AKTUALITY

01.05.2018 Pomáhali sme pri omši na Lysine

V prvý májový deň sa pri kaplnke na Lysine konala pekná udalosť - omša v prírode, ktorej sa zúčastnilo asi 60 veriacich zo Snežnice a Oškerdy. Omša sa niesla v duchu spomienky na Sv. Jozefa robotníka, ale odrážala i posolstvo mariánskeho mesiaca mája, do ktorého sme práve vstúpili. Členovia DHZ pomohli s prípravou a dôstojným priebehom tejto omše na peknom mieste, o ktoré sa stará p. Ján Cesnek. Vďaka patrí tým, čo pomohli - Martin Bollo, Ján Belanec, Štefan Cesnek a Dušan Ševčík, ale aj všetkým ženám, ktoré priložili ruku k dielu...

29.04.2018 Hasičská púť v Rajeckej Lesnej

Už po štvrtýkrát v rade sme sa zúčastnili na 13.ročníku Hasičskej púte v Rajeckej Lesnej pri príležitosti patróna hasičov Sv. Floriána. I tento rok sme na dopravu využili autobus a ako jediný zúčastnený zbor sme tak na túto krásnu udalosť prišli takýmto dopravným prostriedkom. V úvode omše sme si vypočuli životopis svätca, kvôli ktorému sme na túto púť prišli a dokonca boli na mieste i relikvie Sv. Floriána, ktoré priniesli poľskí hasiči. Pán farár vo svojej kázni vyzdvihol dobrovoľnícku činnosť, ktorú vykonávame a povzbudil nás vo vytrvalosti pre tento zámer.

Po skončení omše nasledoval voľný program, ktorý väčšina z nás využila návštevou betlehema, kalvárie a známeho vodného prameňa. Počasie nám naozaj prialo a s dobrým pocitom a požehnaním sme a popoludní vrátili domov.

22.04.2018 Volení funkcionári DHZ na Pléne v KNM

Dvakrát v priebehu roka sa koná okresné Plénum DPO SR KNM, ktoré organizuje okres. Na tejto schôdzi sa zúčastnili aj delegáti za náš DHZ Snežnica - predseda Martin Bollo s manželkou Gabikou. Uskutočnila sa v KNM a prebrala sa správa o činnosti a hospodárení územnej organizácie za rok 2017, ako sa naplánovala i činnosť pre rok 2018, vyhodnotila sa tiež požiarovosť za predošlý rok. Závery a správy z tohto zasadnutia budú tlmočené funkcionárom jednotlivých DHZ na okresnej IMZ, ktoré bude hostiť naša obec 20.mája 2018.

Príprava žiackeho družstva Plameň v plnom prúde

Je veľmi dôležité získavať a vychovávať mladé nastupujúce generácie hasičov. S touto myšlienkou sa stretávame na každej našej schôdzi. Je to však veľmi obtiažne, chvíľkový zápal detí pre hasičstvo často končí v začiatkoch, zmysel zodpovednosti ku kolektívu tiež nemožno od detských súťažiacich príliš vyžadovať. Súťažný kolektív mladých hasičov je až 10 členný, preto i absencia detí narušuje napredovanie v tréningoch.

O deti sa stará náš referent Štefan Cesnek, ktorému pomáha manželka Daniela. O kvalite tohto trénera svedčí i fakt, že posledné postupové okresné kolá priviedol detské kolektívy až na 3 krajské kolá, ktoré sa konali v Kysuckom Lieskovci v r.2012, Likavke v r.2014, Zbyňove v r.2016. Postupový je totiž každý druhý rok, takže i tento rok 2018 je postupovým na krajské kolo. Uvidíme, ako sa bude deťom dariť v tejto sezóne, ale držíme im palce. Na tréningoch pomáhajú aj naši odchovanci Martin Prášek a Júlia Labudová. Okresné kolo je naplánované na 2.6.2018 v KNM.

