kalváriu. Aj keď keď sme možno doplácali z hasičskej kasy nejaké to euro za autobus, sme radi, že sme mohli urobiť radosť všetkým, ktorí boli s nami na tomto peknom výlete.

foto na: www.rajeckalesna.org/index.php/fotogaleria-podujati/fotogaleria-2016/558-put-hasicov-1-maj-2016

pokec.azet.sk/dhzsneznica/fotoalbumy/hasicska-put-rajecka-lesna-2016

Hasiči pomáhajú...

    Dobrovoľný hasičský zbor Snežnica funguje ako občianske združenie. Príjem našej organizácie je vo výške 2000€ ako štátna dotácia, ktorú každoročne musíme investovať do vybavenia hasičskej zbrojnice. Ďalším príjmom je 200€, ktoré máme z obecného rozpočtu a boli účelovo použité na okresnú floriánsku omšu. Ak chceme ako organizácia fungovať, zháňame financie kde sa dá - 2% z daní, brigádnická činnosť, sponzorské, ples, zábavy, z vlastného vrecka...

    I napriek tomu, že financie sa ťažko zháňajú, rozhodli sme sa ako výbor, ktorý zastupuje DHZ, že prispejeme Petrovi Bučovi na operáciu, ktorý sa trápi s ťažkou chorobou a na jeho účet sme zaslali 50€. Peťo, nech sa Ti darí a porobíš nám nejaké tie fotky. Mamine, rodáčke zo Snežnice Olinke prajeme veľa síl....

30.04.2016 Stávanie májov

    Máj, máj, máj zelený pod oblôčkom sadený...tak sa spieva v jednej ľudovej pesničke. Mladí hasiči postupne vyrastajú a tak značná miera aktivity v rámci stavania obecného mája prešla na nich. Chalani sa však len hľadajú a tak čo sa dnes dohodlo zajtra už neplatilo. Nakoniec sme ich však dokopali k tomu, že okrem obecného mája stavali po dedine ešte  ďalších 12. Vďaka patrí najmä Dušanovi Ševčíkovi, Štefanovi Cesnekovi, Jánovi Labudovi a Martinovi Bollovi, ktorí odovzdali svoje skúsenosti mladej generácii. Dúfajme, že tento zvyk sa v našich mládencoch ukotví a nevymizne z našej obce.

 

30.04.2016 Obecná brigáda

    Sme partia ľudí, dobrovoľných hasičov, ktorej záleží nielen na ochrane pred požiarmi, ale svojou činnosťou radi zveľaďujeme aj životné prostredie...V rámci našich posedení v hasičskej zasadačke vznikol nápad vyčistiť a spriechodniť cestu okolo kaplnky popod Polom a prinavrátiť tomuto miestu jeho "slávu" počas dávnejšieho obdobia, kedy bolo vyhľadávané ako miesto na prechádzky a odpočinok. Zorganizovali sme pracovné stretnutie, kde boli prizvaní zástupcovia za jednotlivé organizácie ako i činný občania, avšak na stretnutie z asi 30-tky pozvaných prišlo 6 ľudí a bolo nám jasné, že z plánovanej celo obecnej brigády spojenej s opekaním bude brigáda o pár ľuďoch. Avšak nevzdali sme sa a oporu sme našli najmä v zástupcoch súkromných hôr.

    V sobotu ráno sa nás asi 20 stretlo na námestí a vybrali sme sa ku kaplnke. V predstihu počas týždňa už chalani (Martin Bollo, Ján Belanec, Štefan Cesnek a Peter Bollo - nový člen z Budatínskej Lehoty) vyrezali značnú časť chodníka aby mali náskok pred nami - uhadzovačmi :-) . Spoločnými silami sa nám chodník podarilo vyčistiť a spriechodniť, ale tým naša činnosť nekončí. Chceme tam v rámci pripravovaného projektu vybudovať náučný chodník a oddychové zóny - sedenia, aby sa mali naši spoluobčania kadiaľ prechádzať. Je tam ešte mnoho roboty, ale verím, že spoločnými silami a vzájomnou spoluprácou s ostatnými organizáciami sa nám podarí náš smelý plán naplniť. Okrem zástupcov hasičov sa brigády zúčastnili i členovia súkromných lesov, zástupcovia jednoty dôchodcov, divadelníkov a zväzu postihnutých civilizačnými chorobami. Za radových občanov bol prítomný len jeden - Miroslav Jaššo. Ďakujeme ...

pokec.azet.sk/dhzsneznica/fotoalbumy/obecna-brigada-popod-polom-2016

24.04.2016 Floriánska omša okresu KNM u nás

    Peknou tradíciou, ktorú zaviedol náš okresný výbor je floriánska hasičská omša dobrovoľných hasičov okresu KNM. Ako vieme, sv. Florián je patrónom hasičov. Tento rok sme omšu organizovali my v spolupráci s obcou Snežnica. Sme v poradí už štvrtá obec po KNM, Rudinskej a Rudine, kde aktuálne sídli socha sv. Floriána, ktorá je umiestnená v chodbičke nášho kostola. Po roku sochu odovzdáme do rúk nástupníckej obci.

    Slávnostná sv. omša sa začala sprievodom za doprovodu ľudovej hudby z OcÚ do nášho kostolíka. Prítomných bolo asi 110 dobrovoľných hasičov z okresu, hostí a starostov okolitých obcí. Omšu celebroval správca farnosti Ján Vrbata, ktorý nás svojou kázňou povzbudil v našej činnosti. Jeho slová vďaky za našu pomoc pri aktivitách farnosti nám padli naozaj veľmi dobre. Po skončení omše sa sprievod so zástavami pobral do kultúrneho domu, kde čakalo malé pohostenie - guláš.

    Vďaka patrí naším ženám - Gabike, Danke, Jarke, Simonke, Simonke2, Slávkinej babke za koláče, ktoré napiekli ako aj ostatným členov, ktorí prispeli svojou aktivitou k tejto peknej udalosti. Tiež chceme poďakovať Magduške Javoríkovej st., že nám pomohla poupratovať a vyslovila myšlienku vzájomnej spolupráce DHZ a Jednoty dôchodcov Snežnica, ktorej je predsedkyňou.

 

foto od Terezky Ševčíkovej pokec.azet.sk/dhzsneznica/fotoalbumy/florianska-sv-omsa-sneznica

22.04.2016 Členská schôdza DHZ Snežnica

V tento deň sa konala členská schôdza DHZ spolu so schôdzou členov DHZO (zasahujúci členovia). Prebrali sme plány, informovali prítomných o práci výboru. Schôdze sa zúčastnilo len pár členov, ako výbor sme boli veľmi sklamaní...Schôdza nebola uznášania schopná, tak sme ju označili len ako pracovnú poradu.

Hasičšká mládež - ťažká to práca :-)

    Dlhoročný, skúsený referent mládeže Štefan Cesnek, pod ktorého vedením sa dostali dve družstvá na krajské kolo stojí pre neľahkou úlohou - pripraviť družstvo mladých teenagerov na okresnú súťaž. Z detí sa stali mladíci, ktorí ťažko rešpektujú autority. V úsilí mu pomáha jeho žena Danka, takže uvidíme kam to dotiahneme. Samozrejme ciele na okresné kolo máme tie najvyššie...

    K súťažným disciplínam okresného kola patrí okrem útoku s vodou aj štafeta a medzinárodný pretek CTIF. Sú tam potrebné rôzne prekážky, pričom zhotovená lávky bola zničená neprispôsobivými deťmi na ihrisku, tak ju Štefan Cesnek vyrobil na novo. S bariérou a jej zváraním pomohli predseda a veliteľ, tak chalani ďakujeme, verím, že tieto súťažné pomôcky budú pre nás šťastné a ukážeme, kto vládne okresu posledných 6 rokov v kategórii Plameň.

16.04.2016 Školenie rádiostanice a centrály

    Súkromná firma FLORIAN s.r.o., ktorá sa zaoberá hasičskou tematikou organizovala v Martine bezplatné školenie  na obsluhu rádiostaníc a centrál. Školenia sa zúčastnili za náš DHZ predseda Martin Bollo a veliteľ Ján Belanec. Školenie bolo bezplatné, za čo patrí firme poďakovanie a navyše jeho absolvovaním sme získali 30% zľavu na školenie strojníkov, ktoré tiež plánujeme v rámci tohto roka 2016. Školením naši členovia získali predovšetkým teoretické vedomosti s ktorými nás oboznámia v rámci zdokonaľovacej prípravy. V rámci školenia chalani absolvovali aj prehliadky hasičského múzea v Martine.