31.3.2018 Duchovný rozmer Veľkej noci prežívali aj hasiči

Pramene dobrovoľného hasičstva sú úzko späté i s kresťanskými hodnotami. Tie sa nám doteraz podarí strážiť a napĺňať. Opäť sme sa zúčastnili na strážení Božieho hrobu a tiež na veľkonočnej slávnosti Vigílie Vzkriesenia. Teší nás, že i takýmto spôsobom sa verne hlásime k posolstvu dobrovoľného hasičstva: „BOHU NA SLÁVU A BLÍŽNEMU NA POMOC.“ Opäť i v tomto roku sa ku pocte stráže pridali aj 2 členovia poľovníckeho združenia, čo dotvorilo dôstojnú atmosféru týchto sviatkov.

autor: archív DHZ Snežnica

Nástup pred veľkonočnou Vigíliou Vzkriesenia, areál kostol Snežnica, 31.marec 2018

zľava: Ján Belanec (veliteľ), Milan Hlavatý (starosta), Štefan Cesnek (referent mládeže), Martin Bollo (predseda), Júlia Labudová (dorast), Dušan Ševčík (tajomník), Martin Prášek (dorast), Peter Bollo (strojník)

autor: archív DHZ Snežnica

Stráž Božieho hrobu, Kostol Snežnica, Biela sobota,  31.marec 2018

Milan Hlavatý, Štefan Bollo

autor: archív DHZ Snežnica

Stráž Božieho hrobu, Kostol Snežnica, Biela sobota,  31.marec 2018

Katarína Belancová a Júlia Labudová

autor: archív DHZ Snežnica

Stráž Božieho hrobu, Kostol Snežnica, Biela sobota,  31.marec 2018

Gabriela Bollová a Martin Bollo

autor: archív DHZ Snežnica

Stráž Božieho hrobu, Kostol Snežnica, Biela sobota,  31.marec 2018

Daniela Cesneková a Štefan Cesnek

 

autor: archív DHZ Snežnica

Stráž Božieho hrobu, Kostol Snežnica, Biela sobota,  31.marec 2018

Pavol Bajánek a Jaroslav  Labuda - poľovníci

Okrem členov vyobrazených na fotografiách sa stráženia zúčastnili ešte i dvojice Martin prášek a Peter Bollo, Ján Belanec a Dušan Ševčík. Všetkým členom a priaznivcom hasičstva prajeme príjemné prežitie vianočných sviatkov.

8.3.2018 Pohreb hasiča v Brodne

So susednou obcou Brodnom sme odjakživa niečím prepojení. Dlhé roky sme tam chodievali cez kopec do kostola.  Aj pri požiari v našej obci v r.1928 prišli brodňanskí hasiči pomáhať. Už i v tom období sme mali s touto obcou dobré vzťahy, veď už v r.1929 sme tam boli pozvaní i na vysviacku hasičskej zástavy.

Aj v súčasnosti máme s hasičmi z tejto susednej obce nadštandardné vzťahy a v mnohom nám i pomohli pri „nakopnutí“  hasičstva v obci v r.2009. O to viac nás zasiahla informácia, že prišli o svojho dlhoročného člena, veliteľa Jozefa Súkeníka, ktorý nás opustil vo veku 49 rokov. Bol to naozaj dobrý človek, ktorého sme mnohí z nás poznali, preto vyjadrujeme úprimnú sústrasť celej jeho rodine, ako aj bratom hasičom zo susedného DHZ Brodno. Poslednej rozlúčky sa zúčastnili 2 naši členovia. ČESŤ jeho pamiatke.

3.3.2018 Výročná členská schôdza

V sobotu 3.marca 2018 sa v priestoroch Obecného úradu v Snežnici uskutočnila Výročná členská schôdza dobrovoľných hasičov obce Snežnica. Okrem prítomných členov a starostu obce MVDr. Milana Hlavatého sa rokovania zúčastnili aj okresní delegáti Ľudovít Hoch a Dušan Pytel.

Schôdzu otvoril a viedol tajomník zboru Bc. Dušan Ševčík, ktorý privítal zhromaždenie a predniesol body programu. V úvode bola venovaná minúta ticha na počesť zosnulého hasiča Antona Labudu. Predseda zboru Martin Bollo predniesol bohatú činnosť zboru za uplynulý rok 2017. Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) má v súčasnosti 49 členov, na ktorého čele pracuje 9 členný výbor. Členovia v priebehu roka zorganizovali a boli nápomocní pri rôznych obecných akciách - fašiangová zabíjačka a zábava, stávanie a váľanie májov, stráž Božieho hrobu, pomoc pri hodových slávnostiach, prezentácia vybavenia v Lietavskej Lúčke a na Dni otvorených dverí na Obecnom úrade v Snežnici. Zorganizovali hasičskú stanovačku a tiež Okresné kolo jesennej hry plameň pre okres KNM. Hasičské vozidlo Iveco Daily, ktoré DHZ obdŕžal ešte v r.2012 ako prvý zbor na Kysuciach prešlo po 5 ročnej dobe výpožičky pod správu obce Snežnica. Taktiež sa zúčastnili hasičskej púte v Rajeckej Lesnej ako aj okresnej oslavy sv. Floriána v Hornom Vadičove. DHZ začal v r.2017 písať i svoju vlastnú kroniku aby sa odkaz dobrovoľného hasičstva zachoval i pre ďalšie generácie. V závere roka členovia roznášali i betlehemské svetlo do príbytkov v obci ako aj do okolitých kaplniek.