    Postavenie dobrovoľného hasičstva v obci ale aj v rámci Slovenska sa upevnilo najmä vďaka prijatému zákonu. Je našou povinnosťou absolvovať rôzne povinné školenia, aby sme v rámci potreby mohli plnohodnotne zasiahnuť v rámci obce ale aj mimo nej. O rôznych školeniach sa viac dočítate v príspevku od veliteľa, ktorý bude uverejnený na tejto stránke v priebehu mesiaca máj.

16.04.2016 Hasičská brigáda

    V túto peknú, slnečnú sobotu sme sa vybrali do hory - Hája na brigádu pre urbárske spoločenstvo, kde sme vykonali preriezku drevín, ktoré sme následne uhadzovali na kopu. Brigáda by mala patriť ku každej organizácií, vždy sa stretneme partia a s úsmevom na tvári nám ide robota od ruky. Nehovoriac o tom, že každé euro sa hodí. Vďaka patrí najmä Jánovi Labudovi, ktorý brigádu ako náš referent zorganizoval a tiež Martinovi Tomášovi, Tomášovi Jezberovi, Dušanovi Ševčíkovi, Martinovi Práškovi a Lukášovi Mravcovi za účasť za hasičov. Členovia Štefan Cesnek, Ján Belanec, Martin Bollo, Štefan Bollo a Marián Rusnák sa ospravedlnili za neúčasť, ostatní členovia nesklamali svojou účasťou...

    Nedá mi v rámci tohto príspevku a našej činnosti, aby som nezareagoval na aktuálnu situáciu v našom zbore, kde sa brigád a ostatných činností zúčastňujú stále tí istí členovia, z 50 členov sa do aktívneho diania zapája tak do 10 členov. Chcem vás všetkých, ktorí čítate tieto riadky  vyzvať na väčšiu aktivitu  pri všetkých akciách, ktoré poriadame.

14.04.2016 Schôdza výboru DHZ

    Prvý polrok býva u nás, dobrovoľných hasičov naozaj pestrý. Organizujeme a pomáhame pri rôznych podujatiach, snažíme sa pomáhať kde sa len dá, či už ako hasiči, alebo ako ľudia...Väčšina z nás, výborových členov nefunguje len v radoch hasičov, ale zastáva aj miesta v lesných spoločenstvách, divadle, novinách, či ako poslanci OZ. Na margo môžem dodať, že až piati z nás sú aj poslancami OZ + do radov hasičov vstúpil aj starosta obce. Myslím, že to svedčí o tom, že robíme svoju prácu, nielen v rámci hasičstva, ale aj v rámci obce dobre a najmä so srdcom...:-) Dosť bolo chválenia...:-)

    Na výborovej schôdzi sme prebrali najmä najbližšie pripravované akcie - stávanie mája, výlet na hasičskú púť, domácu floriánsku omšu + prebrali sme plán úloh na najbližšie obdobie. Bližšie info si môžete pozrieť v zápisnici, ktorá sa aktuálne schvaľuje u overovateľov (bude zverejnená po odobrení).

01.04.2016 Navždy nás opustil domáci člen DHZ

    Navždy nás náhle opustil dlhoročný člen DHZ Snežnica p.František Jaššo vo veku 65 rokov. Poslednej rozlúčky na miestnom cintoríne v Snežnici sme mu dali posledné zbohom na ceste do večnosti. Nech Ti je kysucká zem ľahká, odpočívaj v pokoji...

26.03.2016 Aj hasiči slávia Veľkú noc

    Pre hasičov v našom zbore patria sviatky Veľkej noci k tým najkrajším. Už niekoľkokrát v rade sme sa zúčastnili stráženia Božieho hrobu v našej farnosti, ako aj večernej Vigílie Vzkriesenia, kde sme prispeli svojou prítomnosťou k dôstojnému priebehu týchto sviatkov. Opäť sa pridali i členovia DHZ Oškerda, ktorý patria pod našu farnosť.

foto na: pokec.azet.sk/dhzsneznica/fotoalbumy/slavenie-velkej-noci

21.03.2016 Rozšírenie vybavenia hasičskej zbrojnice

    Z výročnej členskej schôdze sa plní ďalšia úloha pre výbor, kde sa zakúpilo v špecializovanom obchode na Korni nasledujúce vybavenie: svietidlá na prilby, zmáčadlo, tubus na zmáčadlo, dala sa prerobiť detská a dospelá savica, športový košík.

20.3.2016 Preventívna protipožiarna kontrola

    Azda jednou z najdôležitejších úloh, ktorú sa nám príliš nedarí plniť sú preventívne prehliadky objektov v obci Snežnica. Práve prevencia slúži na predchádzanie vzniku požiarov, má za úlohu odhaliť najmä hrubé porušenia požiarnej bezpečnosti. Výbor prijal plán požiarnej prevencie na roky 2015-2019. V roku 2015 sa nám však prevenciu nepodarilo uskutočniť, preto plánovaná kontrola za tento rok sa presunula na rok 2016, kde sa kontrolovala lokalita dolný koniec. Na jeseň 2016 je na pláne prevencie oblasti II. - Prúty. Na základe poverenia starostu obce bola zvolená preventívna kontrolná skupina s predsedom Štefanom Bollom a za členov boli menovaní Ján a Štefan Cesnekovci.

    Vykonaná kontrola priniesla milé prekvapenie, kde vo väčšine prípadov kontrolná skupina nezaznamenala žiadne hrubé pochybenia ohľadom požiarnej bezpečnosti. Väčšina drobných závad ako nesprávne skladovanie horľavých látok, či nedodržanie bezpečnej vzdialenosti uloženia dreva od vykurovacích telies...bola na mieste odstránená a riešená dohovorením. Najväčšie obavy boli z elektroinštalácií v prístavbách, ale skupina nezaznamenala žiadne pochybenia.  Len v jednom prípade kontrola odhalila nevyhovujúci komín, ktorý majiteľ sľúbil počas leta prerobiť. Objekty, ktoré neboli sprístupnené z dôvodu neprítomnosti vlastníkov sa prekontrolujú na jeseň 2016.

Marec 2016 - Myslíme na Vašu bezpečnosť - Zvolávací systém DHZO

    V rámci systému, ktorý zaviedlo Ministerstvo vnútra SR už každý činný hasičský zbor býva nasadzovaný na zásahy a povolávaný na pomoc profesionálnym hasičom. Veď práve dobrovoľní hasiči často bývajú na mieste požiaru alebo inej katastrofy ako prvý a včasným a účelným zásahom dokážeme zamedziť väčším škodám na majetku, či ochrániť zdravie našich spoluobčanov.

    Práve z tohto hľadiska sme ako výbor DHZ prijali "Plán zvolania členov DHZO". DHZO - dobrovoľný hasičský zbor obce je prakticky samostatný útvar spadajúci pod obec, pričom člen DHZO nemusí byť členom DHZ. Členovia DHZO sú na základe menovacieho dekrétu starostu obce oprávnení na zásah v prípade potreby. Aby sme čo najefektívnejšie vedeli zasiahnuť nastavili sme zvolávací systém, ktorý má za úlohu v čo najkratšom čase zvolať všetkých členov DHZO na miesto zásahu príp. do zbrojnice. Systém spočíva v telefonátoch medzi členmi podľa vopred dohodnutých pravidiel tak, aby každý člen dostal správu o potrebe zásahu min. od dvoch ďalších členov, ktorú musí posunúť ďalej. Duplicita volaní nám zabezpečí, že ak aj člen nezdvihne telefón, správa sa dostane až na samý spodok akejsi pyramídy. Počas mesiaca marec sú naplánované 3 cvičné zvolania, ktoré sa v apríly vyhodnotia a určí sa, či bol systém nastavený dostatočne efektívne. O tom Vás budeme informovať v priebehu mesiaca apríl...