V športovej oblasti sa zboru príliš nedarí, v uplynulom roku súťažil len detský kolektív a dorastenci. Na úseku prevencie má zbor prijatý svoj plán, ktorý sa im darí napĺňať a v tejto oblasti zbor vyvíja veľmi dobré aktivity v zmysle protipožiarnej prevencie. Veliteľ zboru Ján Belanec informoval o zásahovej a brigádnickej činnosti zboru a o školeniach, pokladníčka Ing. Gabriela Bollová zasa o hospodárení.

Diskusia sa niesla najmä v duchu plánov na rok 2018, kde chce DHZ zorganizovať domácu súťaž, avšak nie priamo v požiarnom športe, ale pôjde o vytrvalostnú súťaž, kde pretekári musia absolvovať určenú trasu s rôznymi disciplínami. Do diskusie prispel aj bývalý starosta obce Ján Pokrivka, ktorý apeloval na členov, aby začali budovať športovo-rekreačný areál, ktorý už nestihol vybudovať počas svojho dlhoročného pôsobenia na pozícii starostu. Taktiež zbor plánuje uskutočniť rozsiahle preventívno-vzdelávacie cvičenie pre žiakov ZŠ s MŠ a samozrejmosť je pokračovanie v započatých tradíciách, ktoré už patria k činnosti. Je dôležité v priebehu r.2018 tiež dopracovať viacero interných smerníc, ktoré budú zaručovať jednoduchosť a prehľadnosť pri práci v tejto organizácii. V závere schôdze postupne vystúpili aj okresní delegáti a starosta obce, ktorí vyjadrili podporné uznanie nad pestrou činnosťou zboru.

VYROCNA_SCHODZA_2017.pdf

uznesenie VCS_2017.pdf

25.2.2018 Druhá schôdza výboru

Výbor sa stretol aj týždeň pred domácou výročnou schôdzou, aby podrobne naplánoval jej priebeh a navrhol plán činnosti a hospodárenia na rok 2018. Podrobnejšie sa dočítate v zápisnici, ktorá bude zverejnená po odsúhlasení overovateľmi.

Zápisnica_2VS_2018.pdf (111272)

Vo februári zneli obcou 2 mohutné výbuchy

Vo februári v nočných hodinách otriasli centrom obce v priebehu jedného týždňa dva silné výbuchy. Išlo o silné explózie neznámeho pyrotechnického charakteru. Výbuchy bolo počuť takmer do celej obce a sprevádzala ich aj mohutná tlaková vlna a svetelný efekt. Aj dobrovoľní hasiči, okrem občanov boli v priebehu chvíle na mieste vďaka zvolávaciemu systému, ktorý máme nastavený. Prípadmi sa zaoberá polícia.

10.2.2018 Fašiangová zabíjačka a pochovanie basy

V tomto roku sa organizoval už VII.ročník fašiangovej zabíjačky, ktorá si našla už svojich priaznivcov i u nás v obci a bez tejto udalosti by sa snáď ani fašiangy nemohli skončiť. Organizátormi tohto roku boli členovia Dobrovoľného hasičského zboru Snežnica, ktorí po dvoch rokoch vystriedali obec ako organizátora.

Celá akcia sa uskutočnila na priestranstve pri zbrojnici vedľa obecného úradu, čo sa ukázalo ako dobrá voľby, pretože doteraz bývalo toto podujatie na námestí. Svinka si tento rok trochu pocestovala až od Púchova. Okrem členov zboru pomohli pri zabíjačke najmä Marián Majtán a Jaroslav Labuda, za čo im patrí veľká vďaka. Prítomní si mohli pochutiť okrem tradičných zabíjačkových špecialít aj na kapustnici, pečenom mäsku, varenom vínku, ale veľkej obľube sa tešilo i hriatô. Veľkým oživením bola aj účasť heligónkovej skupiny, ktorá pekne dotvorila dôstojnosť tohto podujatia a v priestoroch sály kultúrneho domu, ako i vonku pri zabíjačke spríjemnila spoločné chvíle našim spoluobčanom.

Samozrejme, nechýbali ani tradičné šišky, ktoré tiež patria nepochybne k tomuto obdobiu. O ich prípravu sa postarali členovia Jednoty dôchodcov a Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami. Kultúrny dom sa otriasal spevom a dobrou náladou až do neskorých poobedných hodín, ale to sa už začala pripravovať i večerná fašiangová zábava spojená s pochovaním basy.