15. a 19.03.2016 Inventarizácia hasičskej zbrojnice

    Nakoľko sa vybavenie hasičskej zbrojnice neustále rozširuje je potrebné robiť aj inventarizáciu majetku. Posledná inventúra sa robila asi pred 5 rokmi, takže výbor DHZ preto apeloval na Gabrielu Bollovú, aby v rámci roka 2016 bola inventúra hotová. Ako to u žien, členiek zboru, býva veci nenechali na seba dlho čakať a inventúra majetku je hotová. Väčšina vybavenia je majetkom obce Snežnica. Inventúra sa preto robila v spolupráci s OcÚ, ktorý zastupovala Veronika Smiešková. Vďaka patrí i členom DHZ Snežnica, ktorí asistovali pri týchto činnostiach. Opäť si môžeme jeden bod vyškrtnúť z plánu činnosti na rok 2016.

06.03.2016 Vysviacka fary v obci Snežnica

    V prvú marcovú nedeľu sa konala po dlhom období zháňania financií, zbierok a práce vysviacka budovy fary. Od rána sa netrpezlivo očakávala návšteva Otcom biskupom p. Tomášom Galisom, ktorý mal budovu fary posvätiť. Usmiaty pán biskup v slávnostnom sprievode z obecného úradu vstúpil do kostola, kde sme v uniformách a s vysvätenou hasičskou zástavou dodali vznešenosti tejto peknej udalosti.

    Po skončení omše sme na čele slávnostného sprievodu udávali smer k fare, kde nasledovalo jej posvätenie. Novostavba je reprezentatívna pre našu novovzniknutú farnosť Snežnica. Po vysviacke nasledovalo pohostenie na obecnom úrade, na ktoré sme boli pozvaní. Udalosti sa zúčastnili i dobrovoľní hasiči z Oškerdy. Môžem azda za všetkých občanov vyjadriť spokojnosť, že fara už je hotová. S hrdosťou sme sa ako hasiči v uniformách mohli pozerať na stavbu, kde sme sem-tam boli pomáhať. Budova slúži BOHU NA SLÁVU A BLÍŽNEMU NA POMOC, čo je aj heslo dobrovoľných hasičov.                    

01.03.2016 Výborová schôdza

    Azda najdôležitejšou výborovou schôdzou v roku je práve tá po výročnej členskej schôdzi (VČS), nakoľko sa v nej plánujú činnosti a aktivity prijaté VČS na rok 2016. Ako nový výbor sme sa naučili, že schôdzam musíme venovať veľkú pozornosť, pretože práve plány a ich plnenie nás posúva ďalej. Nesplnené úlohy bývajú často našim sklamaním. Čo všetko sme prebrali na schôdzi sa dozviete v priloženej zápisnici, ktorá sa momentálne schvaľuje u overovateľov.

Zápisnica z 2 VS DHZ SNEZNICA.pdf

29.2.2016 Odovzdanie protipovodňového vozíka

    Ďalším veľký dňom pre snežnických hasičov ako aj obec Snežnica bol upršaný posledný priestupný februárový deň roku 2016, kedy sme dostali do užívania protipovodňový balík prvej pomoci, ktorý odovzdal štátny tajomník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Marián Saloň. Hasičské vybavenie prevzal starosta obce Snežnica MVDr. Milan Hlavatý, spolu s predsedom DHZ Snežnica Martinom Bollom, veliteľom Jánom Belancom, referentom Štefanom Cesnekom, Štefanom Martinským a nechýbali ani mladí aktívni hasiči Tomáš Kmecz a Martin Prášek. Prevzatie techniky sa konalo na Námestí Andreja Hlinku.

    Protipovodňový balík prvej pomoci je určený pre mestá a obce, ktorý sa skladá z kalového čerpadla, generátoru elektrickej energie, prenosného osvetlenia, povodňovej bariéry, elektrického kalového čerpadla, plávajúceho čerpadla, setu náradia a prívesu. Práve ohrozenie vodou je v našich oblastiach veľmi časté a včasný a účinný zásah dokáže uchrániť obrovské škody na majetkoch. Preto prítomnosť tohto protipovodňového balíka nám zaručí lepšiu a efektívnejšiu ochranu našich spoluobčanov. Opäť ďakujeme najmä starostovi obce, ktorý svojou agitáciou prispel k tomu, aby vozík skončil v správnych rukách, v rukách členov DHZ Snežnica.

26.2.2016 STK vozidla IVECO

    Auto, naše milé auto...koľko nás ty stojíš peniažkov J Po absolvovaní povinnej servisnej prehliadky v Trnave bola potrebná i obnova STK, ktorá sa vykonala na odbornom pracovisku v KNM. O vozidlo je nutné sa starať, nakoľko ešte nie je majetkom obce, ale máme ho len vo výpožičke. Všetky náklady na vozidlo znáša obec so svojho rozpočtu, čo je rozdiel oproti predchádzajúcemu obdobiu, kedy sa tieto náklady rátali priamo do výdavkov DHZ. Prakticky sa nič nezmenilo, pretože zasa ako organizácia máme menší rozpočet práve o takéto náklady. Vďaka patrí starostovi obce MVDr. Hlavatému, ktorý je svedomitý v takýchto záležitostiach a vie oceniť investíciu do hasičskej techniky a jej údržby.

22.2.2016 Kontrola vozidla IVECO autorizovaným servisom v Trnave

    Už v poradí tretíkrát sme boli na povinnej servisnej prehliadke s hasičským vozidlom v Trnave. Auto nepatrí zatiaľ obci, ale má ho len vo výpožičke na obdobie 5 rokov. Potom podľa rozhodnutia príslušných orgánov môže byť auto odobraté, alebo prejde pod správu obce. Preto je našou povinnosťou sa o vozidlo starať a plniť všetky potrebné náležitosti, akou je aj táto povinná servisná prehliadka, ktorá nie je lacná záležitosť. Na aute sa opravili drobné nedostatky a tak môže slúžiť i naďalej na svoj účel. Tento rok si celodenný výlet urobili vodič Ján Cesnek a veliteľ Ján Belanec, za čo im ďakujeme.

21.2.2016 Výročná členská schôdza DHZ Snežnica

    Každý rok v termíne od januára-marca sa uskutočňuje Výborová schôdza Dobrovoľného hasičského zboru v Snežnici. Tak tomu bolo i tento rok. Výbor sa zodpovedal svojim členom. Ako schôdza dopadla dozviete sa v priloženej zápisnici.

VCS ZAPISNICA.pdf (105735)

14.02 Výborová schôdza pred výročnou členskou schôdzou

    Týždeň pred plánovanou výročnou schôdzou sa zišiel výbor DHZ, aby pripravil program, materiál a zabezpečenie výročky, ktorá je naplánovaná na 21.2.2016. Zápisnica zo schôdze výboru je momentálne na posúdení u overovateľov.

ZAPISNICA Z 1VS_2016.pdf (467991)

11.02.2016 V Snežnici horelo v časti Prúty

Z hlásenia veliteľa Jána Belanca

    Vo večerných hodinách bol členom DHZO ohlásený požiar RD. Následne bol vyhlásený poplach. Na miesto vyrazila jednotka DHZO v počte 7 členov s technikou. Po príchode na miesto udalosti bolo zistené, že sa jednalo o požiar prístavby domu. V čase príchodu bola požiarom zasiahnutá drevená časť prístavby a uskladnené drevo. Členovia jednotky po príchode na miesto zabezpečili vypnutie prívodu el. energie a uzavretie hlavného uzáveru plynu. Vytvorili dopravné vedenie C 52 v dĺžke 20 m a z rozdeľovača vytvorili jeden útočný prúd D 25 v dĺžke 20 m. Následne začali s hasením požiaru z vonkajšej časti. V krátkej dobe sa na miesto zásahu dostavila aj jednotka zo stanice HaZZ v KNM, ktorá natiahla vysokotlaký prúd a začala hasiť požiar z vnútornej časti. Po uhasení požiaru bola rozobraná poškodená časť a preliata vodou. Následne jednotka z HaZZ odovzdala požiarovisko jednotke DHZO a odišla na stanicu. Jednotka na mieste vykonala dohľad do ochladenia objektu, doplnila cisternu z hydrantovej siete a ukončila zásah, o čom veliteľ informoval operačné stredisko. Pravdepodobnou príčinou požiaru bolo vznietenie horľavých materiálov prístavby od komína vykurovacieho telesa.

    Aby ste mali predstavu i o čase výjazdu - požiar bol členom DHZO ohlásený o 23:22 hod., na mieste požiaru sme boli s technikou o 23:31 hod.