Náročná sobota 10.februára sa prehupla do svojich večerných hodín a po 19:00 hod. sa začali v sály KD schádzať občania na fašiangovú zábavu, ktorej vyvrcholením je pochovanie basy. Prítomným mladí pripravili škvarenicu z nazbieraných vajec a slaninky, ktorá všetkým veľmi chutila. Zábava sa postupne stupňovala a tanec striedal spev a naopak. Medzitým sa už pripravoval i smútočno-humorný ceremoniál pochovania basy, ktorý zastrešoval DHZ. Pred polnocou už plačky plakali za zosnulou basou ESTEROU, kde ju odprevadili na 40 dňový odpočinok, čo symbolizuje práve pôstne obdobie do Veľkej noci.

7.1.2018 Prvá schôdza výboru v roku 2018

Zápisnica_1VS_2018.pdf

6.1.2018 Zimné halové hry mladých hasičov

Okresný výbor dobrovoľných hasičov zorganizoval v obci Rudina  v sobotu 6.januára 2018 Zimné halové hry mladých hasičov. Súťažilo sa v dvoch kategóriách - chlapci, dievčatá. Stretlo sa tu 18 štvorčlenných družstiev, ktoré si zmerali svoje vedomosti a zručnosť v týchto disciplínach: Viazanie uzlov, určovanie technických prostriedkov , spájanie hadíc „C“ navzájom a ich rozpájanie, spájanie hadice „C“ s prúdnicou „C“ a ich rozpájanie , zapojenie hadice „B“ na rozdeľovač a jej odpájanie, prenášanie loptičiek na lyžičke , zhadzovanie kolkov hadicou „C“ , hádzanie krúžkov na cieľ , triafanie loptičiek do bránky.

Našu obec reprezentovalo chlapčenské družstvo v zložení: Peter a Pavol Labudovci, Martin Belanec a Adam Hruška. V náročnej konkurencii obsadili pekné IV.miesto.

 

Informácie z činnosti za rok 2017 boli presunuté do sekcie Z našej činnosti - rok 2017

PF 2018

31.12.2017 Silvestrovský výstup na Veľký Vreteň

Každoročne posledný deň v roku býva v našej obci zvykom, že sa organizuje silvestrovský výstup na náš najvyšší vrch Veľký Vreteň (819 m.n.m.). Samozrejme, že sa tejto peknej udalosti zúčastňujeme aj my, dobrovoľní hasiči obce Snežnica. V minulých rokoch bola účasť na tomto podujatí naozaj vysoká, okolo 50 ľudí z obce a približne 20 členov  nášho zboru.

V tomto roku však počasie príliš neprialo poslednému dňu v roku 2017 a zobudili sme sa do upršaného rána, čo viacerých členov, ale aj občanov odradilo. Nakoniec len hŕstka skalných sa odhodlala k výstupu, farby DHZ hájili Martin Bollo s manželkou Gabikou, Štefan Bollo a Ján Labuda. Viacero členov si však výšlap na vrchol „odbilo“ ešte deň predtým, kedy bolo počasie na turistiku priam ideálne.

24.12.2017 Roznášanie Betlehemského svetla ku kaplnkám

A konečne sú tu - VIANOCE. Či sme starí alebo mladí, všetci sa rovnako tešíme. K tomuto krásnemu obdobiu neodmysliteľne patrí aj Betlehemské svetlo, ktoré na Štedrý deň rozžaruje naše domácnosti. Tak ako v roku minulom, i tento rok sme Vás, drahí spoluobčania priviezli toto svetlo v predvečer Štedrého dňa. Spolu so starostom obce sme ho prevzali z rúk skautov po svätej omši z Farského kostola Sv. Trojice v Žiline. Postretol nás aj pán biskup a aj takto prostredníctvom týchto našich stránok Vám odovzdávam jeho priateľský vianočný pozdrav.

23.12.2017 - Prinesenie Betlehemského svetla, pred kostolom v Snežnici

zľava: Ján Belanec, Peter Bollo, Milan Hlavatý (starosta obce), Martin Prášek, Štefan Cesnek

autor: Dušan Ševčík

Na druhý deň - 24.12. dvaja naši členovia rozniesli toto Betlehemské svetlo ku kaplnkám v katastri našej obce - Štefan Cesnek a Martin Prášek, ďakujeme, že sa našli medzi nami, dobrovoľnými hasičmi, takí členovia, ktorý dbajú na to, aby sa tento zvyk uchoval. Potešila i účasť Paťa Labudu...