Čistenie upchatého odtoku

    Hasičstvo sa často spája len s ohňom. To je však veľký omyl. Požiare tvoria len 35% zo zásahovej činnosti hasičov. Ostatné výjazdy (bez ohňa) možno označiť ako technické. V našom zbore za rok 2015 bolo 40% výjazdov k požiarom a v roku 2014 len 29% ostatné tvorili technické zásahy.
    S Ivecom a čerpadlom sme tentokrát odčerpali vodu z rybníka v novovybudovanej časti obce, kde odvodňovacia rúra bola príliš vysoko a nebolo možné ho čistiť. Vysoká hladina vody predstavovala aj nebezpečenstvo pre deti a taktiež v prípade prívalového dažďa by rybník nemusel postačovať svojou kapacitou. Výška zadržiavanej vody sa znížila tým, že vrchol odvodňovacej rúry sa dal do nižšej polohy. Aj takáto práca napĺňa činnosť nášho zboru.

30.01.2016 5.ročník fašiangovej zabíjačky

    Poslednú sobotu v mesiaci sa v našej obci uskutočnil už 5.ročník fašiangovej zabíjačky. Tento rok organizátormi akcie boli Obec Snežnica a my ako hasiči. V predvečer zabíjačky sme si nachystali všetky potrebné veci, aby sme v sobotu ráno s kľudom zvládli priebeh dňa. Od rána na námestí vyhrávala hudba a doprovod robili aj dvaja harmonikári.

    Ľudia sa začali na námestí schádzať okolo 9:00 hod, pochutnali si na zabíjačkových špecialitách a varenom vínku, či hriatom...Celá udalosť dopadla veľmi dobre, bola dobre zorganizovaná a sme radi, že ďalší ročník je za nami :-) Musíme takéto tradície udržať pre ďalšie generácie. Teší nás, že už nám pomáhajú aj mladí hasiči, takže vyzerá to nádejne pre budúcnosť zboru...

18.01.2016 Pohreb hasiča v Dolnom Vadičove

    Kruhy dolnokysuckých hasičov opustil dlhoročný člen DHZ Dolný Vadičov Michal Káčerík vo veku 77.rokov. Počas svojho pôsobenia sa venoval najmä práci s mládežou a zastával tiež funkciu predsedu hasičského zboru ako i funkcie v rámci Okresného výboru Dobrovoľnej požiarnej ochrany KNM. Poslednej rozlúčky sa zúčastnilo asi 50 hasičov z okresu KNM, medzi nimi sme mali zastúpenie aj my.

9.1.2016 Halové hry hasičskej mládeže

    Halové hry hasičskej mládeže okresu Kysucké Nové mesto pre tento rok organizovala obec Ochodnica. Súťažilo sa vo viacerých disciplínach ako viazanie uzlov, určovanie technických prostriedkov, spájanie a rozpájanie hadíc… Našu obec reprezentovali dve súťažné družstvá, jedno v kategórii chlapci a druhé v kat. dievčat. V konkurencii vyše 20 družstiev sa naše dievčatá umiestnili na prvom mieste a chlapci skončili tretí. Vďaka patrí okrem súťažných družstiev i referentovi mládeže Štefanovi Cesnekovi za príkladnú prípravu a tiež šoférom Jánovi Labudovi a Martinovi Tomášovi, ktorí robili doprovod našej mládeži.eži.

31.12.2015 Silvestrovský výstup

    Posledný deň v roku sme strávili na silvestrovskom výstupe na Veľký Vreteň (821 m.n.m.). Ráno o 9:00 sme sa stretli na námestí pri zvonici a krátko po 10:00 hod. sme sa už pozerali z vrcholu kopca na kysuckú dolinu a obdivovali okolitú prírodu. Tradične po zostupe sme sa občerstvili na tele i na duši pod „Rohom“.

    Tento rok bol výstup organizovaný viac-menej hasičmi, verím, že o rok sa zúčastní výstupu ešte viac spoluobčanov a tým prispejeme k tomu, aby sa táto tradícia udržala a záverečný deň v roku sme prežili v objatí prírody a naších známych...

foto na: pokec.azet.sk/dhzsneznica/fotoalbumy?i9=f7348572cf54

foto od: Ševčík Dušan a Hlavatý Milan