24.12.2017 - Kaplnka Pod Polomu, roznášanie Betlehemského svetla 2017

zľava: Martin Prášek, Štefan Cesnek

autor: Patrik Labuda

Krásne prežitie vianočných sviatkov Vám všetkým želá kolektív DHZ Snežnica.

3.12.2017 Okresná IMZ v Rudinskej

Dňa 3.12.2017 sa stretli funkcionári 17-nástich DHZ okresu Kysucké Nové Mesto, aby na inštruktážnom metodickom zamestnaní (IMZ) prejednali a prijali opatrenia na plnenie úloh vytýčených na Plenárnom zasadaní ÚzO DPO SR Kysucké Nové Mesto, ako i úloh prípravy na zimné obdobie. Jednanie sa uskutočnilo v Kultúrnom dome obce Rudinská. V úvode jednania  inštruktorka okrskov Anna Ševčíková  privítala hostí a všetkých účastníkov. Spoločného rokovania sa zúčastnili starostky a starostovia obcí  Rudina Anna Mičianová, Povina Margita Šplháková, Snežnica Milan Hlavatý, Ochodnice Radoslav Ďuroška, Lopušné Pažite Peter Harcek a  domáci starosta obce Rudinská Ing. Jozef Švirík.   
Po schválení programu sa k účastníkom IMZ prihovoril starosta obce Rudinská, ktorý vyzdvihol podiel dobrovoľných hasičov na rozvoji spoločnosti. V obciach  bez nich  by nebol plnohodnotný.
V pracovnej časti programu okresný veliteľ DPO SR Peter Harcek oboznámil  prítomných  o priebehu a výsledkoch Snemu DPO SR, ktorý sa konal v 11. mesiaci 2017 v Trenčíne. IMZ sa tiež zaoberalo priebehom a výsledkami súťaži v hasičskom športe, ktoré počas roka 2017 organizovali jednotlivé DHZ a ÚzV DPO SR.
Samostatne bola vyhodnotená okresná súťaž DHZ Dolných Kysúc za rok 2017 v ktorej na 1. mieste sa umiestnil DHZ Ochodnica ( 168 bodov), na 2. mieste DHZ Dolný Vadičov( 157 bodov), na 3. mieste DHZ Rudinka ( 142 bodov), na 4. mieste DHZ  Nesluša ( 116 bodov), na 5. mieste DHZ Horný Vadičov (108 bodov).
Osobitne boli prerokované a stanovené konkrétne úlohy pre zazimovanie hasičskej techniky a starostlivosť o vodné zdroje, tak aby boli aj v tomto období pripravené na zásah. DHZ boli podrobne informované o celoplošnom rozmiestnení v SR síl a prostriedkov pre rok 2018. IMZ sa tiež zaoberalo prípravou a uskutočnením výročných členských schôdzí DHZ.  
Diskusia na IMZ bola bohatá a vecná. V roku 2018 a rokoch nasledujúcich DHZ musia dôsledne venovať mládeži. Nesmie sa zabúdať ani na zaznamenávanie a uchovanie historických dôležitých dokumentov a  udalostí v kronikách  a publikáciách vydávaných pri jubileách DHZ. Komisia histórie pri ÚzV DPO SR Kysucké Nové Mesto v roku 2018 organizuje  v tejto oblasti súťaž kroník.
Jaroslav Belko, predseda DHZ Kysucké Nové Mesto, vo svojom vystúpení poďakoval za organizačný výbor za pomoc pri organizačnej príprave a veľmi dobrom priebehu súťaže Slovenskej ligy majstrovstiev Slovenska mládeže, ktorá sa uskutočnila na štadióne v Kysuckom Novom Meste za účasti 90 pretekárov z celého Slovenska. Osobitne ocenil a predsedu ÚzV DPO okresu Ing. Jána Martišku a okresného veliteľa Ing. Petra Harceka, ktorým odovzdal pamätné diplomy.
V závere okresná inštruktorka poďakovala starostovi obce Ing. Jozefovi Švirikovi a DHZ Rudinská za vytvorenie ideálnych podmienok pre rokovanie a za poskytnuté pohostenie.  Popriala všetkým do nového roku 2018 veľa zdravia, úspechov a spokojností v rodinách. 
 
autor článku: Ľudoví Hoch
 
V súťaži DHZ Dolných Kysúc za rok 2017 sa naša obec umiestnila v závere jednotlivých DHZ, pretože táto súťaž v sebe odráža len súťažné aktivity jednotlivých zborov, ktorých sme moc nemali.